StoryEditor

Súčasťou poskytovania sociálnej pomoci je aj prevencia

16.04.2004, 00:00
Ide o odbornú činnosť na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana. Sociálna prevencia sa vykonáva pre maloletého i plnoletého občana.

Zákonodarca do druhej časti zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 45/2004 Z. z. implikoval úpravu poskytovania sociálnej pomoci, ktorej súčasťou je aj sociálna prevencia. Ide o odbornú činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana. Sociálna prevencia sa vykonáva pre maloletého i plnoletého občana.

V prvom prípade sa sociálna prevencia vykonáva najmä pre maloletého (§ 8 a 9 Občianskeho zákonníka), ktorého doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená, pre maloletého s poruchami správania, ako aj pre maloletého, ktorý zanedbáva povinnú školskú dochádzku, ktorému súd nariadil ústavnú výchovu alebo uložil ochrannú výchovu, a to pred nástupom na ich výkon, v čase ich výkonu a v čase po zrušení ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy.
Sociálna prevencia sa vykonáva aj pre maloletého, ktorý sa dopustil konania so znakmi trestného činu, ktorý je týraný (§ 215 Trestného zákona), pohlavne zneužívaný (§ 242 a 243 Trestného zákona) alebo u ktorého je dôvodné podozrenie z týrania alebo z pohlavného zneužívania.
V druhom prípade sa sociálna prevencia vykonáva pre plnoletého občana, ktorému bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, ktorý bol prepustený zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogovo závislých osôb alebo zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých osôb, a napokon pre plnoletého občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občana s nepriaznivým zdravotným stavom.

Formy sociálnej prevencie
Medzi formy sociálnej prevencie patria:
a) vyhľadávacia činnosť (napr. vyhľadávanie maloletých, ktorých rodičom bráni vo výkone ich práv a povinností závažná prekážka, ktorých rodičia nemôžu alebo nechcú riadne plniť svoje rodičovské práva a povinnosti, ďalej napr. vyhľadávanie občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, občanov, ktorí potrebujú pomoc právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby,
b) nápravná činnosť (ide o súhrn postupov na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní občana s cieľom zmierniť alebo prekonať sociálnu núdzu, ktorú občan nemôže z objektívnych dôvodov alebo zo subjektívnych dôvodov zmierniť alebo prekonať sám ani s pomocou rodiny),
c) rehabilitačná činnosť (sú to postupy na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu, fyzického vývinu a pracovnej výkonnosti občana),
d) resocializačná činnosť (postupy prevýchovy občana zamerané na zmiernenie, prekonanie a zabránenie opakovaniu dlhodobo pretrvávajúcej sociálnej núdze s cieľom zapojiť občana do života v prirodzenom prostredí) a napokon
e) organizovanie výchovno-rekreačných táborov (tie sa organizujú pre deti s poruchami správania, s ťažkým zdravotným postihnutím a v náhradnej starostlivosti).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 07:32