StoryEditor

Servis - transformácia cestovnej kancelárie na cestovnú agentúru

05.08.2002, 00:00

Transformácia cestovnej kancelárie na cestovnú agentúru
Ak cestovná kancelária nemá uzavreté poistenie proti insolventnosti, musí sa transformovať na cestovnú agentúru. Táto veta ma dosť prekvapila, keďže sa to nikde v Zákone o cestovnom ruchu nespomína a taktiež na web-stránke SOI v spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií sa možno dočítať, že predmetný zákon sa týka len niektorých služieb cestovných kancelárií. Mohli by ste mi to bližšie špecifikovať?
-- Zákon v § 3 a v § 4 definuje dve živnosti, pričom sa odvoláva na živnostenský zákon. Novelou živnostenského zákona (zákonom č. 279/2001 Z. z.) sa zrušila pôvodne koncesovanú živnosť prevádzkovanie cestovnej kancelárie a zároveň sa zrušil § 40 živnostenského zákona, ktorý určoval obsah činnosť pôvodne koncesovanej živnosti prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Namiesto toho sa novelou živnostenského zákona stanovili dve nové ohlasovacie viazané živnosti. Jednou z týchto živností je cestovná kancelária a druhá živnosť je cestovná agentúra. Zákon č. 281/2001 Z. z. určil rozsah podnikania týchto dvoch živností. Tým sa aj v našich podmienkach ustanovili (podľa novelizácie živnostenského zákona) a zároveň sa zákonom č. 281/2001 Z. z. novo zadefinovali dve podnikateľské činnosti v oblasti organizovaného cestovného ruchu, ktoré v zahraničí poznáme pod pojmom touroperátor (u nás cestovná kancelária) a travel agent (u nás cestovná agentúra). Podnikatelia, ktorí obchodujú so zahraničím, tieto pojmy a rozdiel medzi nimi musia poznať. V § 3 je cestovná kancelária definovaná ako podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy (zájazd je definovaný v § 2 a pri slove živnostenské oprávnenie je odvolávka na platný živnostenský zákon). Ďalej cestovná kancelária podľa § 7 ods.(1) musí mať po celý čas podnikania uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku. Z toho vyplýva, že ak túto zákonnú podmienku nespĺňa, nemôže podnikať ako cestovná kancelária. Pokiaľ, ale chce ďalej podnikať v ostatných činnostiach, ktoré môže vykonávať zmysle § 3 a § 4 aj cestovná kancelária aj cestovná agentúra, môže ďalej podnikať len ako cestovná agentúra. (Rozdiel medzi obidvoma živnosťami je práve v organizovaní zájazdov v zmysle § 2 zákona, pričom zájazdy môže organizovať len cestovná kancelária za určitých, zákonom stanovených podmienok. Ostatné činnosti organizovaného cestovného ruchu sa môžu vykonávať v rámci obidvoch živností.) Z uvedeného vyplýva, že zákon č. 281/2001 Z. z. je osobitným predpisom pre oblasť podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorý dopĺňa a upresňuje všeobecné podmienky podnikania, stanovené živnostenským zákonom. Stanovuje tiež podmienky pre vykonávanie zájazdovej činnosti (zákonné poistenie, podmienky poskytovania sprievodcovských služieb, povinnosť uzatvoriť pri predaji zájazdov zmluvu o obstaraní zájazdu v zmysle § 3 ods. 1), zatiaľ čo pre zabezpečovanie ostatných služieb neukladá žiadne osobitné povinnosti. Ak nie je podnikateľ schopný tieto podmienky zájazdovej činnosti naplniť, môže ďalej podnikať v oblasti organizovaného cestovného ruchu len ako cestovná agentúra, ktorá môže vykonávať všetky ostatné činnosti okrem zájazdovej činnosti v zmysle § 2 zákona č. 281/2001 Z. z. Samozrejme to zákon nespomína, ale zo
zákona a z konkrétnych možností podnikateľa to vyplýva, rovnako ako aj skutočnosť, že ak nechce vykonávať inú činnosť, len zájazdovú a pre jej vykonávanie nevie splniť zákonné povinnosti, no tak samozrejme nemôže ďalej podnikať vôbec. Podľa § 13 mali cestovné kancelárie, vykonávajúce činnosť podľa predchádzajúcich predpisov, povinnosť splniť podmienky a povinnosti ustanovené zákonom č. 281/2001 Z. z. do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. od 1. 10. 2001 do 1. 4. 2002. Z tohto ustanovenia vyplynula napr. povinnosť všetkým, ktorí organizujú zájazdy sa poistiť pre prípad úpadku. Ak zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku neuzatvoria, nemôžu vykonávať zájazdovú činnosť, teda nemôžu podnikať ďalej ako cestovná kancelária, ale len ako
cestovná agentúra, čo je nová živnosť a musia si na ňu nechať vystaviť nový živnostenský list. Do 1. 4. 2002, teda v rámci tzv. zákonnej transformačnej lehoty, sa za tento úkon nemusel platiť žiaden poplatok, pretože táto zmena vyplynula zo zákona. Po 1. 4. budú už musieť podnikatelia za vystavenie živnostenského listu na cestovnú agentúru zaplatiť. Informácie je možné získať aj na okresných živnostenských úradoch. K zákonom sú vydávané komentáre, ktoré sa opierajú o dôvodové správy k zákonom. Sú publikované v rámci rôznych edícií a je možné si ich zakúpiť v ktorejkoľvek predajni s ekonomickou literatúrou. Slovenská asociácia cestovných kancelárií vydala pre aplikáciu tohto a ďalších zákonov pre svojich členov príručku, usporiadala semináre a konferenciu, na ktorých sa dokonca mohli zúčastniť aj nečlenské cestovné kancelárie, a to v čase pred účinnosťou zákona č. 281/2001 Z. z. Preto je potrebné odporučiť podnikateľom členstvo v takýchto profesijných organizáciách, kde si môžu bez problémov a včas získať vysvetlenia a informácie, pretože profesijné organizácie sa často podieľajú aj na príprave a pripomienkovaní zákonov. V súčasnom období prebiehajú kontroly zo strany SOI i okresných živnostenských úradov. Každý podnikateľ, ktorý si nezabezpečil transformáciu svojej živnosti v zákonnej lehote, bude zo strany príslušného živnostenského úradu usmernený a do stanoveného času si bude musieť usporiadať živnosť v zmysle nových zákonných úprav, v opačnom
prípadne mu hrozí odňatie živnostenského oprávnenia.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. august 2022 02:20