StoryEditor

Cestnú daň treba zaplatiť najneskôr do 31. januára

15.01.2004, 23:00
Ak celková daň je viac ako 50 000 Sk, daňovník môže zaplatiť daň v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra.

Cestná daň v porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa nemenila. Pri konštruovaní cestnej dane sa prihliadalo na uplatňovaný systém zdanenia motorových vozidiel v štátoch Európskej únie. Jej cieľom je zdaniť využívanie pozemných komunikácií motorovými vozidlami (tuzemskými i zahraničnými) na podnikateľskú činnosť a získať i touto cestou finančné zdroje na modernizáciu a výstavbu cestnej siete. Na rozdiel od ostatných daní má táto daň účelové určenie.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré sú daňovníkmi cestnej dane, vymedzuje zákon č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (zákon č. 304/1995 Z. z., zákon č. 386/1996 Z. z., zákon č. 335/1999 Z. z.). Tento zákon upravuje zdanenie využívania pozemných komunikácií motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou.

Daňovník cestnej dane
Zákon o cestnej dani rozlišuje daňovníka v tuzemsku, na území SR a v medzinárodnej premávke.

Daňovníkom cestnej dane v tuzemsku je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
1. ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,
2. alebo užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla.
Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na území SR používa. Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách dovezených do tuzemska, ktoré nie sú považované za vozidlá v medzinárodnej premávke a ich držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, je daňovníkom osoba zodpovedná za premávku týchto vozidiel alebo vodič motorového vozidla v tuzemsku, t. j. užívateľ.

Predmet cestnej dane
Predmetom cestnej dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo podľa zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Za vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním sa na účely zákona o cestnej dani považuje vozidlo používané na cestnú dopravu vykonávanú pri dosahovaní príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb alebo dani z príjmov právnických osôb, alebo obdobným daniam v zahraničí. Za podnikanie sa nepovažuje použitie osobného automobilu zamestnanca, ktorý je jeho držiteľom, na pracovnú cestu, na ktorú ho vysiela zamestnávateľ.

Základ dane
Osobné automobily
Základom dane pri osobných automobiloch je ich zdvihový objem motora v cm3.
Úžitkové vozidlá a autobusy
Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav. Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. Úžitkovým vozidlom sa na účely zákona o cestnej dani rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a 01 až 04 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

Zdaňovacie obdobie
Tuzemsko
Zdaňovacím obdobím pre vozidlá evidované v tuzemsku je kalendárny rok.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke je zdaňovacím obdobím doba pobytu v tuzemsku.
Výška sadzby dane
Pre výšku sadzby dane nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, počas ktorého je vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Pri špeciálnom vozidle, ktoré sa nedá použiť na prepravu osôb s výnimkou obsluhy alebo na prepravu nákladu, sa sadzba dane znižuje o 30 % ročnej výšky dane.

Pre vozidlá v medzinárodnej premávke sa použijú tieto sadzby cestnej dane:
a) daň za jedno vozidlo na jeden deň je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 500 Sk,
b) daň za jedno vozidlo na sedem dní idúcich po sebe je jedna dvadsatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 1 000 Sk,
c) daň za jedno vozidlo na tridsať dní idúcich po sebe je jedna pätina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 3 000 Sk.
Za deň sa na účely zákona pokladá aj každý začatý deň. Ak sa čas pobytu vozidla v medzinárodnej premávke na území republiky odlišuje od uvedených časových období, vypočíta sa daň ako súčet príslušných násobkov sadzby dane určenej na jeden deň, sedem dní alebo tridsať dní. Ak je to pre daňovníka výhodnejšie, použije sa namiesto príslušného násobku dane sadzba dane určená na nasledujúce časové obdobie, až do výšky ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku.

Výpočet sadzby dane
Sadzba dane sa vypočíta:
a) pri osobných automobiloch podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla,
b) pri úžitkových vozidlách a autobusoch podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla -- osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahače a návesy) sa z hľadiska výpočtu sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej patria podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla.
Ak sa na hraničnom priechode, ktorý je vybavený zariadením na váženie vozidiel, zistí pri úžitkových vozidlách a autobusoch prekročenie celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, je na výpočet sadzby dane rozhodujúca skutočná celková hmotnosť.

Daňová povinnosť
Miestna príslušnosť k správe cestnej dane
Tuzemsko
Správu dane vykonáva daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa alebo užívateľa vozidla, a v prípade, že držiteľ alebo užívateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke správu dane vykonávajú orgány colnej správy, v ktorých obvode je hraničný priechod použitý na vstup do tuzemska, prípadne na odchod z tuzemska.

Vznik daňovej povinnosti
Tuzemsko
Pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká daňová povinnosť začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti na zdanenie, t. j. vozidlo má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo a vozidlo sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke vzniká daňová povinnosť vstupom vozidla do tuzemska.

Zánik daňovej povinnosti
Tuzemsko
Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku zaniká vyradením vozidla z evidencie alebo ukončením používania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
Medzinárodná premávka
Daňová povinnosť pri vozidlách v medzinárodnej premávke zaniká dňom odchodu vozidla z tuzemska.

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
* Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný podať daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať, uviesť prípadné oslobodenie alebo úľavu a daň zaplatiť.
* Za zmenu rozhodujúcich skutočností na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane. Rovnako je daňovník povinný do 15 dní písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti príslušnému daňovému úradu. Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive, ktorého vzor určilo ministerstvo.
* Tlačivá sú bezplatne k dispozícii na daňových úradoch.
* Keďže na konanie vo veciach cestnej dane platí zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, daňovník cestnej dane, ak má na to dôvody (napr. liečenie, pobyt mimo územia republiky), môže požiadať príslušný daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.
* Žiadosť o predĺženie lehoty sa podáva písomne a jej podanie podlieha povinnosti zaplatiť správny poplatok vo výške 300 Sk podľa položky 143 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správca dane žiadosť dôsledne posúdi, prípadne overí uvedené dôvody a vydá rozhodnutie. Takéto rozhodnutie je konečné a daňovník nemá možnosť proti nemu podať odvolanie. S predĺžením lehoty sa predlžuje aj splatnosť dane.
* Povinnosť podať daňové priznanie je podľa zákona o správe daní a poplatkov povinnosťou nepeňažnej povahy. Preto, ak daňové priznanie k cestnej dani nie je podané v zákonnej lehote, môže správca dane uplatniť sankcie.
* Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia môže daňový subjekt podať opravné priznanie. Na vyrubovacie konanie sa použije opravné priznanie a na predchádzajúce priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania musí byť vyznačené, že ide o opravné priznanie.
* Ak zistí daňový subjekt, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní, alebo správcom dane vyrubená, je povinný predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Z podaného tlačiva musí byť zrejmé, že ide o dodatočné daňové priznanie, t. j. musí byť označené ako dodatočné. Vyznačia sa v ňom aj rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
* Dodatočné priznanie môže byť podané aj v tom prípade, ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo správcom dane vyrubená.

17. máj 2022 12:43