26.03.2010, 00:00

Zálešáková pre HN: Ako sa vybavujú kúpele

MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, prezentuje v nasledujúcich riadkoch niektoré základné informácie dôležité pre všetkých záujemcov o kúpeľnú liečbu na Slovensku.

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?
Pacient musí spĺňať základnú podmienku na poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti: o ochorení, pre ktoré chce absolvovať kúpeľnú liečbu, musia byť v jeho zdravotnej dokumentácii záznamy. Kúpeľná liečba aj v prípade čiastočného financovania zo zdravotného poistenia (ZP), t. j. kúpeľná starostlivosť B, musí nadväzovať na predchádzajúcu zdravotnú starostlivosť, nemocničnú alebo ambulantnú. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?
Podľa najnovšej právnej úpravy, platnej od 1. januára 2008, tlačivo na kúpeľnú starostlivosť (ŠEVT 14 782 0) môže vypísať už i všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu vo všetkých indikáciách, čo výrazne zjednodušuje navrhovanie kúpeľnej liečby. Pri každej diagnóze v indikačnom zozname je uvedený i príslušný lekár špecialista, ktorý môže tiež vypísať návrh na kúpeľnú liečbu. Lekári špecialisti budú však pravdepodobne vypisovať predpísané tlačivo len v prípade, ak majú pacienta v dispenzárnej starostlivosti a komplexne manažujú jeho zdravotnú starostlivosť. Je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi lekárom, ktorý návrh vyhotovuje, a lekárom, ktorý kúpeľnú liečbu odporúča a navrhuje. Lekár, ktorý odporúča do liečebného plánu zaradiť kúpeľnú liečbu, je obyčajne lekár špecialista. Všeobecný lekár potom na základe takéhoto odporúčania vyhotoví (vypíše) návrh na kúpeľnú liečbu na predpísanom tlačive. V praxi to znamená, že pacientovi, ktorý má problémy s chrbticou a lieči sa u neurológa, ortopéda alebo rehabilitačného lekára, môže tento odborník do lekárskej správy uviesť, že odporúča kúpeľnú liečbu. Všeobecný lekár potom vypíše návrh, kde uvedie, že navrhuje kúpeľnú liečbu na základe odporúčania príslušného špecialistu. Stáva sa, že sa o pacienta v určitej fáze ochorenia starajú viacerí špecialisti. Všeobecný lekár je v takomto prípade určite najpovolanejší vypísať návrh na kúpeľnú liečbu, pretože ako jediný má k dispozícii kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta, so všetkými výsledkami vyšetrení.

Ako postupovať po schválení zdravotnou poisťovňou?
Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, kde si môže kúpeľnú liečbu absolvovať (v zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením). Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnú liečbu limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na kúpeľnú liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Platby pri kúpeľnej liečbe.
Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť.
Podľa nariadenia vlády SR za služby (ubytovanie a stravovanie ) počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient 150 Sk za deň v I. a IV. štvrťroku a 220 Sk v II. A III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe -- čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.
Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A, pacient stále platí poplatok 50 Sk denne (prvý a posledný deň kúpeľnej liečby sa počíta ako jeden deň), oslobodení od poplatku sú nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné potvrdenie príslušného sociálneho úradu). Oslobodenie od úhrady poplatku neplatí v skupine B.

Za čo sa ešte platí pri pobyte v kúpeľoch?
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych poplatkoch ) majú obce právo vyberať tzv. daň z ubytovania. V minulosti tento poplatok v kúpeľoch pacienti poznali pod názvom kúpeľný poplatok. Jeho výšku stanovujú obce záväzným nariadením a vo všeobecnosti je jeho výška od 10 -- 50 Sk za deň pobytu. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od poplatku niektoré osoby, napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ZŤP, študentov -- tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom nariadení obce, kúpeľné zariadenie nerozhoduje o týchto výnimkách Poplatok od pacientov vyberá ubytovacie zariadenie vo výške podľa nariadenia obce. Je vhodné vopred sa informovať o výške tohto poplatku.

Ako často je možné absolvovať kúpeľnú liečbu?
V zásade platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu jedenkrát. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach uvedené v poznámke, ako často je možné na tento druh ochorenia absolvovať kúpeľnú liečbu. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť je príloha č. 6 k zákonu 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 661/2007 Z. z.

MUDr. Janka Zálešáková
predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľovChcete ísť do kúpeľov?

Vyšetrenia: Veľmi dôležitou zmenou v novele zákona č. 577/2004 Z. z. je, že všetky klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré treba povinne uviesť pre dané ochorenie v návrhu na kúpeľnú liečbu, nesmú byť staršie ako tri mesiace a je teda nevyhnutné uviesť dátum konkrétneho vyšetrenia. Všetci pacienti nad 70 rokov okrem toho musia mať v návrhu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.
Kam doručiť návrh: Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár poisťovne, ktorý schvaľuje opodstatnenosť kúpeľnej liečby, nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ak nespĺňa základné kritériá, návrh s odôvodnením úplne zamietne.
Správne vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu je zdravotná poisťovňa povinná schváliť.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.