StoryEditor

Sumy 2012

27.12.2011, 23:00
Autor:
HNHN

DAŇOVÉ PRIZNANIE

2. apríl
je posledný deň na podanie priznania z dane z príjmu fyzických alebo právnických osôb v riadnom termíne. Pôvodný termín 31. marca pripadá na sobotu, preto sa splnenie tejto povinnosti presúva na najbližší pracovný deň. Okrem podania daňového priznania musia občania i podnikatelia do tohto termínu aj zaplatiť daň, ak im vznikol nedoplatok.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011: Po prvýkrát v tomto roku mohli daňovníci využiť možnosť podať daňové priznanie v neskoršom termíne bez nutnosti písomne žiadať o odklad najmenej v dvojtýždňovom predstihu, aby daňový úrad stihol rozhodnúť do lehoty riadneho termínu pre podanie priznaní. Po novom už stačí daňovému úradu len písomne oznámiť odklad podania daňového priznania a úrad ho zoberie na vedomie a lehota sa automaticky predlžuje.
Daňové priznanie musíte potom podať najneskôr do troch kalendárnych mesiacov, teda do 30. júna. V prípade, že ste mali v uplynulom zdaňovacom období aj príjmy zo zahraničia a musíte ich priznať na Slovensku, môžete využiť možnosť odkladu až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

194,70 eura
je suma rodičovského príspevku, na ktorú má nárok rodič po ukončení materskej dovolenky, ak nastupuje na rodičovskú dovolenku s dieťaťom do troch rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave. Rodičia dvojičiek dostanú 243,40 eura, a tí, čo majú trojčatá, 292,10 eura. V prípade, že matka nemá nárok na materské, už od narodenia dieťaťa sa jej bude vyplácať rodičovský príspevok 194,70 eura mesačne.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Novinka: Rodič si už nemusí vyčerpať rodičovskú dovolenku naraz, teda do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov. Zákonník práce umožňuje rodičom od 1. septembra 2011, aby si rodičovskú dovolenku po dohode so zamestnávateľom rozložili aj na dlhšie obdobie. To znamená dovtedy, kým dieťa nedovŕši 5 rokov, prípadne 8 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Môžu tak stráviť s dieťaťom viac času, keď to najviac potrebujú, alebo kedy im to najviac vyhovuje, napríklad počas letných prázdnin.
Rok 2011: Rodičovský príspevok v roku 2011 bol 190,10 eura. Rodičovský príspevok sa každoročne upravuje k 1. januáru v závislosti od koeficientu, ktorým sa naposledy upravili sumy životného minima. Suma sa tak budúci rok zvýši o 2,4 percenta, teda o 4,60 eura.

PRÍDAVOK NA DIEŤA

22,54 eura
dostane rodič mesačne prídavok na každé dieťa. Vypláca sa mesačne pozadu. Touto dávkou prispieva štát na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. V prípade, že si rodič nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa, tak môže požiadať o príplatok k prídavku na dieťa. Ten sa zvyšuje na 10,57 eura.
Podmienkou pre výplatu prídavku je, aby sa rodič staral o nezaopatrené dieťa a mal pritom trvalý alebo aspoň prechodný pobyt na Slovensku. Rozhodujúce nie je, či rodič zarába a koľko zarába. Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Prídavok na dieťa poberá aj vtedy, ak dieťa skončí bakalárske štúdium a pokračuje na ďalšom stupni vysokej školy a nedovŕšilo pritom 25 rokov. Podmienkou je, že musí ísť o dennú formu štúdia.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Prídavok na dieťa v roku 2011 bol 22,01 eura a príplatok k prídavku 10,32 eura. Prídavky na deti sa upravujú v závislosti od životného minima. Štátna sociálna dávka sa bude v roku 2012 zvyšovať v porovnaní s rokom 2011 o 2,4 percenta.

ŠTÁTNA PRÉMIA V STAVEBNOM SPORENÍ

66,39 eura
je výška maximálnej štátnej prémie, ktorou aj budúci rok prispeje štát stavebným sporiteľnom. V roku 2012 zostáva na rovnakej úrovni ako v tomto roku. Bude predstavovať 10 percent z ročných vkladov stavebného sporiteľa. Na to, aby sporiteľ získal maximálnu štátnu prémiu 66,39 eura, musí vložiť do stavebného sporenia sumu 663,10 eura najneskôr do 31. decembra. Stavební sporitelia môžu počas celého roka vkladať na svoje sporiace účty pravidelne i nepravidelne, prípadne realizovať celý vklad jednorazovo.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Novela zákona o stavebnom sporení, ktorá mala začať platiť od 1. januára 2012, nakoniec nebola schválená. Mala obmedziť nových klientov, ale aj súčasných, ktorí splácajú medziúver. Uvažovalo sa o priebežnom znižovaní štátnej prémie zo 66,39 eura v závislosti od obdobia, kedy by splnili podmienku vloženia minimálneho ročného vkladu. Ak by to bolo v prvom štvrťroku, mali by sporitelia nárok na celú štátnu prémiu. V druhom kvartáli by mali nárok na dve štvrtiny (49,80 eura), v treťom kvartáli len polovicu (33,20 eura) a nakoniec vo štvrtom štvrťroku by štát pripísal len štvrtinu (16,60 eura) z prémie. Novelou sa mali znížiť aj poplatky. Zatiaľ tak robí dobrovoľne napríklad Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá znižuje poplatok za vedenie účtu z 18 eur na 12 eur ročne. Takisto nižší bude aj poplatok za uzatvorenie zmluvy z 1 percenta na najviac 0,9 percenta z cieľovej sumy, pričom poskytnutie stavebného úveru už bude poplatku (teraz je to 80 eur).


DÔCHODKY

3,3 percenta
-- o toľko sa zvýšia všetky dôchodky od nového roka, ktoré boli priznané a vyplácané už v roku 2011, alebo sa tak stane v roku 2012, teda od dátumu ich priznania. Valorizovať sa budú v roku 2012 dôchodky, ktoré budú priznané pred 1. 1. 2013, a to starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské a vdovecké, sirotské a sociálne dôchodky.
Zvyšovať sa nebudú tie vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky, ak boli vymerané už z valorizovaného starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku. Ďalej sa nezvýšia dôchodky manželky a dôchodky pre bezvládnosť.
Dôležité: Zvýšenie sa netýka tých predčasných dôchodcov, ktorí sa do 28. februára 2011 vzdali jeho poberania a rozhodli sa ďalej pracovať. Sociálna poisťovňa zastavila ich vyplácanie, teda aj ich zvyšovanie. Po skončení pracovného pomeru treba písomne požiadať o znovuvyplácanie predčasného dôchodku a jeho zvýšenie.
Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky automaticky a vyplatí ich v januárovom výplatnom termíne. Vypočítanú sumu zaokrúhli na 10 eurocentov nahor. Zároveň vyplatí aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2012 do posledného dňa pred výplatným termínom za január. O zvýšení dôchodkov budú penzisti informovaní písomne v januári.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Dôchodky priznané do 1. januára 2012 sa zvyšovali v priebehu roka 2011 rozhodnutím ministerstva práce o 1,8 percenta.


DOVOLENKA

25 dní
dovolenky bude môcť čerpať každý zamestnanec, ktorý dosiahne vek 33 rokov. Zamestnancom vznikne nárok na 5 dní ďalšej dovolenky automaticky. Už nebudú musieť zháňať doklady na to, aby zamestnávateľovi preukázali dĺžku praxe. Základný nárok na dovolenku pre zamestnancov predstavuje naďalej štyri týždne, pokiaľ v kolektívnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
O dovolenku nemôže žiadať pracovník pri dohodách.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Do konca roka 2011 mohli žiadať o päť dní dlhšiu dovolenku len tí 33-roční zamestnanci, ktorí vedeli preukázať, že odpracovali najmenej 15 rokov po 18. roku veku. To znamená, že museli dokladovať nielen doby zamestnania, ale aj iné obdobia v živote zamestnanca, ktoré sa do tohto obdobia započítavajú. Napríklad štúdium na strednej alebo vysokej škole, doktorandské štúdium alebo skutočnosť, že boli zaradení v evidencii úradu práce. Ak medzi jednotlivými zamestnaniami podnikali alebo boli na materskej či rodičovskej dovolenke, museli toto obdobie dokladovať výpisom zo živnostenského registra alebo potvrdením zo Sociálnej poisťovne.


II. PILIER

2. pilier
bude už povinný pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa stanú prvýkrát dôchodkovo poistenými osobami. Od apríla budúceho roku musí do druhého piliera vstúpiť automaticky každý, komu od 1. januára 2012 vznikne prvé dôchodkové poistenie, teda už pri nástupe do prvého zamestnania. Zároveň budú mať pol roka (180 dní) na to, aby sa sami rozhodli, s ktorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS) uzatvoria zmluvu. Ak sa nerozhodnú, tak DSS-ku im určí Sociálna poisťovňa a stanú sa sporiteľmi v zmiešanom dôchodkovom fonde.
Okrem toho týmto novým sporiteľom začne plynúť dvojročná lehota, počas ktorej môžu bezplatne prestúpiť do inej dôchodkovej spoločnosti, alebo z druhého piliera vystúpiť. Prestupovať bude možné bezplatne a do DSS podľa vlastného výberu.
Sporiteľ, ktorý bude chcieť odísť z druhého piliera, musí tak urobiť písomne. Sociálna poisťovňa potom takéhoto sporiteľa odhlási zo sporiaceho piliera na dôchodok so spätnou platnosťou, čiže ako keby nikdy v ňom nebol prihlásený.
Sporiteľ, ktorý bude chcieť požiadať o výplatu dôchodku z DSS, bude tak môcť urobiť už po 10 rokoch sporenia, namiesto súčasných 15 rokov.
Platnosť: od 1. 4. 2012
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení nadobudol účinnosť 1. 11. 2011. Avšak väčšina dôležitých ustanovení, ako sú automatický vstup, zmeny v názvoch dôchodkových fondov a v odplatách, odstránenie garancií v zmiešanom a v akciovom dôchodkovom fonde, možnosť sporiť v dvoch dôchodkových fondoch, nový indexový fond a nové pravidlá investovania, nadobudnú účinnosť 1. apríla 2012.
Rok 2011: Absolventi stredných a vysokých škôl mohli vstupovať tento rok do 2. piliera dobrovoľne. Museli tak urobiť v lehote do 6 mesiacov od vzniku prvého dôchodkového poistenia. Po tomto termíne už túto možnosť nemali. Dôchodkové spoločnosti investujú prostriedky do troch fondov, po novom to bude do štyroch fondov.


STRAVNÉ

3,80 eura
predstavuje výšku stravného, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín. Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ povinne prispieť na stravovanie najmenej 55 percentami z ceny jedla, najviac však do sumy 55 percent stravného zo sumy 3,80 eura. Aj v roku 2012 to bude najviac do sumy 2,09 eura denne -- výška stravného sa nebude meniť. Ak bude hodnota stravného napríklad 3,20 eura, tak zamestnávateľ musí prispieť najmenej sumou 1,76 eura. Ale môže prispieť až do sumy 2,09 eura.
Ak sa zamestnanec stravuje formou stravovacej poukážky, jej hodnota musí byť najmenej 75 percent zo stravného pri pracovnej ceste. To znamená minimálne 2,85 eura. Ak zamestnávateľ poskytuje tzv. gastrolístok v hodnote 3,30 eura, musí zamestnancovi prispieť aspoň sumou 1,815 eura (55 % z 3,30 eura), avšak najviac do sumy 2,09 eura. Príspevok nad túto sumu si nemôže dať zamestnávateľ do daňových výdavkov. Na stravovanie môže prispieť zo sociálneho fondu.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Pri tuzemských pracovných cestách (5 -- 12 hodín) sa stravné zvyšovalo naposledy od 1. 1. 2011 zo sumy 3,60 na 3,80 eura. V tomto roku ministerstvo nepripravovalo žiadne zmeny k výške stravného, preto sa suma nijako nemení.ODVODY DO ZP

47,58 eura
je minimálny preddavok na zdravotné odvody, ktoré musia od januára platiť samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby do zdravotnej poisťovne. Vypočítava sa ako 14 percent zo sumy 339,89 eura (44,2 % z priemernej mesačnej mzdy 769 eur za rok 2010). Sumu treba zvýšiť -- hoci z ročného zúčtovania za rok 2010 vyplynula povinnosť platiť inú minimálnu sumu -- a zaplatiť prvýkrát za január do 8. februára v novej výške.
Hoci pre zamestnancov nie je stanovený minimálny vymeriavací základ, zamestnávatelia by mali rešpektovať ich minimálne mzdové nároky podľa Zákonníka práce. Znamená to, že zamestnanci by mali platiť odvody aspoň z minimálnej mzdy 327,20 eura. To je 13,08 eura mesačne.


Okrem toho sa mení aj maximálny vymeriavací základ na 2 307 eur. Stanovuje sa ako trojnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov (2010).
Novinkou je, že zdravotné poisťovne budú po prvýkrát za rok 2011 vykonávať ročné zúčtovanie zdravotných odvodov. Urobiť tak musia najneskôr do 30. septembra 2012.
Odvody na zdravotné poistenie z podielov na zisku sa budú vzťahovať na podiely vyplácané zo zisku dosiahnuté v účtovnom období po 1.1. 2011. Poistné sa tak bude platiť prvýkrát v ročnom zúčtovaní za rok 2012 v roku 2013.
Platnosť: od 1. 1. 2012
Rok 2011:
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby bol v tomto roku 46,06 eura. Zamestnanci platili najmenej 12,68 eura. Maximálny vymeriavací základ predstavoval 2 233,50 eura.
Zdravotné odvody nemusia od 1. mája 2011 platiť prenajímatelia nehnuteľností. Za tých, ktorí platili odvody do 30. apríla, urobí ročné zúčtovanie zdravotná poisťovňa.
Od mája neplatia odvody ani vysokoškoláci do dovŕšenia 30 rokov. Podmienkou je, že musia študovať na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v dennom štúdiu. Za poistencov štátu sa považujú aj počas prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na štúdium tretieho stupňa v dennej forme.


ODVODY DO SP

339,89 eura
je nový minimálny vymeriavací základ pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu. Predstavuje 44,2 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zamestnanec by mal platiť najmenej z minimálnej mzdy 327,20 eura, čo je mesačne 30,75 eura.
Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie sa zvyšuje na 1 153,50 eura. Na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity sa budú po novom platiť sociálne odvody najviac do sumy 3 076 eur.
Podnikatelia sa v roku 2012 stanú povinnými platiteľmi odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2012, alebo od 1. októbra 2012 alebo dňom, kedy po prerušení živnosti opäť začnú podnikať, ak ich príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 eura (12 x 339,89 eura).
Platnosť: od 1. 1. 2012
Do 31. 1. 2012 -- dobrovoľne poistená osoba si môže vybrať všetky druhy poistenia alebo len niektoré z nich.
Od 1. 2. 2012 -- dobrovoľne poistená osoba, ktorá bola poistená najmenej 270 dní, zanikne jej dobrovoľné nemocenské poistenie od 1. 2. 2011. Ak chce byť ďalej dobrovoľne poistená, musí sa znova prihlásiť a poistiť v "balíku" = nemocenské poistenie + dôchodkové poistenie + poistenie v nezamestnanosti (poistné 35,12 % z VZ). Prihlásiť sa už len na nemocenské poistenie nebude možné. Kto nespĺňa podmienku 270 dní, dobrovoľné nemocenské poistenie bude trvať aj po 1. 2. 2012 a zanikne v deň dosiahnutia tejto lehoty DNP.
Rok 2011: V tomto roku platili SZČO a dobrovoľne poistené osoby najmenej zo sumy 329,60 eura a zamestnanci z minimálnej mzdy 317 eur. Na nemocenské a garančné poistenie bola pre nich stropom suma 1 116,75 eura. Na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity za od 1. 7. 2010 až o 31. 12. 2012 odvádzalo poistné maximálne z vymeriavacieho základu 2 978 eur.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. jún 2023 00:51