StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

24.10.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 20. 9. 2002 začal úrad správne konanie na návrh podnikateľa Ing. Jozefa Fraňa Drevovýroba, Cajlanská č. 70, 902 01 Pezinok, zastupovaného advokátom JUDr. Peterom Zelenayom, Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava voči podnikateľovi FTC, a. s., Železničný rad 22, 968 01 Nová Baňa, odštepný závod Pezinok, Drevárska 23, 902 01 Pezinok, vo veci zneužitia dominantného postavenia,
* dňa 18. 9. 2002 odboru zneužívania dominantného postavenia bolo vrátené druhostupňové rozhodnutie č. 2002/DZ/P/2/184 na opätovné konanie začaté na podnet podnikateľa ESPA LINE, spol. s r. o., so sídlom Hotel Máj, Hlboká 49, 921 01 Piešťany voči podnikateľovi Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Winterova 29, 921 01 Piešťany vo veci zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu,
* dňa 9. 9. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov An Tel Holding Ltd. Cyperská republika a KPNQwest Ebone Central Europe B. V., Holandsko.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/167 zo dňa 14. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že v správnom konaní začatom na základe oznámenia podnikateľa Raffinerie Tirlemontoise S. A., Belgicko o koncentrácii spoločností Raffinerie Tirlemontoise S. A., Belgicko a Financiére Franklin Roosevelt S. A. S., Francúzsko, podnikateľ Raffinerie Tirlemontoise S. A., Belgicko nie je účastníkom konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/SP/3/1/170 zo dňa 15. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že ukladá podnikateľovi SEB S.A., Francúzsko, pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly podnikateľa SEB S.A. Francúzsko nad časťou podniku podnikateľa Moulinex S.A. Francúzsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/185 zo dňa 10. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa RWE Plus Aktiengesellschaft, NSR a podnikateľa Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava nad podnikateľom Východoslovenská energetika, a. s., Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/177 zo dňa 2. 9. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vo veci výnimky zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Novácke chemické závody, a. s., Nováky a SOLIVARY, a. s., Prešov rozhodol, že udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/179 zo dňa 5. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi Franz Haniel & Cie, GmbH, NSR, pretože poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/182 zo dňa 6. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Ružomberok, pretože poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/189 zo dňa 12. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Meggle GmbH NSR a Nöm AG, Baden nad podnikateľom Rajo, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/190 zo dňa 13. 9. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácií práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov B.K. Prešov, spol. s r. o., Prešov, Fond národného majetku SR, Bratislava a Slovenská autobusová doprava Prešov, a. s., Prešov rozhodol, že udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/194 zo dňa 16. 9. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Dunajskostredská autobusová doprava, s. r. o., Dunajská Streda, Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s., Dunajská Streda a Fond národného majetku SR, Bratislava rozhodol, že udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/197 zo dňa 20. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov EQT Northern Europe Limited, Normandské ostrovy a Drago Gerberding & Co AG, NSR, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/201 zo dňa 24. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom AGIP Praha, a. s., Česká republika nad podnikateľom TAMOIL PRAHA, spol. s r. o., Česká republika. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/176 zo dňa 2. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov AGIP Praha, a. s., Česká republika a TAMOIL PRAHA, spol. s r. o., Česká republika, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/DZ/2/1/178 zo dňa 5. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že konanie podnikateľa OZAREA-news, spol. s r. o., so sídlom Nám. Škultétyho č. 35, 990 01 Veľký Krtíš, pri poskytovaní služieb káblovej retransmisie nemá povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 9. 2002,
* dňa 12. 8. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/P/2/E18, vo veci rozkladu podaného spoločnosťou HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Bratislava zastúpenou konateľom Ivanom Matušíkom, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií č. 2002/PMÚ SR/2002 zo dňa 15. 7. 2002, ktorým sa nevyhovelo žiadosti podnikateľa HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Bratislava o predloženie Zmluvy o kúpe a upísaní akcií medzi Fondom národného majetku SR ako predávajúcim, Slovenskými telekomunikáciami, a. s., ako emitentom, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako akcionárom a Deutsche Telekom AG ako nadobúdateľom 51 % akcií zo dňa 18. 7. 2000 zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 9. 2002,
* dňa 10. 9. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/DZ/P/2/184, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/047 zo dňa 20. 3. 2002 vo veci rozkladu podaného podnikateľom ESPA LINE, spol. s r. o., Piešťany, zastúpeným JUDr. Vladimírom Gembickým, komerčným právnikom, zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 9. 2002,
* dňa 16. 9. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/P/2/E25, vo veci rozkladu podaného spoločnosťou HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Bratislava zastúpenou konateľom Ivanom Matušíkom, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií č. 25E/PMÚ SR/2002 zo dňa 1. 8. 2002, ktorým sa nevyhovelo žiadosti spoločnosti HEROLD TELE MEDIA s. r. o., Bratislava o predloženie Zmluvy o kúpe a upísaní akcií medzi Fondom národného majetku SR ako predávajúcim, Slovenskými telekomunikáciami, a. s., ako emitentom, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako akcionárom a Deutsche Telekom AG ako nadobúdateľom 51 % akcií zo dňa 18. 7. 2000 zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 9. 2002,
* dňa 18. 9. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/PO/R/2/196, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zamieta rozklad podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava, podaný proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužitia dominantného postavenia č. 2002/PO/2/1/124 zo dňa 11. 6. 2002, ktorým bola uložená povinnosť podnikateľovi Slovenské telekomunikácie, a. s., Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava zdržať sa poskytovania telekomunikačných služieb na báze technológie ADSL upravených vo Všeobecných podmienkach spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby -- ST Broadband ISP Direct v testovacej prevádzke pre poskytovateľov služby internetu na Slovensku, účinných odo dňa 1. 6. 2002, v Podmienkach spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST Online DSL v testovacej prevádzke pre koncových užívateľov, účinných odo dňa 1. 6. 2002, v Podmienkach spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., na poskytovanie VTS -- prístup ST ISDN DSL ST TP DSL v testovacej prevádzke pre koncových užívateľov, platných odo dňa 29. 5. 2002, účinných odo dňa 1. 6. 2002 a toto rozhodnutie potvrdzuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 9. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. január 2023 19:33