StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

11.07.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 17. 5. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov LEVEN, a. s., Levice a Fortunac, s. r. o., Levice,
* dňa 20. 6. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Winterthur Life, Švajčiarsko a SYNERGY, a. s., Bratislava,
* dňa 21. 6. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Nutrica Dairy Slovakia, s. r. o. -- LAKTIS ŽILINSKÉ MLIEKARNE, a. s., Žilina,
* dňa 21. 6. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie Raisio Chemicals, Oy, Fínsko -- Latexia, SA, Belgicko,
* dňa 28. 6. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie Philadelphia Merger Corp., USA a Bcom 3 Group, Inc. USA,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOHS) voči podnikateľovi Tlačová agentúra SR -- Slovakia, Pribinova 23, 819 Bratislava a podnikateľovi Zoznam, s. r. o., Karpatské námestie 8, 831 01 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a podnikateľovi ŠPORT PRESS, spol. s r. o., Svätoplukova 2, 918 05 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a podnikateľovi MIROX, s. r. o., Štefánikova 7, 811 06 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a podnikateľovi Denník PRÁCA, s. r. o., Odborárske nám. 3, 814 99 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a podnikateľovi Petit Press, a. s., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava a podnikateľovi Republika, a. s., Mickiewizcova 1, 811 07 Bratislava,
* dňa 13. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi NEWTON Information technology, s. r. o., pobočka Bratislava, Škultétyho 1, 832 27 Bratislava a podnikateľovi SUNDRAPE, spol. s r. o., Kolárska 8, 814 99 Bratislava,
* dňa 20. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi STORIN, spol. s r. o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava a podnikateľovi Perex a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava,
* dňa 20. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Perex, a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava a podnikateľovi Slovakia Online, s. r. o., Ďumbierska 10/A, 831 01 Bratislava,
* dňa 20. 6. 2002 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ZOHS voči podnikateľovi Perex, a. s., Pribinova 25, 810 11 Bratislava a podnikateľovi NEWTON Information Technology s. r. o., Politických věznů 10, 110 00 Praha 1,

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/101 zo dňa 24. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí časti podniku Nestle S.A. Švajčiarsko podnikateľom Givaudan S.A. Švajčiarsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/102 zo dňa 27. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, ktorá spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Bayer Aktiengesellschaft, Nemecká spolková republika nad podnikateľom AVENTIS CROPSCIENCE HOLDING S.A., Francúzsko. Súhlas s koncentráciou úrad viaže na podmienky uložené v rozhodnutí. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FV/3/1/133 zo dňa 27. 6. 2002, ktorým úrad rozhodol v správnom konaní vo veci výnimky podľa § 10 ods. 15 ZOHS zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Novácke chemické závody, a. s., Nováky a SOLIVARY, a. s., Prešov, že udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/126 zo dňa 14. 6. 2002, ktorým úrad vracia správny poplatok vo výške 100 000 Sk podnikateľovi SOLUZIONA, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/121 zo dňa 7. 6. 2002, ktorým úrad rozhodol. že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní spoločnej kontroly podnikateľa Gaz de France, Francúzsko a podnikateľa Ruhrgas Aktiengesellschaft, Nemecko nad podnikateľom Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/118 zo dňa 4. 6. 2002, ktorým úrad rozhodol v správnom konaní vo veci výnimky podľa § 10 ods. 15 ZOHS zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Franz Haniel & Cie, GmbH, NSR a FELS -- WERKE, GmbH, NSR, tak, že výnimku neudeľuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/119 zo dňa 4. 6. 2002, ktorým úrad rozhodol v správnom konaní vo veci výnimky podľa § 10 ods. 15 ZOHS zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Franz Haniel & Cie GmbH, NSR a YTONG Holding, AG, NSR, tak, že výnimku neudeľuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/106 zo dňa 30. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom ECO-SLOVAKIA, s. r. o., SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/107 zo dňa 30. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom FECUPRAL, spol. s r. o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/108 zo dňa 30. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom LECOL, spol. s r. o., Športová 16, 015 01 Rajec nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/109 zo dňa 31. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom EXIDE Slovakia s. r. o., Priemyselná 5, Košice nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/110 zo dňa 31. 5. 2002 ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom ELECTRIC POWER SLOVAKIA -- EPS, s. r. o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice, nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 6. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/KV/1/1/111 zo dňa 31. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol, že Zmluva o zbere a zhodnotení nebezpečného odpadu uzatvorená medzi podnikateľom MACH TRADE, spol. s r. o., Prevádzka Sereď, Niklová ul., 926 01 Sereď a podnikateľom Emil Rábek-Aku-Plast, 951 32 Horná Kráľová č. 508 nie je v rozpore s § 4 ZOHS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 6. 2002,
* dňa 14. 6. 2002 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/KV/P/2/127, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutie PMÚ SR, vo veci rozkladu podaného podnikateľom PST -- Slovakia, a. s., Ľ. Štúra 784, 029 01 Námestovo proti rozhodnutiu č. 2002/KV/1/1/031 zo dňa 27. 2. 2002, na návrh osobitnej komisie zamieta rozklad podnikateľa PST -- Slovakia, a. s., Ľ. Štúra 784, 029 01 Námestovo a potvrdzuje rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2002/KV/1/1/031 zo dňa 27. 2. 2002,
* dňa 25. 6. 2002 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 2002/DZ/2/1/120 zo dňa 6. 6. 2002, ktorým úrad rozhodol na základe ustanovenia § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 188/1994 Z. z. v spojení s § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z., že konanie podnikateľa Železnice SR, Bratislava, spočívajúce v účtovaní nákladov na údržbu vodárenskej a kanalizačnej siete pre prívod vody a odvod odpadovej vody pre objekt spoločnosti JURKI -- HAYTON, s. r. o., Bratislava, nemá povahu zneužitia dominantného postavenia,

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 19. 6. 2002 podal podnikateľ eTel Slovensko, s. r. o., Medená 18, 811 02 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2002/ZK/1/1/116 zo dňa 31. 5. 2002,
* dňa 17. 6. 2002 bol úradu doručený rozklad skupiny 187 súkromných lekárov, zastúpených advokátom JUDr. Ondrejom Škodlerom, Advokátska kancelária, Bratislava proti rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/105 zo dňa 30. 5. 2002, ktorým úrad rozhodol na základe ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c) v spojení s § 8 ZOHS, že konanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Bratislava, spočívajúce v určovaní maximálneho objemu finančných výkonov, nemá povahu zneužívania dominantného postavenia,
* dňa 17. 6. 2002 bol úradu doručený rozklad podnikateľa Slovenská autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, š. p., Košice proti rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/117 zo dňa 31. 5. 2002, ktorým úrad na základe § 22 ods. 1 písm. c) v spojení s § 8 ZOHS rozhodol, že konanie podnikateľa Slovenská autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, š. p., Košice, spočívajúce v uplatňovaní rozdielnych podmienok pri užívaní autobusovej stanice v Rožňave, má povahu zneužívania dominantného postavenia a na základe § 38 ods. 1 ZOHS mu uložil pokutu. Správne konanie bolo začaté na návrh podnikateľa Peter Faltín -- FALTOUR, Dobšiná,
* dňa 26. 6. 2002 bol úradu doručený rozklad spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava proti rozhodnutiu č. 2002/PO/2/1/124 zo dňa 11. 6. 2002, ktorým úrad podľa § 37 ods. 1 ZOHS v spojení s § 43 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. ukladá Slovenským telekomunikáciám, a. s., Bratislava povinnosť zdržať sa poskytovania telekomunikačných služieb na báze technológie ADSL. Konanie bolo začaté na návrh Asociácie poskytovateľov internetu, Bratislava dňa 3. 6. 2002,

4. Konania na Najvyššom súde:
* dňa 13. 6. 2002 bola na Najvyšší súd SR doručená žaloba podnikateľa Asociácia spracovateľov a spotrebiteľov sladidiel, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky PMÚ SR č. 2002/KH/P/2/087 zo dňa 15. 5. 2002, ktorým bolo zmenené rozhodnutie PMÚ SR č. 2001/KH/1/1/277 zo dňa 20. 9. 2001 vo veci dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž,

5. Rozhodnutia Najvyššieho súdu:
* dňa 27. 6. 2002 bol na PMÚ SR doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci žalobcu Topvar, a. s., Topoľčany, ktorým bolo zrušené rozhodnutie predsedu PMÚ SR č. 2001/FH/P/2/185 zo dňa 15. 6. 2001 a rozhodnutie I. výkonného odboru č. 2001/ZK/1/1/071 zo dňa 9. 3. 2001 a vec vrátená na PMÚ SR na ďalšie konanie. Uvedenými rozhodnutiami PMÚ SR rozhodoval o návrhu žalobcu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutia o koncentráciách spoločností Heineken N.V. a Pivovar a sladovňa Gemer, a. s., a Heineken N.V. a Martiner, a. s., z dôvodov uvedených v § 10 ods. 4 zákona č. 188/1994 Z. z.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 02:22