StoryEditor

20 otázok a odpovedí: experti poradia všetko o dani z nehnuteľností

25.01.2016, 23:00

Ak ste vlani získali nehnuteľnosť, napríklad pozemok, či byt, musíte ich zdaniť. Do 1. februára by ste mali podať daňové priznanie. Daň potom vypočíta obec či magistrát a pošle vám o nej výmer. Podrobnosti o zdaňovaní a niektoré ďalšie súvislosti si môžete prečítať v prílohe HN. Odpovedia vám naši odborníci.

Výška vyrubenej dane a lehota

Úprava sadzby obcou

Aká vysoká je ročná daň zo stavieb a môže obec zákonom určenú daň upravovať?

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý, aj začatý štvorcový meter zastavanej plochy. Ale pozor. Ročnú sadzbu môže

správca dane, teda samospráva, svojím všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej

časti či v katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť. A to s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca

dane môže týmto nariadením určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb. Ročná sadzba však pri stavbách uvedených

v paragrafe 10 ods. 1(vymenovali sme ich pri otázke o zdanení garáže) však nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej

sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. Pri viacpodlažných stavbách môže správca

dane prostredníctvom VZN určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného.

Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. Ak stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,8 metra pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,0 metra okolo obvodu stavby.

Zmena dane v nariadení mesta

Musím podať priznanie k majetkovej dani, ak sa v našom meste zmení daňová sadzba za nehnuteľnosti?

Nie, v takomto prípade nemusíte ako daňovník odovzdávať priznanie.

Vyrubenie správnej výšky

Môžem poslať priznanie k dani z nehnuteľností aj elektronicky? Kto vypočíta daň a kedy ju treba zaplatiť?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností možno poslať poštou, odovzdať osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov,

zaslať e-mailom bez zaručeného elektronického podpisu alebo cez elektronickú podateľňu, ak ju má mesto či obec zriadenú.

V prípade, ak daňovník posiela priznanie e-mailom, musí ho doručiť aj v listinnej forme, a to do piatich dní od odoslania elektronickými prostriedkami, inak sa priznanie považuje za nedoručené. Správca dane priznania k dani z nehnuteľností spracuje a daňovníkom pošle rozhodnutie o vyrubení dane. Najprv sa posiela platobný výmer právnickým osobám, následne fyzickým.

V rozhodnutí správca dane vyrubí daň na rok 2016, ktorú bude musieť občan zaplatiť.

Termín na podanie

Dokedy musím podať daňové priznanie, ak mám nový byt?

Zdaňovacie obdobie pre daň k nehnuteľnosti je kalendárny rok a priznanie sa podáva do konca januára, ktorý nasleduje po tom

roku, keď sa získala nehnuteľnosť. Za rok 2016, keďže koniec januára vychádza na víkend, je termín na podanie priznania posunutý až na 1.2.2016. Daň za nehnuteľnosť sa platí dopredu.

Dodatočné priznanie

Vlani som nepodal priznanie k dani z nehnuteľností. Môžem tak urobiť tento rok?

Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva financií SR, ale k dispozícii sú aj na obecných a mestských úradoch. Ide o tie isté tlačivá, na ktorých sa podávali priznania aj v minulom roku. Určené sú pre fyzické aj právnické osoby a spoločné pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Ak si však niekto ani po minulé roky nesplnil povinnosť, musí to urobiť dodatočne, avšak na tlačivách platných pre daný rok. Dodatočné priznania môže daňovník podať štyri roky spätne. Pri vyplňovaní dodatočného priznania sa táto skutočnosť uvedie

(označí sa krížikom) na prvej strane tlačiva v riadku „Druh priznania“.

Povinnosť správcu dane

Kedy sa platí daň, ak napríklad získam garáž do vlastníctva, či už zdedením, alebo darovaním?

Ak ide o splatnosť dane z nehnuteľností, tá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň si daňovník sám nepočíta. Na základe údajov z priznania alebo čiastkového priznania ju vypočíta za daňovníka správca dane. Ten daň

vyrubí rozhodnutím a zašle ho daňovníkovi. Rozhodnutie bude zahŕňať informácie, kam daň z nehnuteľností na rok 2016 uhradiť a ako platbu dane identifikovať.

Situácie zo života

Predaj darovaného domu

Platí sa daň z domu, ktorý mi darovala matka a nemám ho vo vlastníctve viac ako 5 rokov? Musím uviesť do darovacej zmluvy hodnotu domu pre prípad predaja do piatich rokov? Musí byť na hodnotu domu uvádzaného v darovacej zmluve vypracovaný znalecký posudok alebo si to možno len dohodnúť medzi účastníkmi darovacej zmluvy? Aká je daň pri predaji nehnuteľnosti, keď jej majiteľkou po matke som len rok?

Pre úplné zodpovedanie treba vedieť, či vaša matka v prípade predaja domu v čase darovania bola, alebo nebola oslobodená od

dane z príjmu, teda či v čase darovania vlastnila dom viac alebo menej než 5 rokov, respektíve kedy ho nadobudla ona.

V prípade predaja darovanej nehnuteľnosti, pri ktorej by v čase darovania bol príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa par. 9 zákona o dani z príjmu, pri preukazovaní daňových výdavkov sa bude vychádzať z reprodukčnej obstarávacej ceny, ktorou môže byť cena nehnuteľnosti v čase jej nadobudnutia zistenej podľa znaleckého posudku. Možné je akceptovať aj ohodnotenie v darovacej zmluve. Ak by však v čase darovania darca nespĺňal podmienku oslobodenia, ako výdavok pri príjme z predaja darovanej nehnuteľnosti by sa uplatnila cena, za akú ju darca obstaral (obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu). Ak má daňovník príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane a takýto príjem presiahne za zdaňovacie obdobie roku 2015 polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 1901,67 eura, musí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Zosnulý vlastník

Kto má podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak vlastník zomrel a stále nebolo dedičské konanie, teda ak vlastník nie je známy? Kto je v takomto prípade povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a kedy? Kto má podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nie je založenýlistvlastníctva?

Treba na úvod uviesť, že dedičstvo sa nadobúda ku dňu úmrtia poručiteľa. Uvádzame to preto, lebo ak by vec nebola v dohľadnom

čase ukončená, obec môže dať vyrubiť daň dodatočne spätne podľa zákona o miestnych daniach. Podľa tohto zákona je daňovníkom

dane zo stavieb vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo

správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú

v nájme, je daňovníkom nájomca. Ak nemožno určiť daňovníka podľa uvedených odsekov, daňovníkom je fyzická alebo právnická

osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Môžete napísať dožiadanie osobám, ktoré nehnuteľnosť užívajú, a ak ju neužíva nikto, tak potom notárovi, aký je okruh dedičov.

Čo hovorí zákon

Zákon bez zmien

Aké nastali zmeny v tejto dani oproti roku 2015?

V porovnaní s rokom 2015 nenastali v právnej úprave dane z nehnuteľností žiadne zmeny.

Územný správca

Ktorý zákon upravuje daň z nehnuteľnosti?

Ide o miestnu daň, ktorá spadá pod zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Patria sem viaceré dane: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Správcom dane je obec alebo mesto, v katastrálnom území ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy a Košíc je správcom dane z nehnuteľnosti mesto, teda nie mestská časť.

Dôvod platenia dane

Kedy a na základe čoho vzniká daňová povinnosť?

Daň z nehnuteľností sa platí v prípade: povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dodatočného povolenia stavby, nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti, nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo schválenia príklepu súdom, vydania právoplatného stavebného povolenia, na základe rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením, právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ukončenia drobnej stavby, povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby či bytu, zmeny užívania stavby na iné účely, ako sa stavba užívala, podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom, podpísania dlhodobého nájmu nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností, zmeny druhu pôdy v katastri a napokon v prípade zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia či prečíslenia parcely.

Okruh povinných daňovníkov

Kto podáva daňové priznanie, každý vlastník?

Ak daňovníci, fyzická alebo právnická osoba, nadobudli nehnuteľnosť, prípadne nejakú nehnuteľnosť skolaudovali a majú ju k 1.

januáru 2016 zapísanú v katastri nehnuteľností, vzniká im povinnosť podať najneskôr do 1. februára 2016 daňové priznanie k dani

z nehnuteľností. Uvedená povinnosť sa týka nielen tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť, ale aj tých,

ktorým nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie sa podáva aj vtedy, ak niektorá fyzická alebo právnická osoba predala

nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie je zapísaná v katastri nehnuteľností.

Nezmenená situácia daňovníka

Čo ak majiteľ nehnuteľnosti nepodá priznanie?

Ak nedôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmenám (2015), priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva a správca dane – obec

alebo mesto – vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2016 podľa stavu, ktorý je známy k 1. januáru 2016.

Iné okolnosti pre daňovú povinnosť

Podáva sa daňové priznanie aj v inej lehote?

Áno, v špecifických prípadoch – ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením alebo dedením. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, musí podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Táto daňová povinnosť vznikne vtedy, keď sa právoplatnosť osvedčenia o dedičstve schváli príklepom súdu.

Špecifiká daňových tlačív

Vyplnenie formulára

Nerozumiem tlačivu určenému na daň z nehnuteľnosti. V súbore týchto tlačív je pomerne veľa strán a neviem, ktoré mám vyplniť v rámci zdanenia garáže?

Ak máte garáž, ktorú musíte prihlásiť kvôli jej zdaneniu, vypĺňate tlačivo – III. oddiel, daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel. Tlačivo je ružové, takže sa nemôžete pomýliť. V súbore tlačív je síce aj ďalšie, ktoré je súčasťou III. oddielu,

ale pomocou neho sa zdaňujú stavby slúžiace na viaceré účely. Navyše, toto tlačivo je modré. Takže v prípade garáže si v ružovom tlačive vyberiete v riadku č. 15 príslušnú kolónku, ktorú označíte podľa toho, akú máte garáž. Ale pozor, to nie je všetko. V žltom tlačive v súhrne príloh musíte túto skutočnosť vyznačiť tiež. Vyplníte v ňom riadok č. 2, ktorý sa vzťahuje na III. oddiel tlačiva k dani z nehnuteľností. I. oddiel – údaje o daňovníkovi. Vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou, lebo tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby. II. oddiel – tlačivo pre daň z pozemkov (informácie o pozemku, napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov atď.). III. oddiel – tlačivo pre daň zo stavieb;stavba slúžiaca na jeden účel, na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe, napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti). IV. oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch – vyplnia sa údaje o byte alebo nebytovom priestore, uvedie sa výmera

podlahovej plochy, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď. Medzi najčastejšími chybami, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, je, že priznanie zabudnú podpísať, alebo nevyplnili niektoré kolónky, napríklad o priľahlých pozemkoch, prípadne nesprávne zaznačili právnické osoby.

Viaceré typy priznania

Aké typy daňového priznania k majetkovej dani existujú? Líšia sa nejako tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľností

pre fyzickú a pre právnickú osobu?

V prípade dane z nehnuteľností existujú dva druhy daňových priznaní:„bežné“ priznanie a čiastkové priznanie. Ak daňovník už v minulosti podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru

alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľností, musí podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane v lehote do konca januára 2016. Znamená to, že „bežné“ priznanie sa vždy podáva vtedy, ak daňovníkovi u správcu dane vznikne daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti. Čiastkové priznanie sa podáva, až keď daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, prípadne vo vyššie vymenovaných prípadoch. Pokiaľ ide o samotné tlačivo, je rovnaké pre fyzickú aj právnickú osobu. Platí od 1.1.2015. Presný názov tlačiva je: Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Manželia a daň za spoločný objekt

Čo ak je spoluvlastníkov viac? Alebo ideme ako manželia

prvýkrát podať daň za byt?

Ak je objekt v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá za nich všetkých zástupca, ktorého si určili spoluvlastníci. Ak je pozemok či stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Sankcie za nepodanie priznania

Čo ak nepodám v stanovenom termíne daňové priznanie za pozemok? Hrozí mi nejaká pokuta?

Podanie priznania k dani z nehnuteľností, a teda aj z pozemku, je miestnou daňou. Ak ho správcovi dane, či už obci, alebo magistrátu, nepošlete včas, môže vám samospráva uložiť sankcie. Za nepodanie priznania v lehote sa sankcie podľa závažnosti pohybujú od 5 do 3000 eur. V prípade, že daňovník nebude reagovať na výzvy, hrozí mu vyššia pokuta, a to od 10 až do 6000 eur. Ak bola daň vyrubená na základe alebo čiastkového priznania a je vyššia ako pôvodná, správca dane uloží pokutu vo

výške 5 percent z rozdielu medzi týmito daňami.

Definovanie nehnuteľnosti

Zdanenie garáže

Vlani som kúpil garáž v spoločnej trojpodlažnej stavbe, teda v garážovom dome. Musím za ňu platiť daň?

Treba sa pozrieť do zákona, ktorý hovorí, čo je predmetom dane zo stavieb. Zákon hovorí, že predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR v tomto členení: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, ďalej stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu. Ale rovnako aj chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a hromadných garáží umiestnené pod zemou, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť atď. Zákon tiež hovorí, že predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Tu si treba dať pozor, lebo na daňovú povinnosť nemá vplyv to, že stavba sa prestala užívať. Z uvedeného vyplýva, že za garáž v spoločnej stavbe treba daň zaplatiť. Predmetom dane zo stavieb však nie sú stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Taktiež sa nezdaňujú priehrady, vodovody a kanalizácie, zariadenia na ochranu pred povodňami a rozvody tepelnej energie. Na zaradenie stavby je teda rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Parametre bytu

Čo sa považuje za bytový dom a čo za byt? Je bytom akýkoľvek priestor v dome, ktorý je vhodný na bývanie, alebo kto o tom rozhoduje?

Bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty, pričom byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu vrátane spoločných zariadení domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bytom sa na účely zákona o dani z nehnuteľností rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Nebytovým priestorom v bytovom dome sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely než na bývanie. Nebytovým

priestorom nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

01 - Modified: 2008-01-18 10:02:00 - Feat.: 0 - Title: Švajčiarska banka UBS plánuje rozsiahle škrty v investičnej banke
01 - Modified: 2022-12-07 16:36:28 - Feat.: - Title: Obrat pri nových bytoch. Kríza pribrzdila výstavbu, projekty nateraz sľubuje štát 02 - Modified: 2022-11-30 08:11:18 - Feat.: - Title: Ceny nehnuteľností určených na bývanie boli v 3. štvrťroku vyššie o takmer 15 percent 03 - Modified: 2022-12-02 23:05:57 - Feat.: - Title: Byty nabrali kurz zlacňovanie. Plošné však nebude, bublina spľasne len niekde 04 - Modified: 2022-11-25 17:00:00 - Feat.: - Title: Apartmán v Chorvátsku či Egypte sa neoplatí každému. Pred čím varujú odborníci? 05 - Modified: 2022-11-25 18:30:00 - Feat.: - Title: Vidiecke nehnuteľnosti už nie sú veľmi lákavé. Čo to spôsobilo?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. december 2022 17:52