Dreamstime
StoryEditor

Účtovný expert odpovedal na vaše otázky

08.02.2017, 08:55
Autor:
soksok
Obdobie daňových priznaní sa blíži. Máte problémy s účtovníctvom? Odborník vám poradí.

Podávanie daňového priznania sa nezadržateľne blíži. Ak si chcete znížiť základ dane a máte pochybnosti, ako zaúčtovať svoje výdavky, obráťte sa na odborníka.

Na vaše otázky odpovie Tomáš Ráno, audítor a daňový poradca zo spoločnosti SOLIDITA.

Audítor a daňový poradca zo spoločnosti SOLIDITA. Otázka č.14 Eva Komu sa podľa vás určite oplatí podať daňové priznanie? Sú tam nejaké zaujímavé kategórie ľudí, ktorí vlani zarábali? Tomáš Ráno Pokiaľ mal zamestnanec malý ročný príjem (do 1901,67 EUR) a nemal žiadne iné príjmy, nemusí podať daňové priznania. Oplatí sa mu ho ale podať, ak zamestnanec nezohľadňoval pri preddavkoch na dani zo závislej činnosti nezdaniteľnú časť. V takom prípade si ju môže uplatniť v daňovom priznaní a tým mu vyjde preplatok na dani.Podobne to platí, ak mal zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa a zamestnávateľ mu tento bonus mesačne neuplatňoval. V takom prípade tiež vyjde daňový preplatok v podávanom daňovom priznaní. Otázka č.13 Edo Ak niekto pracoval vlani na dohodu, musí podávať daňové priznanie, alebo to nie je treba? Je to daňovo vysporiadaný príjem? Tomáš Ráno Ak ste na dohodu nedosiahli za rok 2016 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1.901,67 EUR, nemusíte podávať daňové priznanie. Ak by ste túto sumu aj presiahli, ale zároveň by ste mali iba tento jeden príjem z dohody, tak aj tak nemusíte podať daňové priznanie, stačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa, aby Vám vykonal ročné zúčtovanie dane. Otázka č.12 Dana Zaujímalo by ma, ako je to s časovým rozlíšením nákladov pri živnostníkoch a pri eseročke? Na čo treba pamätať? Tomáš Ráno Pri eseročke platí, že pri účtovaní nákladov, ktoré patria do rôznych účtovných období je treba rozlíšiť, či sa jedná o mikro účtovnú jednotku, alebo sa jedná o inú účtovnú jednotku (malá, veľká). Mikro účtovná jednotka totiž nemusí časovo rozlišovať nevýznamný a stále opakujúci sa účtovný prípad, napr. nevýznamné nájomné. Iná účtovná jednotka (malá, veľká) o tomto účtovnom prípade musí účtovať tým spôsobom, že tento náklad časovo rozlíši. Táto iná účtovná jednotka ako mikro ÚJ by nemusela účtovať o časovom rozlíšovaní vtedy, ak by sa jednalo o nevýznamný a stále opakujúci prípad a zároveň by sa toto plnenie týkalo posledného mesiaca bežného účtovného obdobia a prvého mesiaca nasledujúceho účtovného obdobia (napr.paušály za telefonické hovory). Samozrejme, že naďalej platí, že plnenia, ktoré sú vymenované v Opatrení pre podnikateľov sa stále časovo nerozlišujú v žiadnej účtovnej jednotke, napr. náklady na reklamu, marketingové štúdie, prieskum trhu, alebo školenia Pri živnostníkoch platí, že časovo sa zaplatené výdavky, ktoré sa týkajú viacerých období, nerozlišujú, ale tvoria výdavky ovplyvňujúce základ dane . Výnimka je pri nájomnom dlhodobého majetku platené fyzickým osobám. Tento výdavok treba časovo rozlíšiť. Otázka č.11 Ladislav dobrý deň prajem , chcem sa opýtať , manželka má živnosť a aj ja , ona má príjem zo živnosti ale ja som nemal za minulý rok. môže si odrátať nezdaniteľnú časť na svojom DP aj ona a aj za mňa??? Tomáš Ráno Dobrý deň, Ak má manželka príjem zo živnosti, tak má za seba nárok na nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov a to až do výšky 3.803,33 EUR. Znižovať sa bude, ak bude mať manželka základ dane za rok 2016 vyšší ako 19.809 EUR. Ak Vy, ako manžel, nemáte v roku 2016 žiadny príjem, tak si môže manželka uplatniť aj za Vás nezdaniteľnú časť. Otázka č.10 Peter V prípade dohody vo výške 150 € sa táto počíta do odpracovaného času na dôchodok? Kto odvedie rozdiel do výšky minimálneho odvodu do zdravotnej poisťovne? Tomáš Ráno Dobrý deň, áno dohoda vo výške 150 EUR sa zaratáva do odpracovaného času. Dohodár nemá určenú minimálnu výšku zdravotného odvodu. V prípade dôchodcu sa neplatí zdravotný odvod vôbec. Otázka č.9 Vierka Podvojne UCT -- za mesiac 11 a 12/2016 nam najomca nezaplatil najom za nebyt.priestor...nikdy predtym sa to nestalo. Otazka je ci nezaplatene najomne u prenajimatela sa uctuje ako buduci vynos / kedze najomca si nemoze isto zauctovat ako vydavok-/az po zaplateni/.. dakujem Tomáš Ráno Dobrý deň, podľa ustanovenia § 17 ods.19, písm.b) zákona o dani z príjmov sa podmienka zaplatenia na tento druh nákladu vzťahuje iba na výdavok (náklad) a nie na výnos. Čiže, ak fakturuje prenajímateľ nájomné, tak toto je jeho daňový výnos a to bez ohľadu na prijatie platby od nájomcu. U nájomcu bude tento náklad daňovým až po zaplatení. Otázka č.8 Dana Maslíková Dobrý deň, chcela by som sa opýtať SZČO pracuje na slovenskú živnosť v AT, prekročil lehotu 183 pobytu na Slovensku, čo v tomto prípade? Ako postupovať pri určení rezidencie? Mal by to posúdiť daňový úrad? Tomáš Ráno Dobrý deň, pokiaľ osoba prekročila lehotu 183 pobytu na Slovensku, tak potom sa jedná o osobu s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2.písm.d.) zákona o dani z príjmov a je rezident v SR. Otázka č.7 Pavol, Žilina Dobrý deň prajem, chcem Vás požiadať o odpoveď na otázku, ako správne určiť výšku sumy z ktorej mám odviesť daň pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola zaradený do obchodného majetku. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorú som prenajímal, bola zaradená do obchodného majetku a uplatňoval som si na túto nehnuteľnosť odpisy. Rozhodol som sa spomínanú nehnuteľnosť predať, aj keď od jej vyradenia z obchodného majetku do doby predaja ešte neuplynulo 5 rokov. Z akej sumy treba zaplatiť daň? Je to suma za ktorú danú nehnuteľnosť predávam alebo je to rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou alebo je to rozdiel medzi predajnou cenou a zostatkovou cenou daňovou podľa inventárnej karty dlhodobého hmotného majetku? Ďakujem za odpoveď. Tomáš Ráno Dobrý deň, pokiaľ je predmetná nehnuteľnosť zaradená do 6.odpisovej skupiny pre daňové odpisovanie podľa zákona o dani z príjmov, tak sa do základu dane zahrnie iba daňová zostatková cena do výšky príjmov z jeho predaja. To znamená, že strata z predaja (ak by bola daňová zostatková cena vyššia ako predajná) sa neuznáva. Ak by sa jednalo o nehnuteľnosť zaradenú do inej ako 6.odpisovej skupiny, zahrnie sa do základu dane celá daňová zostatková cena a teda základ dane by bola predajná cena znížená o daňovú zostatkovú cenu. Otázka č.6 Katka Novotná Dobrý deň, chcem sa opýtať, v akej sume dať do výdavkov pri prenájme bytu nájomné, elektrinu....vyúčtovanie za minulý rok budem mať k dispozícii až v apríli/máji. Robí sa to tak, že sa do nákladov dá iba suma z mesačného prepisu? Je potrebné potom podávať dodatočné daňové priznanie alebo je to takto v poriadku? Prípadne požiadať o odklad? Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede. Tomáš Ráno Dobrý deň, do preukazných výdavkov môžte dať nájomné a elektriny z bytu v tej výške, v akej ste v predmetnom zdaňovacom období (povedzme v roku 2016) tieto energie reálne zaplatili. Ak Vám príde vyúčtovanie až v roku 2017, a toto aj v roku 2017 zaplatíte, tak potom je tento výdavok z vyúčtovania daňovým výdavkom v roku zaplatenia, teda v roku 2017. Nemusíte teda kvôli tomuto vyúčtovaniu podávať dodatočné daňové priznanie za rok 2016. Otázka č.5 Bohuš Babál Dcéra ma trvalé zamestnanie popri tom vykonáva osobnú asistenciu pre ZTP nepočujúcu . Je príjem z osobnej asistencie zdaňovaný ? Ďakujem. BB. Tomáš Ráno Dobrý deň, Áno, podľa ustanovenia §6 ods.2.písm.b) zákona o dani z príjmov sa takéto príjmy zdaňujú daňou z príjmu fyzických osôb. Otázka č.4 Janka Dobrý deň, pán Ráno, vlani sa zaviedlo zopár zmien aj v oblasti výročných správ. Mohli by ste naznačiť aspoň tie najdôležitejšie a akých veľkých firiem sa týkajú? Čo ak teraz v marci odovzdáme za firmu výročnú správu nesprávne - sú v tomto nejako odstupňované pokuty, ak by sme v nej niektoré údaje neuviedli (zatajili), alebo ak by sme ich uviedli zle, prípadne neúplne? Ďakujem Vám za odpoveď. Tomáš Ráno Dobrý deň, stále platí, že výročnú správu musia vyhotovovať tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu podľa zákona o účtovníctve. Musia si túto výročnú správu dať overiť audítorom .Zmena od 1.1.2016 je v tom, že veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou a subjekty verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle, alebo v klčovaní prirodzených lesov zostavujú ročnú správu o platbách orgánom Verejnej moci. Navyše od 1.1.2017 musia subjekty verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov prekročil počet 500 musia uvádzať aj nefinančné informácie o vývoji , konaní, o vplyve činnosti na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu. Ak si nedá overiť účtovná jednotka výročnú správu audítorom, hrozí jej pokuta do výšky 2% z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, najviac do výške 1.000.0000 EUR. Otázka č.3 Milan Dobrý deň, mám len jednoduché otázky. Som neplatca DPH a nakúpim tovar V Maďarsku za 12 700 € s maďarskou DPH, 10 000 bez maďarskej DPH. Neprekročím tým ani limit pre registráciu DPH (14 000€) Ako takúto FA účtovať? Je výdavkom celková suma FA, teda 12700 €, alebo len 10 000 € bez HU DPH? Ako sa to potom účtuje a zapisuje v PD? Rovnako ako nákup tovaru v tuzemsku od Slovenského dodávateľa? Ďakujem, Tomáš Ráno Dobrý deň, ak ste živnostník, musíte túto maďarskú DPH oddelene sledovať a na konci roka zistíte, koľko maďarskej DPH ste zaplatili maďarskému dodávateľovi. Je to kvôli limitu, ktorý ak prekročíte, tak máte právo žiadať od maďarského daňového úradu späť zaplatenú maďarskú DPH. Vo Vašom prípade je tento limit 100.000 HUF, čo znamená, že Vy máte možnosť žiadať o refundáciu dane. Ak tak nevyužijete, tak zaplatená maďarská DPH je pre Vás nedaňový výdavok. V peňažnom denníku teda zaúčtujete túto DPH ako výdavok nezahrňovaný do základu dane. Otázka č.2 Mária Dobrý deň,mám otázku :syn dlhodobo pracuje v zahraničí v rôznych štátoch EÚ, nikdy však nepodával daňové priznanie na Slovensku, asi v roku 2008 som bola informovaná,že na SR nemusí podávať DP,no zákony sa menia,ako má teda postupovať,neporušil zákon? Môže ho daňový úrad za ta pokutovať? Teraz už asi 6 mes. pracuje v Nôrsku-prosím o radu-Ďakujem! Tomáš Ráno Dobrý deň, pokiaľ syn nemá na území SR trvalý pobyt a ani sa nezdržiava v SR dlhšie ako 183 dní, tak je syn osobou s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa §2 písm.e.) bod.1.zákona o dani z príjmov. Daň potom platí iba z príjmov zo zdrojov na území SR; ak také nemá, tak nepodáva v SR daňové priznanie. Otázka č.1 Kolečaniova Magdalena Mám uzatvorenú Príkaznu zmluvu na 24 E mesačne vykonávam zástupcu vlastníkov v bytovom dome, moja otázka platí sa z tejto čiastky mesačná dan z príjmu alebo nie Dakujem Tomáš Ráno Dobrý deň, ak nemáte dohodu o pracovnej činnosti, ale je to príjem na základe zmluvy, tak sa zdaňuje celoročný príjem z tejto zmluvy na konci roka v rámci podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

01 - Modified: 2023-04-14 10:57:05 - Feat.: - Title: Komplexné vedenie účtovníctva s Pamatrend 02 - Modified: 2023-03-26 22:00:00 - Feat.: - Title: Účtovníctvo po novom? 03 - Modified: 2023-03-06 07:40:33 - Feat.: - Title: Správne účtovníctvo v organizáciách je kľúčom k prosperite 04 - Modified: 2023-02-28 18:30:00 - Feat.: - Title: Podnikom uľahčuje život elektronická evidencia. O čo ide a ako funguje? 05 - Modified: 2023-02-08 18:30:00 - Feat.: - Title: Novinky v platobnej disciplíne: čo vás čaká a v ktorých prípadoch musíte vrátiť dane?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. jún 2023 23:37