StoryEditor

Nevyriešené otázky majetku môžu byť pre bývalých manželov nočnou morou

02.05.2023, 00:00

Spoločná cesta životom prináša radostné i komplikované chvíle. Manželská kríza, v ktorej partneri nedokážu nájsť spoločné riešenie a kompromis, končí vo väčšine prípadov rozvodom, ktorého súčasťou je aj majetkové vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Advokátka Martina Lysinová z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s. r. o. odpovedá na otázky, prostredníctvom ktorých sa snaží poradiť partnerom, ako si spravodlivo poistiť majetok pri vstupe do manželstva alebo počas neho. Ako sama hovorí, „otázky nastavenia majetkových vzťahov odporúčam začať riešiť už pred sobášom, nie až po rozvode na súde.“ Ten totiž môže v otázkach majetkového vyporiadania rozhodnúť tak, že niektorá zo strán sa môže cítiť ukrivdená. Na súde je totiž rozhodujúca pravda preukázaná, nie tá skutočná.

V rozhovore z marca minulého roka ste v závere uviedli, že je dôležité, aby si partneri nastavili vzájomné vzťahy vopred. Môžete byť konkrétnejšia?

            Ako som aj vtedy uviedla, predmanželské zmluvy slovenský právny poriadok nepozná, čo je škoda. Pri dnešnej rozvodovosti by si mnohé páry ušetrili peniaze, čas, ako aj predišli ostrým sporom. Každopádne však aj náš právny poriadok pozná inštitúty, ktorými vieme mnohým sporom predísť.

            Čím by mali páry začať? Ešte predtým, ako vstúpia do manželstva, by si mali spísať majetok, ktorý do manželstva vnášajú. Jedným z častých sporov v rámci vyporiadania BSM je práve spor o to, koľko ktorý z manželov použil zo svojho vlastného na spoločný majetok manželov alebo koľko sa má zo spoločného uhradiť jednému z manželov. Podľa zásad o vyporiadaní BSM je totiž každý z manželov oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok. Na druhej strane je zase povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

            V tomto by mali mať manželia jasno a mali by si o tom viesť evidenciu, prípadne archivovať doklady. V každom spore je rozhodujúca pravda preukázaná a nie pravda skutočná. Majetkom, ktorý do BSM nepatrí, je tak majetok získaný pred uzavretím manželstva, ako aj majetok získaný darom, ďalej majetok zdedený, veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, ako aj veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Otázky nastavenia majetkových vzťahov odporúčam začať riešiť už pred sobášom, nie až po rozvode na súde.“

 

 

Aký to má praktický význam?

            Uviedla by som príklad z praxe. Manžel má pred uzavretím manželstva sumu peňazí X. Po uzavretí manželstva mu jeho rodičia darujú v hotovosti sumu peňazí Y, ktorú si vloží na účet. Po 3 rokoch manželstva kúpia manželia byt za sumu Z, ktorá je vyššia ako suma X a Y spolu. Byt už bude v BSM. Po 10 rokoch sa manželia rozvádzajú. Najhodnotnejším predmetom následného vyporiadania BSM je práve spomínaný byt. O tom, že byt do BSM patrí, nie je pochýb. Bol nadobudnutý za trvania manželstva, nebol z BSM na základe dohody manželov vylúčený, bol nadobudnutý aspoň sčasti za prostriedky z BSM a v čase vyporiadania stále existuje.

            Bod sváru vznikne v otázke, koľko prostriedkov bolo použitých na byt zo spoločného majetku manželov a koľko z výlučného majetku len jedného z manželov. Manžel, ktorý mal pred uzavretím manželstva sumu peňazí X a dostal od rodičov sumu peňazí Y žiada, aby sa mu tieto dve sumy uhradili ako jeho vklad z výlučného majetku do spoločného, pretože ich použil na kúpu bytu. Manželka však tvrdí, že sumu X zohľadniť nemožno, lebo ju za 3 roky manželstva pred kúpou bytu minuli na spoločné dovolenky a réžiu a na kúpu bytu použili prostriedky, ktoré manžel za tie 3 roky zarobil. Sumu Y, ako dar od rodičov manžela, tiež odmieta manželovi zohľadniť, pretože tvrdí, že na účet si vložil inú sumu peňazí patriacu do BSM a darované peniaze manžel minul pre seba.

            V inom prípade by ešte mohla manželka tvrdiť, že rodičia manžela darovali peniaze obom a nie iba manželovi, a teda každému sa uhradí polovica. Keď neexistuje písomná darovacia zmluva, bude potrebné preukázať úmysel darcu. Ak rodičia zomreli, bude to ťažké. Jednoducho, dôvodov na spory je hneď niekoľko. A to sa rozprávame o jednom byte. Viete si asi predstaviť, koľko dôvodov sporu vznikne, keď je v majetku viac vecí? O obchodných podieloch, pôžičkách, pohľadávkach, atď. ani nehovoriac. Ak by si však manželia viedli spoločnú evidenciu majetku, jeho pôvodu, použitia, spísali darovaciu zmluvu s rodičmi písomne, mali by menej problémov.

Uviedli ste, že manželia môžu majetok z BSM dohodou vylúčiť. Čo to znamená?

            Znamená to, že vec, ktorá by do BSM patrila, tam patriť nebude, lebo sa tak manželia dohodnú. Praktický význam by to malo napríklad vo vyššie uvedenom prípade, ak by veľká väčšina prostriedkov použitých na kúpu bytu bola z výlučného majetku jedného manžela. Ak by byt kúpil manžel za trvania manželstva výlučne zo svojich vlastných prostriedkov, zostal by v jeho výlučnom vlastníctve. Ak sa však použije čo i len 1 euro zo spoločných prostriedkov manželov, byt je súčasťou BSM. Ak je teda vec nadobudnutá vo veľkej väčšine z výlučných prostriedkov jedného manžela, má veľký význam majetok z BSM vylúčiť. Následne by sa pri vyporiadaní BSM nahradila tá časť peňazí, ktorá bola na byt použitá zo spoločného majetku manželov. 

Môže byť takáto dohoda o vylúčení majetku z BSM aj ústna?

            Určite nie. Zákon vyžaduje na platnosť takejto dohody, ako aj ostatných dohôd o modifikácii BSM, formu notárskej zápisnice. Veľmi dôležité je tiež, aby manželia dohodu uzavreli predtým, ako majetok nadobudnú. Dohodu nie je možné uzavrieť ohľadom majetku, ktorý manželia nadobudli v minulosti.

Aké ďalšie možnosti manželia majú, keď si chcú svoje majetkové vzťahy upraviť?

            Manželia môžu obdobnou dohodou do majetku v BSM zahrnúť majetok, ktorý v zmysle zákona do BSM nepatrí. Môže ísť o veci získané darom, dedením, atď. Praktický význam to má napríklad v prípade dedenia. Po smrti poručiteľa, ktorý mal majetok v BSM, sa vždy vykoná najskôr vyporiadanie BSM, čiže pozostalému manželovi zostane časť majetku z titulu vyporiadania. Ak by takýto majetok nebol dohodou do BSM zahrnutý, pozostalý manžel by mal nárok iba na svoj dedičský podiel, a to iba za predpokladu, ak by poručiteľ nezanechal závet, ktorým by manželov podiel odkázal niekomu inému.

            Zaujímavou, no nie až tak často využívanou formou, je dohoda o výkone správy spoločného majetku. Praktický význam to môže mať v prípade vlastníctva obchodného podielu. Platí, že bežné veci týkajúce sa spoločných vecí, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov. Týka sa to aj prevodu obchodného podielu, pričom táto zákonná požiadavka môže komplikovať obchodné vzťahy spoločníka obchodnej spoločnosti. Manželia sa teda môžu formou notárskej zápisnice dohodnúť, že obchodný podiel bude spravovať len manžel, ktorý je ako spoločník zapísaný v obchodnom registri. Obchodný podiel bude tak naďalej súčasťou BSM, no na prevod nebude potrebný súhlas druhého manžela.

            Špecifickou je dohoda o vyhradení vzniku BSM ku dňu zániku manželstva. BSM vzniká a zaniká v prípade uzavretia takejto dohody rovnakým dňom, t. j. dňom zániku manželstva. Ideálne je, aby manželia takúto dohodu uzavreli čím skôr po vzniku manželstva. Ak už od vzniku manželstva do uzavretia dohody nejaký majetok nadobudli, mali by sa vyporiadať. Počas manželstva potom manželia nadobúdajú majetok do svojho výlučného vlastníctva (prípadne podielového) a voľne s ním nakladajú. Ku dňu zániku manželstva sa následne do BSM zahrnie všetko, čo by za trvania manželstva do BSM patrilo a existuje v čase zániku manželstva.

Čo najčastejšie odporúčate rozvedeným párom pri vyporiadaní BSM?

            Vynaložiť primerané úsilie na to, aby sme dosiahli dohodu o vyporiadaní BSM. Samozrejme pri zachovaní čo najväčších benefitov pre klienta. Súdny spor je väčšinou neprimerane drahý a časovo náročný. Môže trvať niekoľko rokov a bývalí manželia majú obmedzené možnosti s takýmto majetkom voľne nakladať. Ak teda jestvuje možnosť dohody a nie je pre klienta nespravodlivá, určite ju odporučím. Vždy klientovi poviem, čo môže sporom získať, ale aj stratiť. Mojím cieľom je spokojný klient, ktorému sa snažím šetriť prostriedky, čas, ale aj zdravie.

 

image

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.

 

Linda K. Bohušová

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.

advokát

L/R/P advokáti, s.r.o.

            Martina Lysinová sa špecializuje na rodinné právo, majetkové vzťahy medzi manželmi a problematiku s tým súvisiacu. Pôsobí v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. a patrí medzi popredných odborníkov vo svojom odbore. V minulosti čitateľom Hospodárskych novín poskytla rozhovor, v ktorom vysvetlila, čo ju viedlo k dnešnej špecializácii a aké sú jej hlavné ciele pri poskytovaní právnych služieb. Martina Lysinová zároveň niekoľkokrát odpovedala redakcii Hospodárskych novín na odborné otázky. Vo svojom rozhovore sa zamerala na praktický význam úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Tak ako v prípade manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom, apeluje na prevenciu a vzájomnú dohodu. Hovorí, že „rozvod má byť tým posledným riešením, keď ostatné prostriedky nápravy vzťahov v rodine zlyhajú. Trpia ním totiž najmä deti“.

            Pre Martinu sú vždy najdôležitejšie požiadavky a predstavy klienta alebo klientky. Pokiaľ to situácia umožňuje, usiluje sa pri rozvodových konaniach o vyváženú striedavú starostlivosť o dieťa, ktoré potrebuje „rovnako matku, ako aj otca“. Preto dbá aj na  ochranu záujmu klientov - otcov na zachovanie vzťahu so svojimi deťmi v prípadoch, keď rodičia spolu nežijú. Má za sebou aj náročné konania, v ktorých boli deti navrátené na Slovensko v zmysle Haagskeho dohovoru pri neoprávnenom premiestnení do cudziny. Tým sa však peripetie neskončili. Okrem majetkového vyporiadania manželov po rozvode nasledovali ďalšie spory o výživné, ktoré sa jej darí úspešne ukončiť v prospech jej klientov.

Kontakt:

L/R/P advokáti, s. r. o.

Slávičie údolie 6,

811 02 Bratislava

www.l-r.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
03. október 2023 20:46