StoryEditor

10 otázok a odpovedí. Toto by ste mali vedieť o PZP

23.10.2013, 08:00

Otázka: Chceme uzatvoriť online zmluvu. Je rovnako platná ako zmluva podpísaná v poisťovni dňom uzatvorenia, alebo až zaplatením? Dokedy ju môžem vypovedať a na čo si dať pozor?

Radí Jozef Belko, konateľ, Insuria Consulting
Predaj cez internet má rôzne špecifiká. Okrem toho, že Občiansky zákonník ukladá možnosť poistnú zmluvu vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia, je možnosť odstúpiť od poistnej zmluvy aj pri predaji cez internet, do 7 dní, bez udania dôvodu. Najčastejšou chybou pri poistení online je silné presvedčenie o tom, že klient je poistený, aj keď poistné nezaplatil. Treba si dávať pozor na dva pojmy, s ktorými pracujú poisťovne, a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Účinnosť poistenia môže byť vyplnením formulára. To znamená, že poistenie môže vzniknúť minútou a sekundou uzatvorenia na internete, ale kým nie je uhradené, poisťovňa nemôže klientovi regresovať 100 percent škody, ktorú spôsobil inému účastníkovi. No podobne o tom hovorí aj písomná forma uzatvárania zmluvy. Pri zrušení zmluvy treba doručiť výpoveď do poisťovne (doporučene, podacím lístkom) buď do 7 dní pri zákone o predaji cez internet, alebo do 2 mesiacov od začiatku poistnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, avšak klient je ešte poistený ďalších 8 dní od doručenia výpovede do poisťovne. Platí zásada, že dátum prebratia výpovede na poistnú zmluvu je dátumom doručenia výpovede do poisťovne. Toto by som chcel zdôrazniť lebo aj tu sa stáva často chyba a klient si myslí, že dátumom podania si splnil svoju povinnosť. Avšak pravda je tá, že dátumom prebrania teda dátumom prijatia v poisťovni je až výpoveď prijatá. Aby to nebolo také jednoduché, tak okrem uzatvorenia poistnej zmluvy na Slovensku existuje aj možnosť uzavrieť si návrh poistnej zmluvy a tam si treba prečítať poistné podmienky. Lebo pri návrhu sa klient podpisom návrhu môže vzdať možnosti vypovedať zmluvu do dvoch mesiacov. U existujúcich zmluvách ak chce dať klient výpoveď, všeobecne platí 6 týždňová výpovedná lehota pred začiatkom nového poistného obdobia.


Otázka: Je pravdou, že ak nezaplatím povinné zmluvné poistenie (PZP), nedal som výpoveď a uzatvoril PZP v inej poisťovni, musím sa vrátiť k pôvodnej poisťovni?

Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia, AXA
Povinnosť uzatvoriť PZP v tej istej poisťovni (po zániku pôvodnej zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného) je upravená v zákone o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Z. z. To znamená, že ak si uzatvoríte novú poistnú zmluvu v inej poisťovni bez predchádzajúcej právoplatnej výpovede voči pôvodnému poisťovateľovi, táto zmluva nemôže byť platná. Vaša pôvodná zmluva síce zanikne z dôvodu neplatenia poistného, ale poisťovňa vás bude vyzývať, aby ste si uzatvorili znova PZP v pôvodnej poisťovni.


Otázka: Ak chcem vypovedať zmluvu PZP, ako to urobiť, aby som nemusel zaplatiť žiadnu pokutu?

Lucia Makayová, hovorkyňa, Generali Slovensko poisťovňa
Pri zmene poisťovne by mal majiteľ auta najskôr podľa platných podmienok aktuálneho poisťovateľa vypovedať poistnú zmluvu. Ak sa majiteľ vozidla rozhodne pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, treba ju podať písomnou formou osobne alebo poštou minimálne 6 týždňov pred výročným dňom, pričom výpoveď už musí byť v tomto čase fyzicky u poisťovateľa.

Následne je potrebné uzavrieť novú zmluvu u iného poisťovateľa. Stretávame sa s tým, že klienti si neuvedomujú, že na súčasnom poistnom trhu môžu od PZP požadovať viac ako len krytie nimi spôsobených škôd v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla. Umožňuje im čerpať nadštandardné asistenčné služby a zostaviť si produkt, ktorý im pokryje riziká podľa vlastných potrieb. Samozrejmosťou je zvýhodnená cena PZP, ak si súčasne uzavrú aj havarijné poistenie.


Otázka: Kúpil som ojazdené auto u nás, PZP je zaplatené do 21. 12. Je platná poistka aj na iné meno do tohto dátumu? Na čo si treba dať pozor, ak kupujeme staršie ojazdené vozidlo, aby nevznikli problémy s PZP?  

Daniela Vlčková, komunikácia a PR, Wüstenrot poisťovňa
Nový majiteľ je povinný uzatvoriť si nové povinné zmluvné poistenie, keďže zmenou majiteľa vozidla PZP zaniká. Podľa zákona o PZP č. 381/2001 Z. z. poistenie zodpovednosti zaniká zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Odporúčame získavať čo najviac informácií o motorovom vozidle od jeho držiteľa. V súvislosti s poistením zodpovednosti sú to najmä doklady preukazujúce existenciu platnej poistnej zmluvy, respektíve doklady preukazujúce zaplatenie poistného za príslušné poistné obdobie. Napríklad, ak PZP zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť PZP, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Ak ju uzatvorí s iným poisťovateľom, je zmluva neplatná.


Otázka: Ak nezaplatím povinné zmluvné poistenie buď jednorazovo, alebo na splátky, ako ďalej poisťovňa postupuje? Riskujem tým nejaký postih z hľadiska financií? 

František Buranský, Salve Finance
Ak nezaplatíte PZP do mesiaca od dátumu splatnosti, poistenie podľa Občianskeho zákonníka zaniká. Ak by ste však ako vodič na vozidle s nezaplateným PZP čo len deň po splatnosti spôsobili škodu, poisťovňa voči vám uplatňuje regres (až do 100 %). V prípade ujmy na zdraví a živote to môže byť až do 5 000 000 eur a na majetku do 1 000 000 eur (respektíve 2,5 mil. eur). Okresný úrad, Odbor dopravy a Slovenská kancelária poisťovateľov registrujú všetkých neplatičov a vymáhajú dlžné poistné aj s pokutou za omeškanie. Ak, naopak, vám niekto spôsobí škodu vozidlom bez PZP, treba kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Tá zistí, kde bolo vozidlo poistené naposledy. Všetky poistné udalosti, pri ktorých nemá vozidlo PZP, rieši opäť Slovenská kancelária poisťovateľov.


Otázka: Zaujíma ma, kam smerujú trendy v oblasti PZP poistenia. Zatiaľ uzatváram PZP online cez internet, ale čo tak cez mobil?

Marek Čóka, konateľ, rychlepoistenie.sk
Aj na Slovensku sa už môžete stretnúť s prvou webovou aplikáciou PZP, ktorá je 100-percentne prispôsobená pre mobilné telefóny a tablety. Momentálne vstupujeme do post-pc éry, ľudia čoraz častejšie využívajú na prístup k internetu mobilné zariadenia. Je nevyhnutné, aby mali k dispozícii prispôsobené používateľské rozhranie. Klienti si tak môžu cez mobil pohodlne uzatvoriť zmluvu, prezerať si svoje existujúce zmluvy a podobne. Ďalej indikujeme zvýšený záujem klientov o pripoistenia v PZP; najmä u klientov, ktorí nemajú uzatvorené havarijné poistenie, je zaujímavé pripoistiť si k PZP čelné sklo, lepšie asistenčné služby, úrazové poistenie osôb, alebo poistenie kolízie so zverou. Takéto produkty sú v zahraničí dostupné dlhodobo, k nám pozvoľna začali prichádzať až v posledných pár rokoch. V najbližšom čase očakávam ich výraznejší vzostup.


Otázka: S čím robia poisťovne najviac problémov pri dopravnej nehode?

Peter Šimko, šéfredaktor portálu poistenie.sk
Pri dopravnej nehode je potrebné dodržať základný postup. V prípade, že je niekto zranený alebo na prvý pohľad ide o väčšiu škodu, zavolajte políciu. V prípade menších škôd stačí vyplniť tlačivo Záznam o dopravnej nehode, ktoré ste povinný mať vo vozidle. Poisťovne štandardne nerobia problémy, poškodený aj škodca musia dokázať, že sa škoda stala, a preukázať jej rozsah, preto je zápis polície istejší ako len tvrdenia účastníkov nehody, pretože niektorý z nich môže niektorú skutočnosť odškriepiť. S nulovou toleranciou alkoholu za volantom sa plne stotožňujem.


Otázka: Predal som auto a potrebujem zrušiť PZP na toto auto. V poisťovni mi povedali, že auto musím mať odhlásené, až potom mi ho môžu zrušiť na základe starého TP, ten však nemám. Počul som, že k zrušeniu stačí kúpno-predajná zmluva. Čo by mal zase urobiť nový majiteľ auta – pokračovať v mojej PZP zmluve?

Judita Smatanová, hovorkyňa, Union poisťovňa
Pri PZP dochádza k zániku zmluvy prevodom držby vozidla na nového majiteľa, t. j. klient by mal zo zákona požadovať prepis vozidla pri predaji, najmä v súčasnej dobe, keď je v platnosti objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za dopravné priestupky, keď obvodné úrady zasielajú držiteľom pokuty za neplatnú STK, respektíve emisnú kontrolu. V prípade, že klient nemá nové osvedčenie o evidencii, keďže vozidlo predal, mal by si z dopravného inšpektorátu zabezpečiť potvrdenie, že už nie je držiteľom vozidla, a na základe tohto zrušiť PZP. Kúpno-predajná zmluva na zrušenie PZP, žiaľ, nestačí, v prípade predaja vozidla je aj v záujme klienta urobiť prepis vozidla.


Otázka: Ako je to pri úmrtí majiteľa vozidla, ak tento zomrie a dedičské konanie trvá dva roky. Máme ako rodina platiť PZP na svoje meno, alebo čím sa treba riadiť?

Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov
V zmysle zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká okrem iného aj zápisom prevodu držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Pri úmrtí držiteľa vozidla odporúčame, aby jedna osoba z okruhu dedičov bola určená ako platiteľ poistného a oznámila to spolu s údajmi o osobe platiteľa poisťovateľa. Tejto osobe bude poisťovateľ potom zasielať na úhradu predpisy poistného až do doby ukončenia konania o dedičstve. Po vydaní osvedčenia o dedičstve príslušný dopravný inšpektorát vykoná zápis prevodu držby. O vykonaní prevodu držby je potrebné bezodkladne infomovať poisťovateľa a odovzdať mu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu z dôvodu zániku poistenia zodpovednosti.


Otázka: Ako uzavrieť PZP na nové osobné auto z Česka? Je možné hneď ku poistke dostať aj zelenú kartu?

Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel, UNIQA poisťovňa
Ak s klient kupuje auto v zahraničí je povinný si vybaviť vývozné značky, súčasťou ktorých je aj PZP danej krajiny. Po schválení technickej spôsobilosti slovenskými úradmi mu je vydané slovenské osvedčenie o evidencii a následne slovenské evidenčné čísla, pred vydaním ktorých je povinný dojednať si povinné zmluvné poistenie u slovenského poistiteľa.


Otázka: Poistku PZP môžeme platiť nielen naraz, ale aj v splátkach. Musia mi to poisťovne povoliť? Preplatíme na splátkach viac?

Karolína Reptová, vedúca oddelenia neživotného poistenia Partners Group SK
Poistná zmluva PZP môže byť platená ročne, polročne alebo štvrťročne s tým, že pri polročnej platbe majú niektoré poisťovne prirážku, a tým dochádza k navýšeniu poistného. Navýšenie sa pohybuje väčšinou v rozmedzí 5 – 10 percent z ročného poistného. Frekvenciu platby si volí klient vždy sám. Na druhej strane poisťovne pri ročnej platbe ponúkajú aj zľavu za ročnú platbu.

01 - Modified: 2005-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Ruské firmy sa ČR vyhýbajú
01 - Modified: 2023-06-02 22:00:00 - Feat.: - Title: Vrecká na zvracanie ako štandard výbavy? Elektromobily umocňujú chorobu z pohybu 02 - Modified: 2023-06-01 12:46:16 - Feat.: - Title: Číňania vyrábajú autá pre Putina. V Nemecku aj napriek tomu dostávajú dotácie 03 - Modified: 2023-06-02 14:25:45 - Feat.: - Title: Kórejské UFO prichádza na Slovensko. Poznáme ceny luxusného rodinného MPV 04 - Modified: 2023-06-02 09:44:06 - Feat.: - Title: Dopyt po rodinných autách rastie. Tieto jazdenky si tento rok Slováci obľúbili najviac​ 05 - Modified: 2023-06-01 10:12:06 - Feat.: - Title: Tesla vás môže zabiť a v automobilke o tom dobre vedia, potvrdzuje veľký únik informácií​
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. jún 2023 06:43