StoryEditor

Nezabudli ste uložiť a zverejniť účtovnú závierku?

02.11.2005, 23:00

Schvaľovanie účtovnej závierky
a) Individuálna účtovná závierka
Zmena v Obchodnom zákonníku obmedzila obdobie schvaľovania (a nepriamo aj zostavovania, ktoré musí časovo predchádzať schváleniu) individuálnych účtovných závierok pre vybrané organizačno-právne formy organizácií.
Od 1. januára 2005 sú orgány akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku povinné predložiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie (valnému zhromaždeniu, členskej schôdzi, rade či zakladateľovi) do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Podľa terminológie zákona o účtovníctve teda do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak).
Predstavenstvo akciovej spoločnosti, ktorá vydala akcie na doručiteľa, je tiež povinné zabezpečiť, aby sa najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia uverejnili hlavné údaje z účtovnej závierky (spôsob ustanovuje zákon a určujú stanovy na zvolávanie valného zhromaždenia).
Časové obmedzenie sa prvýkrát týkalo účtovných závierok za rok 2004. Pre väčšinu firiem, ktoré zostavovali riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2004, bol teda posledným dátumom na splnenie si týchto povinností 30. jún 2005.
b) Konsolidovaná účtovná závierka
Obchodný zákonník jasne neustanovuje povinnosť schvaľovať konsolidovanú účtovnú závierku orgánmi spoločnosti (vzhľadom na jej zostavenie za skupinu účtovných jednotiek). Napríklad podľa § 198 dozorná rada akciovej spoločnosti (§ 138 pre s. r. o. ) okrem iného preskúmava konsolidovanú účtovnú závierku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. No podľa § 187 (pre s. r. o. § 125) jej schvaľovanie nie je zahrnuté do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Uloženie účtovnej závierky
a) Individuálna účtovná závierka
Ukladanie individuálnej účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej, ako aj priebežnej) do zbierky listín upravuje zákon o obchodnom registri, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2004.
Vzťahuje sa na všetky osoby zapísané v obchodnom registri. Lehota na uloženie účtovnej závierky je 30 dní od jej vyhotovenia, ak osobitný predpis (napríklad zákon o účtovníctve) neustanovuje inak.
Podľa terminológie zákona o účtovníctve vyhotovenie môžeme stotožniť s pojmom deň zostavenia účtovnej závierky -- vo všeobecnosti sa ním rozumie deň jej podpísania štatutárnym orgánom, osobou zodpovednou za jej zostavenie a osobou zodpovednou za vedenie účtovníctva.
Zákon o účtovníctve ukladá účtovným jednotkám, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.), družstvami, štátnymi podnikmi a Exportno-importnej banke povinnosť uložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín až po jej schválení príslušným orgánom, a to v rovnakej lehote do 30 dní.
Pre väčšinu organizácií (ktoré ukladajú účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2004) bol maximálne možný termín uloženia 30. júl 2005.
Ak zákon o účtovníctve ukladá účtovnej jednotke povinnosť vyhotoviť výročnú správu, môže sa účtovná závierka uložiť ako súčasť výročnej správy.
b) Konsolidovaná účtovná závierka
Ukladanie riadnej a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky do zbierky listín tiež ustanovuje zákon o obchodnom registri a zákon o účtovníctve.
Lehota na uloženie konsolidovanej účtovnej závierky je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ak zákon o účtovníctve ukladá účtovnej jednotke povinnosť vyhotoviť konsolidovanú výročnú správu, môže sa konsolidovaná účtovná závierka uložiť ako jej súčasť.

Zverejnenie údajov
Individuálna účtovná závierka
a) Zverejnenie v obchodnom vestníku
Zverejňovanie údajov z riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky rieši už iba zákon o účtovníctve. Zmena Obchodného zákonníka odstránila nesúlad medzi týmito všeobecne záväznými právnymi normami.
Pôvodne zákon o účtovníctve ukladal účtovným jednotkám zapísaným v obchodnom registri (bez ohľadu na ich organizačno-právnu formu) povinnosť zverejniť účtovnú závierku jej uložením do zbierky listín obchodného registra (teda stotožnil pojem zverejnenie a uloženie). Na druhej strane Obchodný zákonník ukladal povinnosť pre vybrané organizačno-právne formy organizácií (s. r. o., a. s., družstvá, štátne podniky) uložiť účtovnú závierku a taktiež zverejniť z nej údaje v obchodnom vestníku.
S účinnosťou od 1. januára 2005 má účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, povinnosť:
-- zverejňovať v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát (v plnom rozsahu) z riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní od jej schválenia,
-- účtovná jednotka súčasne uvedie, že zverejňuje neúplnú účtovnú závierku (nezverejňujú sa poznámky ako jedna zo súčastí účtovnej závierky),
-- zverejniť informáciu, aký názor správa audítora obsahuje (názor audítora sa nesmie zverejniť). Môže ísť o zverejnenie niektorého z týchto štyroch prípadov: nepodmienený, podmienený a záporný názor a odmietnutie názoru,
-- ak správa audítora obsahuje skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť (vyjadruje ich spravidla v tzv. vysvetľujúcom odseku), musí sa táto informácia zverejniť.
Na druhej strane účtovná jednotka, ak zverejňuje informácie, ktoré predtým neoveril audítor, musí tento fakt uviesť.
Údaje z účtovnej závierky mali byť zverejnené najneskôr do 30. júla 2005.
Povinnosťou účtovnej jednotky je teda podľa zákona o účtovníctve zverejniť v obchodnom vestníku (nie len odoslať na zverejnenie) zákonom stanovené údaje do 30 dní po schválení účtovnej závierky. O termíne zverejnenia však rozhoduje vydavateľ. Ten je povinný zverejniť niektoré údaje podnikateľov -- medzi nimi aj účtovné závierky -- najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia podkladu na zverejnenie a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie (tritisíc korún). Autori právnych predpisov by teda mali bezodkladne zladiť časové termíny tak, aby podnikatelia nemali objektívne prekážky v dodržiavaní zákonom stanovej povinnosti.
b) Zverejnenie na internete
Účtovné jednotky okrem povinností uložiť a zverejniť účtovnú závierku musia zverejniť na internete úplnú účtovnú závierku v tom istom rozsahu, ako bola uložená do zbierky listín obchodného registra. V obchodnom vestníku musia oznámiť internetovú adresu, na ktorej účtovnú závierku zverejnili. Takýmto spôsobom sa účtovná závierka zverejňuje minimálne jeden rok od uverejnenia v obchodnom vestníku.
Riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovnej závierka
Zverejnenie v obchodnom vestníku
S účinnosťou od 1. januára 2005 je účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, povinná zverejniť v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Spolu s účtovnými výkazmi sa zverejňuje informácia, že účtovná závierka nie je úplná a rovnako ako pri individuálnej účtovnej závierke sa nesmie zverejniť názor audítora, ale len informácia, aký názor správa obsahuje. Ak správa audítora obsahuje skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť, musí sa táto informácia tiež zverejniť.

Sankcie za nesplnenie povinností
Schvaľovanie účtovnej závierky
Obchodný zákonník priamo neobsahuje ustanovenia o sankciách za nesplnenie povinnosti schváliť účtovnú závierku do lehoty ustanovenej zákonom.
Súd však môže na návrh štátneho orgánu, prípadne osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení spoločnosti, ak
-- sa v príslušnom kalendárnom roku neuskutočnilo valné zhromaždenie (v jeho kompetencii je okrem iného aj schvaľovanie účtovnej závierky),
-- spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia.
Pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti súd určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné.
Uloženie účtovnej závierky
Okrem sankcie zrušenia spoločnosti podľa Obchodného zákonníka rieši túto problematiku zákon o obchodnom registri. Ak si zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby nesplní v zákonnej lehote povinnosť predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín (okrem iného aj účtovné závierky), registrový súd jej uloží pokutu do výšky 100-tisíc korún.
Zverejnenie údajov z účtovnej závierky
Sankcie za nesplnenie si povinnosti zverejniť údaje z účtovnej závierky ustanovuje zákon o účtovníctve. Pokutu ukladá daňový úrad do výšky troch percent celkovej sumy majetku. Ak ju nie je možné zistiť, pokuta sa určí kvalifikovaným odhadom do 100 miliónov korún. Daňový úrad pritom prihliada na závažnosť, spôsob a čas trvania protiprávneho konania, následky porušenia povinností a na okolnosti, pri ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Za súčasného právneho nesúladu -- ako uvádzame v časti Zverejnenie individuálnej účtovnej závierky v obchodnom vestníku -- zostáva otázkou, ako budú daňové úrady prihliadať na tento stav pri sankciách za nesplnenie povinností v zákonom stanovenom termíne.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. október 2023 18:18