Ministerstvo zahraničných vecí v polovici septembra pripravilo Praktickú príručku pre výberové konania do inštitúcií Európskej únie. Má poslúžiť ako návod pre slovenských záujemcov o stále pracovné miesta v európskych inštitúciách. Hospodárske noviny minulý týždeň priniesli základné informácie o písomnej časti konkurzov, dnes tieto informácie dopĺňajú o časť týkajúcu sa ústneho pohovoru.

Zoči-voči úradníkom únie
Kandidáti musia úspešne prejsť písomnými testami, aby mohli byť pozvaní na ústny pohovor -- interview. Tento je posledným štádiom výberového konania. Každý uchádzač, ktorý úspešne prejde ústnym pohovorom, bude zaradený do zoznamu úspešných kandidátov, ktorý bude zverejnený v úradnom vestníku a ponúknutý inštitúciám.
Ústny pohovor je prvou príležitosťou pre kandidátov stretnúť sa s úradníkmi, reprezentujúcimi rozličné inštitúcie únie, ktorých rozhodnutie významne ovplyvní výsledok výberového konania.
Ústny pohovor je vedený pred komisiou zloženou z dvoch až piatich členov, ktorí sú expertmi vo svojom odbore. Informácie obsahujúce mená členov komisie budú zverejnené na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) v dostatočnom predstihu pred ústnym pohovorom. Je pravidlom, že informácie neobsahujú konkrétnu inštitúciu, v ktorej členovia komisie pracujú. Kandidáti si, samozrejme, môžu vyhľadať informácie o profesionálnom pozadí členov komisie sami. Nesmú však kontaktovať členov komisie vo veci výberového konania.

Pohovor -- to je dynamická komunikácia
Cieľom ústneho pohovoru je overiť znalosti z odboru, a to v závislosti od pozície, o ktorú sa kandidát uchádza, a základné vedomosti o vývoji európskej integrácie. Taktiež schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, ktorý uchádzač uviedol v žiadosti, ako aj komunikačné a prezentačné schopnosti. Okrem toho je jedným z praktických cieľov ústneho pohovoru posúdenie, či je kandidát vhodný pre prácu v multikultúrnom prostredí danej inštitúcie únie.
Ústny pohovor nedáva možnosti obhajovať výroky a názory, ktoré boli rozvinuté v písanej eseji, ale téma eseje sa môže objaviť medzi otázkami počas pohovoru. Body z ústnej skúšky sú zrátané s bodmi písomnej skúšky pred doručením konečných výsledkov. Úspešné zloženie ústneho pohovoru je len jednou časťou výberu kandidátov, pohovor sám osebe sa nepovažuje za kvalifikačný.
Ústny pohovor je flexibilný, čo sa týka stanovenia dátumu, napriek tomu každý kandidát má približne rovnaký čas trvania pohovoru (zhruba 45 minút).
V skúškovej miestnosti sedia za konferenčným stolom členovia komisie, ktorí majú pred sebou životopis uchádzača. Aby bola zaistená jednotnosť posudzovania kandidátov, predseda komisie otvorí stretnutie niekoľkými úvodnými poznámkami o cieľoch a procedúrach ústneho pohovoru. Komisia dá uchádzačovi zakaždým príležitosť na otázky a ozrejmí si nejasné detaily. Okrem dohľadu nad hodnotením je predseda komisie zodpovedný i za vytvorenie primeranej nestrannej atmosféry a podmienok, ktoré umožnia uchádzačom ukázať svoje kvality.
Je pravidlom, že skúšajúci budú hovoriť jazykom, ktorý si uchádzač vybral ako svoj prvý jazyk. Otázky môžu byť položené i v jazykoch, ktoré uchádzač uviedol vo svojom životopise. Nebýva zvykom, aby skúšajúci komunikovali v slovenskom jazyku. Ak sa to predsa stane a je nepochybné, že skúšajúceho rodným jazykom je iný jazyk, treba sa uistiť, že reagujete prirodzene a odpovedáte zreteľne a zrozumiteľne, aby vám skúšajúci čo najlepšie porozumel.
Ústny pohovor má formu diskusie. Skúšajúci sa striedajú v kladení otázok, niekedy jeden skúšajúci položí niekoľko otázok za sebou. Ich úlohou je pozorne počúvať -- argumentácia, prejavy súhlasu či povzbudzovanie zo strany komisie sú absolútne vylúčené. Počas ústneho pohovoru hovoria predovšetkým uchádzači. Skúšajúci si robia poznámky.
Na konci ústneho pohovoru komisia prediskutuje jeho výsledok (bez prítomnosti uchádzača). Výsledok ústneho pohovoru je uchádzačovi oznámený až po skončení cyklu výberového konania. Skúsenosti ukázali, že je to dlhý proces, ktorý často trvá niekoľko týždňov či mesiacov.

Ako sa pripraviť
Princípy prípravy na ústny a písomný test sa v podstate zhodujú. V oboch je primárnym cieľom to isté: zosumarizovať si myšlienky, zreteľne ich vyjadriť a pri písomnom teste podporiť presvedčivými argumentmi. Napriek tomu sú niektoré rozdiely, ktoré je nutné si zapamätať. Najdôležitejším je cieľ ústneho testu. Je to dynamická komunikácia, pri ktorej niet veľa času na zdĺhavé premýšľanie. Je potrebné priamo odpovedať na otázky a zaujať jasný postoj počas celého testovania. Skúšajúci budú mať takisto možnosť ohodnotiť vaše emocionálne reakcie a správanie. Ak si zapamätáte nasledujúce rady, pomôžu vám s prípravou i pri samotnom výberovom konaní.
Počas celého testovania buďte pripravený na otázky relevantné k akémukoľvek vyhláseniu, ktoré ste zahrnuli do vášho životopisu. Uistite sa, že ste vo svojom životopise čo najjasnejšie vyzdvihli vaše silné stránky a dosiahnuté úspechy s cieľom ich čo najlepšie prezentovať členom komisie. Môže to znieť ako samozrejmosť, no je veľmi dôležité dôkladne si prezrieť životopis pred vstupom do skúškovej miestnosti a obnoviť si všetky detaily, ktoré životopis obsahuje.
Neexistuje spôsob, ako si vopred pripraviť odpovede na otázky, napriek tomu je vždy múdre skúsiť predvídať otázky, ktoré môžu byť položené. Vo väčšine prípadov prvá otázka znie približne takto: "Mohli by ste sa, prosím, predstaviť niekoľkými slovami a prezentovať svoje dôvody, prečo žiadate o prácu v jednej z inštitúcií EÚ?" Ako už bolo spomenuté, vaša motivácia je taktiež predmetom testovania. Musíte pôsobiť presvedčivo a vierohodne, keď uvádzate, čo vzbudilo váš záujem natoľko, že ste sa prihlásili do výberového konania.

Tipy pre vás
Táto príručka nemá odhaliť vaše silné a slabé stránky ako účastníka ústneho pohovoru. Avšak, prihliadajúc na skúsenosti predchádzajúcich účastníkov EPSO testov, vám môžeme ponúknuť praktické rady, ktoré vám pomôžu pri absolvovaní ústnej skúšky.
V prvom rade sa uistite, že rozumiete otázke. Vždy odpovedajte presne na otázku bez toho, aby ste odbočili od hlavnej témy. Vaše tvrdenia následne vysvetlite, rozoberte a predložte fakty pre podporu vášho tvrdenia. Dbajte najmä na podloženie všetkých generalizácií konkrétnymi údajmi, relevantnými faktmi a špecifickými detailmi, ktoré presvedčia skúšajúcich o opodstatnenosti vašej odpovede. Nepoužívajte skratky, akronymy či hovorové výrazy.
Nepodliehajte panike, ak si spočiatku myslíte, že nedokážete podať adekvátnu odpoveď. Uvoľnite sa a urobte krátku pauzu, počas ktorej si svoju odpoveď premyslite. Ostatní skúšajúci vám môžu dať iné otázky, alebo skúsiť zopakovať otázku, ak si myslia, že ste jej nerozumeli. Ak sa cítite zmätený množstvom otázok, môžete požiadať predsedu vašej komisie o čas na rozmyslenie namiesto unáhlenej odpovede. Taktiež sa nezdráhajte požiadať člena komisie o zopakovanie otázky.
Máte povolené vziať si na skúšku papier na poznámky, na ktorý môžete sumarizovať otázky, ktoré vám boli položené. V žiadnom prípade si na ústny test neberte poznámky či iné písané materiály.
Majte na pamäti, že niektorí skúšajúci budú mať záujem overiť hranice vašich znalostí, očakávajte preto, že narazíte i na otázky, ktoré nebudete vedieť plne zodpovedať.
Ak vám komisia oznámi, že považuje skúšanie za ukončené a opýta sa vás, či by ste chceli niečo dodať, nikdy nepovedzte "nie". Je to pre vás príležitosť prísť s dodatočným informáciami, ktoré by mohli byť relevantné.
Celé znenie Praktickej príručky pre výberové konania do inštitúcií Európskej únie nájdu záujemcovia na internetovej stránke ministerstva zahraničných vecí -- www.mzv.sk v časti európska integrácia.

Užitočné adresy:
Európsky parlament
http://www.europarl.eu
Rada Európskej únie
http://www.consilium.europa.eu
Európska komisia
http://europa.eu.int/comm
Generálne riaditeľstvá a servisy Európskej komisie
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
Súdny dvor
http://curia.eu.int/index.htm
Dvor audítorov
http://www.eca.eu
Európsky hospodársky a sociálny výbor
http://www.eesc.europa.eu
Výbor regiónov
http://www.cor.eu
Európska investičná banka
http://www.eib.europa.eu
Európsky menový inštitút
http://www.ecb.eu
Európsky ombudsman
http://www.ombudsman.europa.eu
Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
http://europa.eu.int/epso
Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (OPOCE)
http://publications.eu

Jazykové oddelenia
Odkaz "Translation" (preklady) na internetovej stránke Európa
http://europa.eu.int/comm/translation
Generálne riaditeľstvo pre preklady
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation
Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie
http://europa.eu.int/comm/scic

Informačná kancelária Brusel -- Európa
http://www.blbe.be

Informácie o Luxemburgu
http://www.ont.lu
Informácie o postoch v inštitúciách EÚ
Úradný vestník ES
www.europa.eu.int/eur-lex
Informačné aktivity vlády SR
www.euroinfo.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR
www.foreign.gov.sk
Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli
www.eubrussels.mfa.sk
E-mail: slovakmission@pmsreu.be

Inštitúcie pripravujúce záujemcov o prácu v inštitúciách EÚ
Európsky vzdelávací inštitút
www.evi.sk
Academia Istropolitana Nova
www.ainova.sk

Modelové otázky písomných testov
Sídlom súdu EFTA je:
a) Haag
b) Štrasburg
c) Oslo
d) Luxemburg

Ktorá z nasledujúcich krajín sa nepovažuje za "kandidátsku krajinu"?
a) Chorvátsko
b) Srbsko
c) Bulharsko
d) Turecko

Ktorá z nasledujúcich krajín nepoužíva euro ako svoju menu?
a) Monako
b) Čierna Hora
c) San Maríno
d) Faerské ostrovy

Od Agendy 2000 je druhým pilierom poľnohospodárskej politiky
a) Obrábanie pôdy
b) Trvalý rozvoj zaostalých oblastí
c) Trhová a dôchodková politika
d) Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Koľko času potrebuje podľa zmluvy o vytvorení ES krajina od podania žiadosti o členstvo až po samotný podpis prístupovej zmluvy?
a) Najmenej 4 roky
b) 8 rokov
c) Takéto pravidlo neexistuje
d) Najmenej 5, najviac 10 rokov

Ktorá z nasledujúcich krajín nepodpísala Schengenskú dohodu?
a) Veľká Británia
b) Švajčiarsko
c) Island
d) Nórsko

Rímske zmluvy boli podpísané:
a) 1. januára 1958
b) 9. mája 1950
c) 15. februára 1951
d) 25. marca 1957

Kedy bol založený Súdny dvor európskych spoločenstiev?
a) 1952
b) 1967
c) 1957
d) 1989

Kde sídli Agentúra pre vonkajšiu ochranu hraníc EÚ (FRONTEX)?
a) v Rige
b) v Budapešti
c) v Nikózii
d) vo Varšave

Základy Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) boli založené v ............ a neskôr definované a rozšírené v ..............
a) Maastrichtskej zmluve, Zmluve z Nice
b) Maastrichtskej zmluve, Amsterdamskej zmluve
c) Amsterdamskej zmluve, Zmluve z Nice
d) Jednotnom európskom akte, Maastrichtskej zmluve
Zdroj: Praktická príručka pre výberové konania do inštitúcií Európskej únie, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.