12.06.2003, 00:00

(Dokončenie zo stredy 11. júna)

Začínajúci podnikateľ -- II. časť
V máji roku 2003 som chcel začať podnikať v oblasti služieb na základe živnostenského oprávnenia. Nemám žiadne vedomosti ani skúsenosti, kde všade je potrebné sa zaregistrovať a čo všetko je potrebné vybaviť si ešte pred samotným začatím podnikania.
-- Podnikanie
Podnikaním podľa Obchodného zákonníka sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľovi, ktorý vykonáva viac druhov činností, sa viaže len jedno obchodné meno -- nezáleží na počte týchto činností, ani koľko prevádzkarní prevádzkuje.
* Miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, z ktorej sa riadi podnik fyzickej osoby.
* Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.
Všetky úkony spojené s prihlasovaním, ohlasovaním a pod. sa vykonajú na predpísaných tlačivách.
Ako sme spomenuli, ak podnikateľ má prevádzkareň alebo prevádzkarne ohlásené na živnostenskom úrade, má povinnosť viesť autorizovanú inšpekčnú knihu v každej prevádzkarni podľa novelizovanej vyhlášky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách.
* Inšpekčná kniha je v zmysle uvedenej vyhlášky definovaná ako doklad podnikateľa, do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zapisujú sa do nej navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Inšpekčná kniha je zviazaná a jej listy sa označujú číselným radom, ktorý je postupný.
Titulný list obsahuje:
1. obchodné meno podnikateľa,
2. predmet podnikania,
3. adresu prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní podnikateľa umiestnených v priestoroch so spoločným súpisným číslom a orientačným číslom, pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na trhovom mieste označenie "trhové miesto",
4. počet listov inšpekčnej knihy,
5. evidenčné číslo živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
6. číslo a dátum autorizácie inšpekčnej knihy živnostenským úradom, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zamestnanca, ktorý autorizáciu vykonal,
7. uvádza sa tiež, či sa v prevádzkarni prevádzkuje remeselná, viazaná alebo koncesovaná živnosť, ako aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
Ak sa podnikateľ rozhodne, môže si zriadiť podnikateľský korunový účet, prípadne devízový účet (nie je potrebný, závisí od toho, či podnikateľ bude obchodovať so zahraničím alebo v cudzej mene) v banke, ktorú si vyberie. V každej banke podnikateľovi poskytnú potrebné informácie o podmienkach na zriadenie podnikateľského účtu, o výške poplatkov, výpisov, inkasných platbách, avízach a pod.
Na zriadenie podnikateľského účtu je potrebné predložiť:
a) občiansky preukaz,
b) živnostenský list, originál aj fotokópiu, alebo notárom overenú kópiu,
c) zriaďovací vklad, ktorého výška závisí od konkrétnej banky,
d) z podnikateľského účtu podnikateľ vykonáva všetky pohyby, ktoré budú súvisieť s podnikateľskou činnosťou, ako napríklad platenie daní, odvodov do jednotlivých poisťovní, úradu práce, úhrady faktúr, a iné dojednané platby cez bankový účet. Neodporúčame prostredníctvom tohto účtu vykonávať súkromné platby (inkasá, nákupy do súkromného vlastníctva a pod.). Je na rozhodnutí podnikateľa, koľko podnikateľských bankových účtov si na svoju podnikateľskú činnosť zriadi.

Registrácia na daňovom úrade
Registráciu na daňovom úrade vymedzuje zákon o správe daní a poplatkov č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Na vysvetlenie si objasníme niektoré pojmy na daňové účely:
* Správou daní podľa § 1a zákona o správe daní a poplatkov je evidencia a registrácia daňových subjektov a ich vyhľadávanie, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňová kontrola, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov.
* Správcom dane je daňový úrad a obec, alebo v osobitných prípadoch colný úrad.
* Miestna príslušnosť správcu dane sa podľa § 3 zákona o správe daní a poplatkov riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.
* Daňovníkom podľa § 5 zákona o správe daní a poplatkov je daňovník, platiteľ dane, daňový dlžník podľa osobitného zákona, poplatník a právny nástupca fyzickej či právnickej osoby, ktorý je ako daňový subjekt vymedzený osobitnými predpismi.
* Platiteľom dane podľa § 5 zákona o správe daní a poplatkov je osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá. Platiteľom dane môže byť napríklad zamestnávateľ, s ktorým má zamestnanec uzatvorený pracovnoprávny vzťah.
* Daňou sa na účely uvedeného zákona rozumie daň podľa osobitných zákonov vrátane penále, úrokov a zvýšenia dane, ako aj pokuty a poplatky ustanovené zákonom, ktoré spravuje správca dane podľa § 1a zákona o správe daní a poplatkov. Daň je možné chápať ako všeobecnú formu prispievania podnikateľov a občanov na úhradu výdavkov, ktoré sú spojené s existenciou štátu.
* Podľa § 31 zákona o správe daní a poplatkov právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikateľskú činnosť alebo začne vykonávať inú zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná registrovať sa do 30 dní u miestne príslušného správcu dane. Táto lehota začne plynúť nasledujúci deň po dni nadobudnutia právoplatnosti povolenia alebo oprávnenia alebo po dni, keď začne vykonávať inú zárobkovú činnosť. Na účely tohto zákona sa za deň právoplatnosti pokladá deň, keď je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa príslušných predpisov oprávnená začať vykonávať podnikateľskú činnosť.
* Registráciu alebo oznámenie podľa zákona o správe daní a poplatkov predkladá podnikateľ správcovi dane na tlačive vydanom MF SR. Registráciu je možné podať aj elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Tento spôsob je umožnený od 1. 5. 2002 v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov.
* Daňovník je tiež povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní zriadenie stálej prevádzkarne a jej umiestnenie na území Slovenskej republiky. Tridsať dní pred zrušením tejto prevádzkarne oznámi túto skutočnosť správcovi dane. Platiteľ dane je povinný registrovať sa u správcu dane najneskôr do pätnástich dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
* Pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný oznámiť svoje plné meno alebo názov, trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, ako i údaje osvedčujúce skutočnosti, ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti.
* Ak daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti uvedie niekoľko miest podnikania, je povinný vyznačiť, ktoré miesto podnikania je miestom, na ktoré sa majú doručovať písomnosti. Ďalej uvedie údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhov daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky, a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať.
* Na registračnom tlačive musí daňový subjekt vyhlásiť, že ide o jeho prvú daňovú registráciu, alebo uviesť, či bol už niekedy daňovo registrovaný, a ak áno, kedy, u ktorého správcu dane, pridelené daňové identifikačné číslo, meno alebo názov pod akým bol registrovaný, a či bola registrácia odobratá alebo zrušená a dôvody, pre ktoré sa tak stalo. Ministerstvo a daňové riaditeľstvo môžu rozšíriť údaje požadované pri registrácii na registračnom tlačive, ak pôjde o údaje nevyhnutné pre riadnu správu jednotlivých daní.
* Správca dane preverí údaje oznámené daňovým subjektom pri registrácii a v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný na výzvu odpovedať.
* Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch (napríklad na faktúrach, dobropisoch, vrubopisoch, pokladničných dokladoch a dodacích listoch), ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení je daňový subjekt povinný predložiť osvedčenie o registrácii súčasne s oznámením týchto zmien. Na tomto osvedčení správca dane vyznačí vykonané zmeny. Ak teda dôjde k zmenám uvedených skutočností, najmä ak zanikne daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný oznámiť ich správcovi dane do pätnástich dní odo dňa, keď vznikli. Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane do pätnástich dní od jej zrušenia osvedčenie o registrácii.
* Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov je povinný predkladať do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na túto daň a daň vyberanú osobitnou sadzbou dane za uplynulý štvrťrok správcovi dane na predpísanom tlačive.
(Pokračovanie v pondelok 16. júna)

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 17:46