StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

19.09.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 2. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AGIP Praha, ČR a TAMOIL Praha, ČR,
* dňa 2. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Deamg Holding, S. a. r. l., Luxembursko a 4 dcérske spoločnosti a 3 časti podnikov podnikateľa Siemens, Nemecko,
* dňa 2. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Deutsche Bahn, AG, SRN a Stinnes AG, SRN,
* dňa 7. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GRAFOBAL GROUP, a. s., BA a MAC TV, s. r. o., Košice,
* dňa 8. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov EQT Northern Europe Limited, Normanské ostrovy, Dragoco Gerberding & Co AG, Nemecko, Haarmann & Reimer GmbH, Nemecko,
* dňa 1. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov SAD Prešov a B.K. Prešov, Prešov,
* dňa 1. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov AGIP Praha, ČR -- TAMOIL Praha, ČR,
* dňa 5. 8. 2002, na návrh podnikateľa SLAG-SCRAP, a. s. Košice, Vstupný areál VSŽ, 044 54 Košice vo veci vydania rozhodnutia podľa § 6 ods. 3 zákona 136/2001 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej zákona) o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 zákona sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na dohodu uzatvorenú s podnikateľom U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice,
* dňa 12. 8. 2002 začal úrad konanie voči spoločnosti Doprastav, a. s., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, z dôvodu možného zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona, spočívajúcom v dočasnom zneužívaní ekonomickej sily s cieľom vylúčiť súťaž. Úrad začal toto konanie na základe podnetu splnomocneného zástupcu spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava,

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/140 zo dňa 1. 7. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Heineken Slovensko, a. s., Nitra a Ledos Nápoje, s. r. o., Levice, zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 7. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/150 zo dňa 19. 7. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom UPS Logistics Group International, Holandsko nad podnikateľom UNI DATA, AG SRN. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/161 zo dňa 2. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľom Heineken Slovensko, a. s., Nitra, nad podnikateľom ECOBEN, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/152 zo dňa 19. 7. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci udelenia výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Raisio Chemicals, Fínsko a Latexia SA, Belgicko, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 7. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/153 zo dňa 22. 7. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Raisio Chemicals, Fínsko a Latexia SA, Belgicko, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1145 zo dňa 11. 7. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie začaté na návrh podnikateľa Palinayovci, spol. s r. o., Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica voči podnikateľom Radoma Banská Bystrica spol. s r. o., Zvolenská cesta 32, 974 05 Banská Bystrica, RADOMA, spol. s r. o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, Ryba Košice, spol. s r. o., Južná trieda 54, 043 75 Košice, Ryba, spol. s r. o., Košická 4, 825 15 Bratislava a Mraziarne Poprad, s. r. o., Staničná 9, 059 51 Matejovce vo veci dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 7. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/148 zo dňa 18. 7. 2002, podľa § 6 ods. 4 zákona, vo veci dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž uzatvorenej medzi spoločnosťou U.S. Steel Košice, s. r. o, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice a spoločnosťou SLAG-SCRAP, a. s. Košice, vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 8. 2002,
* dňa 30. 7. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/DZ/P/2/157, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, vo veci rozkladu podaného podnikateľom Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava voči rozhodnutiu č. 2000/DZ/4/1/271 zo dňa 29. 9. 2000 mení takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, spočívajúce v uplatňovaní rozdielnych podmienok pri kalkulovaní a fakturovaní ceny za poskytovanie služby INTERCONNECT a služby ACCESS (poskytovaných na základe Doplnku č. 6 zo dňa 17. 3. 2000 k Cenníku telekomunikačných služieb účinného odo dňa 1. 7. 1999) pre podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava na jednej strane a pre ostatných poskytovateľov internetových služieb na strane druhej, malo povahu zneužitia dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 písm. c) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov na relevantnom trhu prenájmu digitálnych okruhov, následkom ktorého bolo znevýhodnenie ostatných poskytovateľov internetových služieb na dotknutom relevantnom trhu poskytovania internetových služieb,
Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava spočívajúce vo fakturovaní rozdielnych cien za prenájom štandardného digitálneho okruhu v mesiacoch máj a jún 2000 používateľom služby prenájmu štandardného digitálneho okruhu nemá povahu zneužitia dominantného postavenia podľa § 7 ods. 4 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov,
Bod 3 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava spočívajúce v období od 1. 1. 2002 v neposkytovaní prístupu k miestnym vedeniam má povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu poskytovania prístupu k miestnym vedeniam podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, následkom ktorého je obmedzenie odbytu pri poskytovaní internetových služieb jednotlivými poskytovateľmi internetových služieb,
Bod 4 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava odo dňa 1. 5. 2000 do 31. 12. 2001 pri poskytovaní telekomunikačnej služby Analóg plus podľa Doplnku č. 6 zo dňa 17. 3. 2000 k Cenníku telekomunikačných služieb účinného odo dňa 1. 7. 1999, položka I.13 malo povahu zneužitia dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 písm. c) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov na relevantnom trhu prístupu k miestnym vedeniam, tým, že skupine poskytovateľov internetových služieb, ktorí boli odberateľmi služby Prenájom miestnych analógových vedení od podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava do 1. 4. 2000 bolo umožnené odoberať telekomunikačnú službu Analóg plus, ostatným poskytovateľom internetových služieb prístup k telekomunikačnej službe Analóg plus nebol umožnený. Uvedeným konaním podnikateľ Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava vytvoril nerovnaké podmienky na dotknutom relevantnom trhu poskytovania internetových služieb,
Bod 5 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava spočívajúce v odmietnutí prístupu k miestnym vedeniam, ako k unikátnemu zariadeniu odo dňa 31. 12. 2001 pre poskytovateľov internetových služieb má povahu zneužitia dominantného postavenia podľa § 7 ods. 4 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov na relevantnom trhu prístupu k miestnym vedeniam,
Bod 6 výrokovej časti rozhodnutia znie: podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov ukladá podnikateľovi Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava povinnosť poskytnúť prístup k miestnym vedeniam pre jednotlivých poskytovateľov internetových služieb. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/PK/2/1/159 zo dňa 30. 7. 2002, ktorým úrad prerušil správne konanie začaté na podnet Bytového družstva Humenné, Laborecká 58, 066 37 Humenné, vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Komenského 50, 042 48 Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/DZ/2/1/144 zo dňa 9. 7. 2002, ktorým úrad rozhodol, že konanie spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, na podnet starostu Obecného úradu Svederník, 014 32 Dlhé Pole, má povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu s dodávkami pitnej vody pre domácnosti a ostatných odberateľov podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona. Spoločnosti sa ukladá povinnosť zdržať sa zneužívania dominantného postavenia. Za porušenie tohto ustanovenia sa ukladá pokuta vo výške 100 000 Sk. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 7. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 7. 8. 2002 bol úradu doručený rozklad splnomocneným zástupcom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky -- Slovakia, Pribinova 23, 831 06 Bratislava, voči rozhodnutiu úradu č. 2002/DZ/2/1/147, ktorým úrad rozhodol vo veci zneužitia dominantného postavenia na trhu, na základe § 11 ods. 1 písm. e), f) a j) zákona,
* dňa 18.7. 2002 bol úradu splnomocneným zástupcom doručený rozklad spoločnosti Tatracom, a. s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava voči rozhodnutiu č. 2002/ZK/2/1/137 zo dňa 28. 6. 2002, ktorým Protimonopolný úrad SR zastavil správne konanie podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona, začaté dňa 22. 3. 2002 vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Stredisko cenných papierov SR, a. s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava na relevantnom trhu služieb spojených s účtovaním poplatkov za vedenie cenných papierov na účte majiteľa cenných papierov,
* dňa 12. 8. 2002 dostal úrad rozklad spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, voči rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/154, zo dňa 23. 7. 2002. Úrad začal konať dňa 30. 3. 2001 na podnet spoločnosti AVC a. s., Ul. Slobody 1360, 022 11 Čadca, vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, na relevantnom trhu s dodávkami pitnej vody a odberom odkanalizovanej vody pre ostatných odberateľov v zmysle § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 03:42