StoryEditor

Účtovanie rozdelenia a zdanenie zisku v akciovej spoločnosti

23.04.2003, 00:00

Právna úprava akciovej spoločnosti je definovaní v § 154 až 220 a) Obchodného zákonníka. Akciovou spoločnosťou sa rozumie spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií o určitej menovitej hodnote. Minimálna hodnota základného imania je 1 000 000 Sk. Počet akcionárov nie je obmedzený. Orgány spoločnosti tvoria valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré má právomoc rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Predovšetkým sa jedná o voľbu predstavenstva a dozornej rady, schvaľovanie účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určení tantiém, o úhrade straty, zvyšovanie a znižovanie základného imania.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčujú inak je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia sa zapisujú do obchodného registra.
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Rozdelenie zisku v akciovej spoločnosti
Predmetom rozdelenia je výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ktorý predstavuje hospodársky výsledok zistený v účtovníctve za minulé účtovné obdobie. Z toho vyplýva, že predmetom rozdelenia je zisk účtovný a nie zisk daňový. Hospodársky výsledok môže mať podobu zisku, nuly, alebo straty. Rozdelenie zisku a vysporiadanie pripadá podľa § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka do právomoci valného zhromaždenia. Návrh na rozdelenie predkladá podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka predstavenstvo akciovej spoločnosti. Dozorná rada predkladá akcionárom na valnom zhromaždení svoje stanovisko k rozdeleniu zisku. K prijatiu uznesenia o tomto bode valného zhromaždenia postačuje väčšina prítomných hlasov ak nie je v stanovách uvedené inak. Termín do ktorého sa musí rozdelenie zisku realizovať je najneskôr 31. 12. nasledujúceho roka po roku v ktorom sa zisk dosiahol.
Položky rozdelenia zisku môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:
1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu, ktorý vyplýva z Obchodného zákonníka.
2. Položky uvedené v stanovách spoločnosti, predovšetkým prioritné dividendy, prídely do štatutárnych fondov a štatutárny prídel do rezervného fondu, podiely zamestnancov na zisku a iné položky vyplývajúce zo stanov alebo kolektívnej zmluvy.
3. Ostatné použitie zisku ako:
* úhrada straty minulých rokov,
* výplata kmeňových dividend,
* výplata tantiém, to je podielov členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku,
* ďalšie prídely do zákonného rezervného fondu a štatutárnych a ostatných fondov,
* zvýšenie základného imania spoločnosti
Časť zisku, ktorá nebola použitá k rozdeleniu ostane vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov. O jej použití môže rozhodnúť valné zhromaždenie v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku.

Tvorba a použitie rezervného fondu
Rezervnému fondu sa v akciovej spoločnosti sa venuje Obchodný zákonník v § 67, § 161d a § 217. Podľa § 217 Obchodného zákonníka spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je akciová spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.
Spoločnosť môže vytvárať rezervný fond i nad rámec povinného prídelu zo zisku na základe stanov prípadne na základe valného zhromaždenia a to:
* ďalším prídelom zo zisku,
* prevodom zo štatutárnych fondov prípadne z ostatných fondov.
Podľa § 161d Obchodného zákonníka ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie o ktorých účtuje na strane aktív súvahy musí vytvoriť osobitný rezervný fond v rovnakej výške. Tento môže znížiť alebo zrušiť iba v prípade ak časť vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu alebo ak zníži základné imanie vzatím častí vlastných akcií alebo všetkých vlastných akcií z obehu. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo spoločnosti ak nie je v stanovách spoločnosti určené inak. Rezervný fond vo výške, ktorý bol tvorený na základe povinného prídelu sa môže použiť iba na krytie strát spoločnosti.

+ Účtovanie prídelu zo zisku do rezervného fondu:
421 Zákonný rezervný fond 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
povinný prídel do rezervného fondu povinný prídel do rezervného fondu začiatočný stav

Štatutárne a ostatné fondy zo zisku
Štatutárne fondy predstavujú účelovo viazané fondy, ktoré sú tvorené prídelmi zo zisku minimálne v rozsahu, ktorý je uvedený v štatúte alebo stanovách spoločnosti. Stanovy taktiež určujú na aké účely môžu byť prostriedky v týchto fondoch použité. Spravidla sa jedná o fond rozvoja, fond odmien, používaný na výplatu odmien zamestnancom.

+ Účtovanie prídelov zo zisku do štatutárnych fondov:
423 Štatutárne fondy 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídely do štatutárnych fondov prídely do štatutárnych fondov začiatočný stav

Spoločnosť môže vytvárať i ostatné fondy zo zisku, ktoré sa od štatutárnych fondov odlišujú skutočnosťou, že k schváleniu prídelov do týchto fondov stačí uznesenie valného zhromaždenia a o ich použití rozhoduje vedenie spoločnosti samostatne. Tvorba týchto fondov nevyplýva na rozdiel od štatutárnych fondov z štatútu organizácie ale z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Ide taktiež o účelovo viazané fondy.

+ Účtovanie prídelov zo zisku do ostatných fondov:
427 Ostatné fondy 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídely do ostatných fondov prídely do ostatných fondov začiatočný stav

Analytická evidencia u štatutárnych a ostatných fondov sa vedie podľa jednotlivých fondov. Prídely do týchto fondov je možné realizovať až po schválení účtovnej závierky a schválení rozdelenia zisku spoločnosti valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

Prídel do sociálneho fondu
Prídel z rozdelenia zisku do sociálneho fondu nepodlieha zdaneniu. Zdaneniu podliehajú až vyplácané príjmy zo sociálneho fondu.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o sociálnom fonde môže zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, prispievať k tvorbe sociálneho fondu prídelom z použiteľného zisku. Prídel zo zisku je možný až po schválení ročnej účtovnej závierky v rámci rozdelenia zisku. Z hľadiska tvorby sociálneho fondu však ide o nepovinný prídel. Je potrebné si uvedomiť, že súbežne s tvorbou sociálneho fondu zo zisku spoločnosť vytvára povinne sociálny fond na ťarchu daňových nákladov.

+ Účtovanie prídelu do sociálneho fondu:
472 Záväzky zo sociálneho fondu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
prídel do sociálneho fondu prídely do sociálneho fondu začiatočný stav

Výplata tantiém
Tantiémy predstavujú podiely členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku spoločnosti. Tantiémami sa zaoberá Obchodný zákonník len v ustanoveniach o akciovej spoločnosti. Z toho môžeme usudzovať, že tantiémy nie sú v žiadnej inej obchodnej spoločnosti. alebo družstve. V § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka sa hovorí, že podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiémy) môže určiť valné zhromaždenie. V Obchodnom zákonníku nie je ustanovené či má člen predstavenstva alebo člen dozornej rady právo na určitý podiel na zisku. Obchodný zákonník v § 261 ods. 3 stanovuje, aby vzťahy medzi členom štatutárneho alebo dozorného orgánu a obchodnou spoločnosťou pri zariaďovaní záležitosti spoločnosti mali povahu obchodno-záväzkových vzťahov. V § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka je uvádzané, že tieto vzťahy sa spravujú ustanoveniami i mandátnej zmluve ak zo zmluvy o výkone funkcie nevyplýva niečo iné. Táto zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Z uvedeného nepriamo vyplýva, že by malo ísť o vzťah úplatný a členovia štatutárnych orgánov majú nárok na tantiémy. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výplate týchto podielov na zisku v zmysle § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka. Tantiémy môžu byť vyplatení bez ohľadu na to, či budú vyplatené dividendy. Odmeny členom štatutárnych orgánov je možné vyplatiť až po schválení ročnej účtovnej závierky a schválení rozdelenia zisku. Z praktického hľadiska sú tantiémy odmena za dosiahnuté výsledky akciovej spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť dosiahla stratu tantiémy nie je možné vyplatiť pretože chýba zdroj ich výplaty.

Účtovanie nároku na tantiémy:
Záväzok vyplývajúci z rozhodnutia o výplate tantiém členom štatutárnych orgánov sa účtuje v závislosti od postavenia člena štatutárneho orgánu k akciovej spoločnosti.

+ Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že príjemcom tantiémy je akcionár a. s.:
364 záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
nárok na výplatu tantiém nárok na výplatu tantiém začiatočný stav

+ Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že člen štatutárneho orgánu nie je akcionár, ale je zamestnanec a. s. (napr. zástupca zamestnancov v dozornej rade):
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
nárok na výplatu tantiém nárok na výplatu tantiém začiatočný stav

+ Účtovanie nároku na tantiémy v prípade, že člen štatutárneho orgánu nie je akcionárom a. s. a nie je ani zamestnancom a. s. (napr. zástupca rozhodujúcej financujúcej banky v dozornej rade):
379 Iné záväzky 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
nárok na výplatu tantiém nárok na výplatu tantiém začiatočný stav

Podiely zamestnancov na zisku
Valné zhromaždenie spoločnosti sa môže rozhodnúť vyplatiť zo zisku i podiely na zisku zamestnancom, prípadne takéto rozhodnutie vyplýva priamo zo stanov spoločnosti alebo z kolektívnej zmluvy. Možnosť zamestnancov podieľať sa na zisku vyplýva aj z ustanovenia § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka. Motivačný efekt z tohto nástroja zainteresovanosti zamestnancov je však negovaný daňovými nevýhodami, pretože podľa zákona o daniach z príjmov táto výplata nie je podľa § 25 ods. 1 písm. e) zákona o daniach z príjmov č. 366/1999 Z. z. v platnom znení daňovým výdavkom spoločnosti. Účtovanie podielov na zisku zamestnancom je závisle od spôsobu rozdelenia zisku. V prípade ak sa v organizácii tvorí fond odmien alebo iný motivačný fond zamestnancov podiel zamestnancov sa realizuje prostredníctvom tohto fondu (štatutárneho alebo ostatného).

+ Výplata odmien z tohto fondu zaúčtujeme nasledovne:
331 Zamestnanci 423 Štatutárny fond 427 Ostatný fond (Fond odmien)
priznanie výplaty podielov na zisku priznanie výplaty podielov na zisku začiatočný stav

+ V prípade, že organizácia netvorí v rámci štatutárnych a ani ostatných fondov fond odmien a ani iný motivačný fond zamestnancov schválený podiel na zisku zamestnancov zaúčtuje nasledovne:
331 Zamestnanci 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
priznanie podielov na zisku priznanie podielov na zisku začiatočný stav

Zvýšenie základného imania
Zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov sa rozumie vyplatenie podielov na zisku v podobe nových kmeňových akcií spoločnosti. Zvýšenie hodnoty základného imania zo zisku zvýšením hodnoty akcií alebo rozdelením nových akcií medzi doterajších akcionárov nie je považované za dividendu a nepodlieha zdaneniu daňou z príjmov. Právna úprava zvýšenia základného imania akciovej spoločnosti z vlastných zdrojov je stanovená v § 208 až 209a Obchodného zákonníka.
Zvýšenie základného imania z rozdeleného zisku možno realizovať:
a) Bezplatným rozdelením akcií medzi akcionárov podľa pomeru menovitých hodnôt ich akcií. Pri zaknihovaných akciách Stredisko cenných papierov (SCP) po prijatí príslušných príkazov od predstavenstva spoločnosti zapíše na účet jednotlivých akcionárov novo vydané akcie. Pri listinných akciách vyzve predstavenstvo akcionárov k prevzatiu akcií spoločnosti.
b) Zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Po zápise do obchodného registra pri zaknihovaných akciách SCP na základe príkazu predstavenstva spoločnosti uskutoční zmenu zápis o výške menovitej hodnoty akcie na účtoch jednotlivých akcionárov. Pri listinných akciách sa zvýšenie menovitej hodnoty akcie môže uskutočniť buď výmenou starých akcií za nové s vyššou menovitou hodnotou, alebo vyznačením vyššej menovitej hodnoty akcie na doterajších akciách. Predstavenstvo spoločnosti vyzve akcionárov, aby sa dostavili k výmene alebo k vyznačeniu vyššej menovitej hodnoty akcie. Pri zvýšení základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti majú právo na podiel všetky akcie podľa svojej menovitej hodnoty.

+ Účtovanie zvýšenia základného imania prídelom zo zisku:
419 Zmeny základného imania 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
zvýšenie základného imania zvýšenie základného imania začiatočný stav

+ Uskutočnenie zápisu o zvýšení základného imania v Obchodnom registri:
411 Základné imanie 419 Zmeny základného imania
zápis zvýšenia ZI v OR zápis zvýšenia ZI v OR začiatočný stav

Podiely na zisku akcionárov -- dividendy
Podiel na zisku spoločnosti -- dividenda je základným právom akcionára. Právo na zisku spoločnosti -- dividendu, ktorú valné zhromaždenie určilo podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia na rozdelenie, patrí, podľa § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka k základným právam akcionára. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 2 až 5 to je do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu minulých období,
b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené (napr. štatutárne a ostatné fondy).
Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa účtovnej uzávierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom. Spoločnosť nesmie taktiež vyplácať akcionárom úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.

Druhy dividend v závislosti od druhu akcií
Dividenda predstavuje tú časť zisku, ktorá sa rozdeľuje v určitej podobe medzi akcionárov. Predstavuje výšku vyplateného podielu na zisku na jednu akciu. Právne je dividenda vymedzená v Obchodnom zákonníku v § 178. Podľa druhu akcie na ktoré je dividenda vyplácaná rozlišujeme akcie prioritné a akcie kmeňové. Podľa § 159 Obchodného zákonníka má majiteľ prioritnej akcie prednostné právo na podiel na zisku. Stanovy môžu určiť vydanie prioritných akcií s ktorými nie je spojené hlasovacie právo na valnom zhromaždení. V prípade rozhodnutia valného zhromaždenia o nevyplatení dividendy na prioritné akcie, alebo odo dňa omeškania výplaty prioritnej dividendy majú prioritní akcionári hlasovacie právo až do dňa výplaty prioritnej dividendy v plnom rozsahu.
Podľa formy v akej je dividenda vyplatená rozlišujeme dividendy vyplatené:
* v peňažnej forme, toto je najobvyklejší spôsob vyplácania dividendy,
* v podobe novej kmeňovej akcie, prípadne zvýšenia nominálnej hodnoty pôvodnej akcie,
* v podobe nepeňažného plnenia tzv. majetková dividenda( napr. cukrovar vyplatí dividendy svojim výrobkom -- cukrom).
Záväzky voči akcionárom pri rozdeľovaní zisku vo výške ich podielov na zisku sa účtujú až po schválení účtovnej uzávierky a rozdelení zisku valným zhromaždením až v roku nasledujúcom po roku v ktorom bol zisk vytvorený.

+ Účtovanie priznania dividendy akcionárom:
364 Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
priznanie podielu na zisku akcionárom
(dividendy) priznanie podielu akcionárom na zisku(dividendy) začiatočný stav

Vysporiadanie straty
Nie vždy dosiahne akciová spoločnosť hospodársky výsledok zisk . Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne subjektívne a tiež objektívne. Valné zhromaždenie musí zaujať stanovisko aj k takýmto nepriaznivým hospodárskym výsledkom. Aj v takomto prípade musí valné zhromaždenie schváliť účtovnú závierku a rozhodnúť o rozhodnúť o vysporiadaní straty. V akciovej spoločnosti nie je možné požadovať úhradu straty od akcionárov.

+ Vysporiadanie straty bežného účtovného obdobia môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi:
1.) Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov
428 -- Nerozdelený zisk minulých rokov
úhrada zo zisku minulých období začiatočný stav
431 --Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav úhrada zo zisku minulých období

2.) Úhradou z rezervného fondu
421 -- Zákonný rezervný fond
úhrada z rezervného fondu začiatočný stav
431 --Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav úhrada z rezervného fondu

3.) Úhradou zo štatutárnych alebo ostatných fondov vytvorených zo zisku
423 -- Štatutárne fondy
427 -- ostatné fondy
úhrada z fondov zo zisku začiatočný stav
431 --Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav úhrada z fondov zo zisku

4.) Prevodom z kapitálových fondov
413 -- Ostatné kapitálové fondy
úhrada z kapitálových fondov začiatočný stav
431 --Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav úhrada z kapitálových fondov

5.) Znížením základného imania spoločnosti v súlade s § 21 až 216 Obchodného zákonníka
419 -- Zmeny základného imania
rozhodnutím o znížení základného imania
431 --Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav rozhodnutím o znížení základného imania

6.) Zvýšením straty minulých rokov

429 -- neuhradená strata minulých rokov
prevod na účet nerozdelenej straty
431 -- Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
začiatočný stav prevod na účet nerozdelenej straty

Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku akciovej spoločnosti
Zdaňovanie tantiém -- odmien členov štatutárnych orgánov a. s.
V zmysle § 6 ods. 1 písm. c zákona o daniach z príjmov sú odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie chápané ako príjem zo závislej činnosti a funkčné požitky napriek tomu, že sú vyplácané zo zisku spoločnosti. Pri vyberaní a platení dane z príjmov pri vyplatených tantiémach je potrebné postupovať v zmysle § 41 zákona o daniach z príjmov. Na tieto príjmy do sumy do 4 000 Sk taktiež nemôžeme uplatniť zrážkovú daň v zmysle § 6 ods. 4 zákona o daniach z príjmov. Príjmy členov správnych a dozorných rád teda podliehajú zdaneniu preddavkovým spôsobom ako príjmy zo závislej činnosti a na konci roka podliehajú ročnému zúčtovaniu.
* Uvedené príjmy nepodliehajú odvodovej povinnosti z hľadiska odvodov na dôchodkové nemocenské a zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
* Uvedené príjmy členov štatutárnych orgánov sú vyplácané z rozdelenia zisku po zdanení a nie sú pre akciovú spoločnosť daňovým výdavkom v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o daniach z príjmov.
* V prípade, ak členom štatutárneho orgánu je osoba s trvalým bydlisko alebo sídlom mimo územia SR uvedený príjem je príjmom v zmysle § 22 ods. 1 písm. d) bod 8. uvedený príjem podlieha zdaneniu preddavkovým spôsobom a podlieha ročnému zúčtovaniu dane. Uvedené platí nezávisle od toho či má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so štátom v ktorom má člen štatutárneho orgánu svoje bydlisko. V zmysle Článku 16 Tantiémy zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sú tieto príjmy zdaňované v štáte zdroja príjmov.

Zdaňovanie dividend -- podielov na zisku akcionárov akciových spoločností
Príjem podielov na zisku -- dividend akcionárov je v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov príjmom z kapitálového majetku. Tento príjem je v zmysle § 8 ods. 3 toho istého zákona považovaný za samostatný základ dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane. V zmysle § 36 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o daniach z príjmov je sadzba dane 15 %. Daň je povinná zúčtovať, zraziť a odviesť akciová spoločnosť, ktorá dividendy vypláca. Akcionár je považovaný na účely zákona o daniach z príjmov za daňovníka a akciová spoločnosť za platiteľa dane. Akciová spoločnosť je zodpovedná za správne zrazenie a včasné odvedenie dane. Ak akciová spoločnosť zrážku dane nevykoná, alebo ju zrazí v nesprávnej výške, alebo je včas neodvedie bude sa od nej vymáhať rovnako ako keby sama nezaplatila daň. Daňová povinnosť sa považuje za vysporiadanú riadnym odvedením dane. V prípade ak dividendy neboli vyplatené, poukázané, alebo pripísané akcionárom v stanovenej lehote podľa § 178 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka (najneskôr 60. deň po konaní valného zhromaždenia vo verejných akciových spoločnostiach, v ostatných akciových spoločnostiach je to 30. deň po konaní valného zhromaždenia), považuje sa tento deň za deň pripísania úhrady v prospech daňovníka tento najneskorší deň splatnosti. V tomto termíne je akciová spoločnosť ako platiteľ dane povinná zraziť a následne odviesť daň správcovi dane.
Pre akciovú spoločnosť nie sú vyplácané podiely na zisku -- dividendy daňovým nákladov. Vyplýva to z § 25 ods. 1 písm. e) zákona o daniach z príjmov. V prípade, ak členom štatutárneho orgánu je osoba s trvalým bydlisko mimo územia SR vyplatená dividenda je považovaná za príjem v zmysle § 22 ods. 1 písm. d) bod 4. Uvedený príjem podlieha zrážkovej dani vo výške 15 % podľa § 36 ods. 2 písm. c) bod 1 ak SR nemá uzatvorenú zmluvu so štátom, v ktorom má akcionár svoje trvalé bydlisko. V prípade ak má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia postupuje sa pri zdanení dividend podľa tejto zmluvy. Zdaňovanie dividend je upravené v Článku 10 zmlúv a pohybuje sa od 5 % až po 25 %.

Podiely na zisku zamestnancov a výplaty zamestnancom z motivačných fondov zamestnancov tvorených zo zisku
Podiely na zisku zamestnancov a výplaty zamestnancom z motivačných fondov tvorených prídelom zo zisku, predstavujú podľa § 61 a ods. 3 zákona o daniach z príjmov príjem zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov. Uvedené príjmy sú spolu s príjmami za prácu súčasťou základu dane zo závislej činnosti a zdaňujú sa preddavkovým spôsobom. Na konci roka podliehajú ročnému zúčtovaniu dane. Uvedené príjmy nepodliehajú odvodovej povinnosti z hľadiska odvodov na dôchodkové nemocenské a zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.

Zvýšenie základného imania zo zisku
Za podiely na zisku alebo výnosy z akcií sa podľa § 52 ods. 1 zákona o daniach z príjmov nepovažujú sumy použité zo zisku po zdanení na zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti, to je na zvýšenie nominálnej hodnoty akcií nominálnej hodnoty akcií prípadne novo vydané akcie doterajším akcionárom. Pri znížení základného imania a následnej výplate takto použitého zisku sa zrazí daň vo výške 15 % podľa § 36 ods. písm. c), pričom ako prvé sú na účely zákona o daniach z príjmov zdaňované vklady uskutočnené z majetku spoločnosti, ktorý prevyšoval základné imanie. Pre splnenie uvedeného ustanovenia zákona o daniach z príjmov je teda potrebné evidovať v analytickej evidencii akciovej spoločnosti prírastky základného imania spoločnosti z rozdelenia zisku.

Prídel do sociálneho fondu
Príjmy zo sociálneho fondu sú podľa § 6 ods. 1 písm. e) považované za príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha osobitnej sadzbe dane vo výške 10, podľa § 36 ods. 2 písm. d). Od dane z príjmu je však oslobodené plnenie zo sociálneho fondu poskytnuté zamestnancom najviac do výšky 2 000 Sk ročne od jedného zamestnávateľa. Súčasne sú od dane z príjmov oslobodené nepeňažné plnenia zamestnancom poskytované zo sociálneho fondu v zmysle § 6 ods. 8 písm. a).

Prídely do štatutárnych a ostatných fondov
Prídely do štatutárnych a ostatných fondov nepodliehajú daňovej povinnosti. V prípade ich použitia je rozhodujúci spôsob ich použitia. Platí však zásada, že ak sa použijú pre potreby akciovej spoločnosti nepodliehajú zdanenie ani dani z príjmov právnických osôb ani dani z príjmov fyzických osôb. V prípade ak sa použijú na výplaty fyzickým osobám -- akcionárom, členom štatutárnych orgánov, alebo zamestnancom podlieha zdaneniu podľa charakteru ich výplaty. V prípade schválenia ročnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku valným zhromaždením musí byť toto rozhodnutie uvedené v zápisnici z valného zhromaždenia.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
17. február 2024 17:54