StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

04.03.2003, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie, môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie,
* dňa 18. 2. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov General Electric Company, New York, USA a Agfa -- Gevaert N.V., Mortsel, Belgicko,
* dňa 26. 2. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Skanska DS, a. s., Prostějov, Česká republika a Banské stavby, a. s., Prievidza,
* dňa 27. 1. 2003 začal úrad správne konanie na základe návrhu podnikateľa Speedservis -- dopravná a cestovná agentúra, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s., Hraničná 671/21, Poprad,
* dňa 27. 1. 2003 začal úrad správne konanie na základe návrhu podnikateľa Speedservis -- dopravná a cestovná agentúra, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves, vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Slovenská autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, a. s., Staničné námestie 9, Košice,
* dňa 17. 2. 2003 začal úrad správne konanie na základe návrhu Združenia poskytovateľov Webhostingu, Kopčianska 94, Bratislava, vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/007 zo dňa 23. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly podnikateľa United Cinemas International (Central Europe) B.V., Amsterdam, Holandsko, nad podnikateľom Ster Century Slovak Republik, s. r. o., Bratislava, zakazuje, pretože vytvára dominantné postavenie podnikateľa United Cinemas International B.V. na relevantnom trhu verejného premietania filmov v kinách, ktoré dôsledkom môžu byť významné prekážky efektívnej súťaže. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/020 zo dňa 11. 2. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa GRAFOBAL GROUP, a. s., Bratislava, nad podnikateľom Bratislavské tlačiarne, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/026 zo dňa 18. 2. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľa DEZA, a. s., Valašské Meziříčí, Česká republika, prostredníctvom podnikateľa ISTRODEZA, a. s., Bratislava, nad podnikateľom Istrochem, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/021 zo dňa 12. 2. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľov BUSTRANS, s. r. o., Košice a FNM SR, Bratislava, nad podnikom podnikateľa Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, a. s., Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/029 zo dňa 26. 2. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľov EUROBUS -- INVEST, Budapešť, Maďarsko a FNM SR, Bratislava, nad podnikom podnikateľa Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a. s., Nové Zámky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/028 zo dňa 25. 2. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Bystrická dopravná spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, FNM SR, Bratislava, Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Zvolen, udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/022 zo dňa 14. 2. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Bratislava a Slovenské aerolínie, akciová spoločnosť, Bratislava, udeľuje výnimku zo zákazu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/006 zo dňa 23. 1. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Logica plc, Londýn, Veľká Británia, nad podnikateľom CMG plc, Londýn, Veľká Británia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/KV/1/1/013 zo dňa 27. 1. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie začaté na návrh podnikateľa PhDr. Dušanom Marcom, Smreková 12, 010 01 Žilina vo veci dohody obmedzujúcej súťaž podnikateľom Carrefour Slovensko, a. s., Panónska cesta, 851 04 Bratislava, pretože účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 2. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/1/1/019 zo dňa 10. 2. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľom PROBUGAS, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 06 Bratislava a podnikateľom Miroslav Reves MIRES, Farská 22, Michalovce, pretože účastník konania Miroslav Reves MIRES, Farská 22, Michalovce, zomrel. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 2. 2003,
* dňa 17. 2. 2003 vydala predsedníčka Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2003/DZ/P/2/023, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrušuje rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/DZ/2/1/233 z 31. 10. 2002, ktorým bolo rozhodnuté vo veci zneužívania dominantného postavenia podnikateľom Slovenské telekomunikácie, a. s., Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 2. 2003.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 00:48