StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

13.01.2002, 23:00

---1. Začal tieto správne konania:
* dňa 25. 10. 2001 konanie na vlastný podnet vo veci dohody obmedzujúcej súťaž formou rozhodnutia združenia podnikateľov voči Slovenskej lekárnickej komore, Bratislava;
* dňa 11. 12. 2001 konanie na vlastný podnet vo veci uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti predložiť úradu požadované informácie a podklady voči Slovenskej lekárnickej komore, Bratislava;
* dňa 21. 12. 2001 konanie vo veci koncentrácie uskutočnenej formou získania kontroly podnikateľa Ľudová banka, a. s., Bratislava, nad podnikateľom FRANK Invest, a. s., Bratislava;
* dňa 20. 12. 2001 konanie vo veci koncentrácie medzi podnikateľmi Kinex, a. s., Bytča a KINEX KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto, spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosti Kinex, a. s., Bytča nad spoločnosťou KINEX KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto.

---2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2001/FH/P/2/333 zo dňa 7. 12. 2001. Dňa 23. 9. 2001 podal podnikateľ Turan Injecta, a. s., so sídlom Hattalova 12, Bratislava, zastúpený právnym zástupcom JUDr. Mag. J. Čarnogurským, akvokátom, rozklad proti rozhodnutiu č. 2001/FH/4/1/246 zo dňa 10. 9. 2001, ktorým úrad uložil podnikateľovi Turan Injecta, a. s., Bratislava pokutu 100 000 Sk za porušenie § 10 ods. 13 zákona č. 136/2001 o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré spočívalo vo vykonaní personálnych zmien v spoločnosti Chirana Injecta, a. s., so sídlom Hattalova 12, Bratislava ešte pred vydaním rozhodnutia úradu o udelení výnimky za zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona, resp. ešte pred podaním návrhu na jej udelenie. Dňa 7. 12. 2001 vydala predsedníčka úradu rozhodnutie č. 2001/FH/P/2/333, ktorým rozhodnutie prvostupňového orgánu mení znížením pokuty vo výške 10 000 Sk. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/PO/4/1/329 zo dňa 5. 12. 2001, ktorým úrad zrušil rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 2001/PO/4/1/271 zo dňa 13. 9. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FV/2/1/335 zo dňa 11. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol tak, že s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa ZF Friedrichshafen AG, Allmannsweiler Straße 25, D-88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika, nad podnikateľom Mannesmann Sachs AG, Ernst-Sachs-Straße 62, D-97424 Schweinfurt, Nemecká spolková republika, na základe Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej medzi podnikateľmi Atecs Mannesmann AG, Düsseldorf, Nemecká spolková republika, ako predávajúcim a ZF Friedrichshafen AG, Allmannsweiler Straße 25, D-88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika, ako kupujúcim zo dňa 24. 8. 2001 súhlasí. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/VP/2/1/337 zo dňa 12. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol tak, že podnikateľovi T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s. r. o., so sídlom Nábrežná 4, Prievidza vracia správny poplatok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FH/2/1/345 zo dňa 20. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly nad podnikateľom WALTER AG, so sídlom D 72010 Tubingen, Nemecká spolková republika, podnikateľom Sandvik Aktiebolag, so sídlom 811 81 SANDVIKEN, Švédske kráľovstvo, na základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií a Zmluvy o predkupnom práve na predaj a kúpu akcií, uzatvorených medzi podnikateľmi WALTER AG, so sídlom D 72010 Tubingen, Nemecká spolková republika a Sandvik Aktiebolag, so sídlom 811 81 SANDVIKEN, Švédske kráľovstvo, dňa 7. 9. 2001. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FH/3/1/327 zo dňa 3. 12. 2001, ktorým úrad súhlasil s koncentráciou, ktorá vznikla získaním kontroly spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava nad časťou podniku spoločnosti Prvá novinová spoločnosť, a. s., v konkurze, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/VP/2/338 zo dňa 13. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol o vrátení správneho poplatku podnikateľovi EFP Holding AG, Praterstrasse 45, A -- 1020 Viedeň, Rakúsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 12. 2001;
* rozhodnutie č. 2001/FV/2/1/332 zo dňa 7. 12. 2001, ktorým úrad na základe § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže udelil výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona podnikateľom Danfoss Compressors, spol. s r. o., Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava a CALEX Zlaté Moravce, a. s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o koncentrácii spočívajúcej v nadobudnutí kontroly podnikateľa Danfoss Compressors, spol. s r. o., Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava nad podnikateľom CALEX Zlaté Moravce, a. s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. 12. 2001.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 00:38