24.01.2007, 00:00

Internetová stránka sa musí aktualizovať

Podnikateľ, ktorý má internetovú stránku svojho podniku, bude musieť od februára uvádzať na nej okrem identifikačných údajov o svojom podniku aj informáciu o jeho súčasnom právnom stave, najmä s dodatkom "v likvidácii", "v konkurze" alebo "v reštrukturalizácii". Vyplynulo to z novely Obchodného zákonníka*.
Právnická alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je, ako jej sídlo alebo miesto podnikania, zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
Ak jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám, do obchodného registra sa zapíše údaj o výške vkladu, ku ktorému sa tento obchodný podiel viaže, rozsah jeho splatenia, ako aj údaje o spoločnom zástupcovi a jednotlivých osobách, ktorým obchodný podiel patrí, a to v prípade právnických osôb obchodné meno alebo názov a sídlo a v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a bydlisko.
Verejná akciová spoločnosť, ktorá vydala všetky akcie vo forme akcií na meno, má najviac 100 akcionárov a jej akcie nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov, môže so súhlasom dvoch tretín všetkých akcionárov rozhodnúť, že prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
Ak má byť akciová spoločnosť založená na základe výzvy na upisovanie akcií, môže zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina výslovne pripustiť možnosť účinného upisovania akcií, ak do konca lehoty vyhlásenej vo výzve na upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, dosiahne však najmenej hodnotu základného imania ustanovenú zákonom.
Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na dediča, prípadne na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
Výpovedná lehota pri zmluve o obchodnom zastúpení, pri výpovedi v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden mesiac, pri výpovedi v priebehu druhého roka je dva mesiace a ak zmluva trvá tri a viac rokov, je výpovedná lehota tri mesiace. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na predĺžení výpovednej lehoty.
Dôležité
-- základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 200-tisíc korún alebo 5-tisíc eur, ak je hodnota základného imania vyjadrená v eurách
-- vklad spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 30-tisíc korún alebo 750 eur
-- základné imanie družstva musí byť najmenej 50-tisíc korún alebo 1 250 eur

Čo hovorí novela
§ 154 ods. 4

Emitent bude môcť rozhodnúť o svojej premene na súkromnú spoločnosť so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov a nebude blokovaný tým, že minoritní akcionári sa vôbec nedostavujú na valné zhromaždenia a nehlasujú o veciach týkajúcich sa stavu a chodu spoločnosti. Pre schválenie premeny spoločnosti na súkromnú bude postačovať zákonom vymedzený počet akcionárov nie viac ako 100, skutočnosť, že akcie nie sú prijaté na trh burzy a že premenu odsúhlasila dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov.

Novela Obchodného zákonníka
novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zverejnená pod č. 19/2007 Z. z.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.