StoryEditor

Poradňa

08.07.2005, 00:00
Autor:
HNHN
Môže poberateľ invalidného dôchodku podnikať?

Môže poberateľ invalidného dôchodku podnikať?
Som čiastočný invalidný dôchodca. Ako nezamestnaný vedený na úrade práce som sa zúčastnil na kurze o podnikaní. Keby som chcel začať podnikať, potrebujem povolenie od Sociálnej poisťovne, že môžem podnikať? Nebude mať toto prípadné podnikanie vplyv na výšku môjho invalidného dôchodku? Obávam sa, aby mi nebol krátený.

-- Poberaním akéhokoľvek druhu dôchodkovej dávky, teda ani invalidného dôchodku, nie je obmedzené právo občana na zamestnanie alebo podnikanie na základe živnosti. Sociálna poisťovňa vykonáva sociálne poistenie podľa zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zo žiadneho ustanovenia tohto zákona nevyplýva Sociálnej poisťovni povinnosť vydávať povolenie na výkon pracovnej alebo podnikateľskej činnosti u poberateľov dôchodku.
Čiastočný invalidný dôchodok, ktorý vám bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považuje po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok a vypláca sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003 až dovtedy, než Sociálna poisťovňa vykoná po 31. decembri 2003 kontrolnú lekársku prehliadku, počas ktorej sa preskúma miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 263 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 186/2004 Z. z.). Potom už výplata vášho invalidného dôchodku nebude podmienená poklesom zárobku. Ak po vykonaní kontrolnej lekárskej prehliadky budete mať nárok na invalidný dôchodok, prípadný výkon vašej podnikateľskej činnosti a dosiahnutý príjem nebudú mať vplyv na nárok a výplatu invalidného dôchodku.

Osobný mzdový bod a pracovná neschopnosť
Ako sa prejaví pracovná neschopnosť dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) na výpočte osobného mzdového bodu a obdobia dôchodkového poistenia, ak napríklad v roku 1999 bola takáto samostatne zárobkovo činná osoba celý rok poistená z minimálneho vymeriavacieho základu. Od 1. februára 1999 do 30. apríla 1999 bola uznaná za dočasne práceneschopnú, poberala nemocenské dávky a nezaplatila poistné na dôchodkové poistenie. Zvyšok roka, to znamená za január a za obdobie od 1. mája do konca roka, poistné zaplatila.
1. Ako sa v takomto prípade vypočíta osobný mzdový bod za rok 1999?
2. Aké obdobie dôchodkového poistenia sa započíta za rok 1999 na účely zistenia priemerného osobného mzdového bodu za roky 1994 -- 2004?
Počítal by sa rovnako priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia za rok 2004, ak bola SZČO práceneschopná od 1. februára do 30. apríla 2004 a počas zvyšku roka platila poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu?

-- Ak poistenec v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia v období pred 1. januárom 2004 získal za časť kalendárneho roka náhradnú dobu (za ktorú sa považuje napríklad aj doba poberania nemocenského, teda nie celé obdobie dočasnej práceneschopnosti), dobu štúdia alebo dobu civilnej služby, určí sa mu za toto obdobie časť osobného mzdového bodu (podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.) ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu patriaceho za celý kalendárny rok takýchto dôb (ktorý má hodnotu 0,3) a počtu dní týchto dôb. Pomerná časť osobného mzdového bodu v hodnote 0,3 sa vypočíta ako podiel hodnoty 0,3 a počtu dní príslušného kalendárneho roka (0,3 : 365 = 0,00082, po zaokrúhlení 0,0009 alebo 0,3 : 366 = 0,00081, po zaokrúhlení 0,0009).
Napríklad za 89 dní náhradnej doby patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,0801 (0,0009 x 89 = 0,0801).
Táto hodnota sa potom pripočíta k osobnému mzdovému bodu určenému za daný kalendárny rok (podľa § 62 zákona č. 461/2003 Z. z.) ako podiel osobného vymeriavacieho základu (tým je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie) a všeobecného vymeriavacieho základu (ktorým je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok).
Na účely zistenia priemerného osobného mzdového bodu sa do obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období za uvedený kalendárny rok započíta obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila poistné na dôchodkové poistenie, ako aj obdobie, v ktorom pred 1. januárom 2004 poberala nemocenské.
Ak by však náhradná doba, doba štúdia alebo doba výkonu civilnej služby trvali po celý kalendárny rok, takýto kalendárny rok sa pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu nezohľadňuje a toto obdobie sa z rozhodujúceho obdobia na výpočet priemerného osobného mzdového bodu vylučuje.
Ak bude poistenec uznaný za dočasne práceneschopného v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia v období po 31. decembri 2003, osobný mzdový bod za tento kalendárny rok sa určí len podľa § 62 zákona č. 461/2003 Z. z. ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Hoci bude mať teda poistenec vymeriavací základ len v niekoľkých kalendárnych mesiacoch v danom kalendárnom roku, na výpočet osobného mzdového bodu sa ako všeobecný vymeriavací základ použije vždy 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.
Priemerný osobný mzdový bod sa určí tak, že súčet osobných mzdových bodov dosiahnutých v rozhodujúcom období sa vydelí obdobím dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, do ktorého sa započíta aj obdobie dôchodkového poistenia, v ktorom poistenec nemal žiadny vymeriavací základ z dôvodu dočasnej práceneschopnosti.
Spracované podľa Sociálnej poisťovne.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. február 2023 03:10