StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

10.04.2002, 00:00

www.antimon.gov.sk
1. Začal tieto správne konania:
* dňa 11. 3. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej ZOHS) v koncentrácií podnikateľov Allianz, AG Nemecká spolková republika a Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava,
* dňa 6. 3. 2002 sa na podnet Rady úradu začalo konanie podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vo veci preskúmania rozhodnutia č. 2000/PK/4/1/116 zo dňa 17. 5. 2000 mimo odvolacieho konania,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom Electric Power Slovakia -- EPS, spol. s r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom ŠATAN opravy a údržba, Pri majeri 149/7, 956 21 Jacovce, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom INVEST spol. s r. o., Areál Duslo a.s., Šaľa, 927 03 Šaľa, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom EXIDE Slovakia s. r. o., Priemyselná 5, 040 01 Košice, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom AKU-PLAST Výroba akumulátorov, plast. obalov, obchodná činnosť, 951 32 Horná Kráľová, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom LECOL, spol. s r. o., Športová 16, 015 01 Rajec, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom Obecný úrad Hajské, 951 33 Hajské, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom ECO-SLOVAKIA, s. r. o. SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 4. 3. 2002 vo veci vydania rozhodnutia či dohoda uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom FECUPRAL s. r. o., Ľudovíta Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, nie je v rozpore s § 4 a 5 alebo s § 6 ods. 1 ZOHS,
* dňa 28. 2. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AMINE AOUR Middle East Foods S.A.L., Libanon a MILEX GALANTA, a. s., Galanta,
* dňa 8. 3. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Severoslovenské celulózky a papierne, Ružomberok a Slovenská paroplynová spoločnosť, Ružomberok,
* dňa 8. 3. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Vivendi Universal, S.A., Francúzsko a USA Networks, Inc. USA,
* dňa 8. 3. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácií podnikateľov Vivendi Universal, S.A., Francúzsko a USA Networks, Inc. USA,

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/016 zo dňa 29. 1. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci koncentrácie uskutočnenej medzi spoločnosťou EXALL RESOURCES LIMITED, 8 King Street East, Toronto, Kanada a spoločnosťou EXALL Slovakia, s. r. o., Obchodná 19, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FK/1/1/024 zo dňa 12. 2. 2002, ktorým úrad súhlasil s koncentráciou, ktorej účastníkmi sú Nadácia na podporu poprivatizačného podnikania, Mierová ul. 19, Bratislava, East Fund Management GmbH, Kärtnering 9 -- 13, 1010 Viedeň, Európska banka pre obnovu a rozvoj, One Exchange Sqare, Londýn, Ing. Eduard Rada, 1. mája 16, Banská Štiavnica a Eduard Rada, a. s. Pivovar Steiger 24, Vyhne. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 2. 2002,
* dňa 31. 7. 2001 podal podnikateľ VAS s. r. o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina rozklad proti rozhodnutiu č. 2001/DZ/B/1/207 zo dňa 10. 7. 2001, ktorým úrad rozhodol, podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ZOH) tak, že konanie podnikateľa VAS s. r. o., Veterinárna asanačná spoločnosť, 011 76 Žilina -- Mojšova Lúčka, spočívajúce v uplatňovaní rozdielnych podmienok na relevantnom trhu odvozu a neškodného odstraňovania odpadov živočíšneho pôvodu na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v roku 1997 voči malým producentom odpadov živočíšneho pôvodu, malo povahu zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 7 ods. 5 písm. c) ZOH, preto je podľa § 7 ods. 4 ZOH zakázané. Dňa 28. 2. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/ZK/P/2/032, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, oblastného pracoviska Banská Bystrica č. 2001/DZ/B/1/207 zo dňa 10. 7. 2001 zrušuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2002,
* dňa 14. 8. 2001 podal podnikateľ VAS s. r. o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina rozklad proti rozhodnutiu č. 2001/DZ/B/1/214 zo dňa 25. 7. 2001, ktorým úrad rozhodol:
-- v bode 1. výroku podľa § 11 ods. 1 písm. e) ZOH v znení neskorších predpisov konanie podnikateľa VAS s. r. o., Veterinárna asanačná spoločnosť, 011 76 Žilina - Mojšova Lúčka v období od začiatku roka 2000 do vydania tohto rozhodnutia voči malým producentom odpadov živočíšneho pôvodu, spočívajúce v uplatňovaní rozdielnych podmienok na relevantnom trhu odvozu a neškodného odstraňovania odpadov živočíšneho pôvodu, čím došlo pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení k znevýhodňovaniu malých producentov odpadov živočíšneho pôvodu na relevantných trhoch spracovania a predaja mäsa a mäsových výrobkov, má povahu zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 7 ods. 5 písm. c) ZOH v znení neskorších predpisov, preto je podľa § 7 ods. 4 ZOH v znení neskorších predpisov zakázané,
-- v bode 2. výroku podľa § 11 ods. 1 písm. f) ZOH v znení neskorších predpisov podnikateľ VAS s. r. o., Veterinárna asanačná spoločnosť, 011 76 Žilina -- Mojšova Lúčka je povinný zdržať sa zneužívania dominantného postavenia na trhu Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktoré je uvedené v bode 1. výrokovej časti tohto rozhodnutia a odstrániť závadný stav tým, že uplatní rovnaké podmienky pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým malým producentom odpadov živočíšneho pôvodu na danom relevantnom trhu v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
-- v bode 3. výroku podľa § 11 ods. 1 písm. j) ZOH v znení neskorších predpisov, ukladá podnikateľovi VAS s. r. o., Veterinárna asanačná spoločnosť, 011 76 Žilina -- Mojšova Lúčka peňažnú pokutu, za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 4 ZOH vo výške 2 000 000 Sk (slovom dva milióny slovenských korún), ktorú je povinný uhradiť v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
* dňa 28. 2. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/ZK/P/033, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, oblastného pracoviska Banská Bystrica č. 2001/DZ/B/1/214 zo dňa 25. 7. 2001 zrušuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/035 zo dňa 11. 3. 2002, ktorým úrad súhlasí s koncentráciou podnikateľov Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Rakúsko a ISTROBANKA, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. 3. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/036 zo dňa 11. 3. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na návrh podnikateľa Allianz AG, NSR vo veci udelenia výnimky správne konanie zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 3. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 22. 2. 2002 podal podnikateľ CECH TAXI BRATISLAVA, Mierová 95, 821 05 Bratislava, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/KH/4/1/020, zo dňa 31. 1. 2002, ktorým mu úrad uložil pokutu za porušenie zákazu uzatvoriť dohodu obmedzujúcu súťaž,
* dňa 27. 2. 2002 podal splnomocnený zástupca spoločnosti Slovenská lekárnická komora, Strečnianska 14, 851 01 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/SP/4/1/023 zo dňa 8. 2. 2002, ktorým úrad uložil pokutu podnikateľovi za nesplnenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote požadované podklady podľa § 40 zákona.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 05:43