byty, bývanieDreamstime
StoryEditor

Nemáte jasno vo vyúčtovaní za byt? Tu sú rady expertky

10.05.2017, 10:48
Autor:
HNHN
Koncom mája by mali správcovia aj spoločenstvá doručovať majiteľom bytov faktúry. Vysoké nedoplatky môžu prekvapiť aj vás. Aké máte skúsenosti so správcami a vyznáte sa vôbec v rozúčtovacích faktúrach?

Okrem zúčtovania zálohových platieb, ktoré ste hradili v minulom roku, správca vám musí predložiť aj správu o svojej činnosti za minulý rok. Tiež prehľad o finančnom hospodárení domu. Obsahovať by mala najmä informácie o stave strechy, múrov, fasády, vnútorných priestorov, kotolní, výťahov, spoločných priestorov, prípojok vedenia médií.

Ak ste si čerpali aj úver na zateplenie domu, mali by ste sa zo správy dozvedieť, koľko ste z neho splatili. Každoročne máte tiež problém s faktúrou, v ktorej sa nevyznáte?

Tu sú rady Anny Krajčiovej, výkonnej riaditeľky Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. Dajú vám návod, ako si poradiť v rôznych situáciách.

Otázka č.5 Robert Dobrý deň pani inžinierka. Vôbec sa nevyznám vo vyúčtovacej faktúre. Je nejaký predpis, čo by mala obsahovať? Mohli by ste upozorniť, aké položky a ako sa v dome rozpočítajú na jednotlivé byty? Čo, ak nie som spokojný, ako mám postupovať? Kde sa môžem na správcu sťažovať? Ďakujem. Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku V súčasnosti neexistuje právny predpis, ktorý by uceleným spôsobom upravoval obsah vyúčtovacej faktúry. Je to tak aj z toho dôvodu, že jednotlivé bytové domy majú rôzne podmienky, rôzny rozsah služieb a rôzne pravidlá pre ich vyúčtovanie. Výnimkou sú náklady na teplo, pri ktorých je vyhláškou upravená povinnosť správcu uvádzať vo vyúčtovaní presne stanovený rozsah údajov. Všeobecne, každá vyúčtovacia faktúra by mala obsahovať základné údaje, ktorými sú: identifikácia nehnuteľnosti, identifikácia vlastníka/užívateľa bytu alebo nebytového priestoru, obdobie, za ktoré je vyúčtovanie spracované, identifikačné údaje toho, kto vyúčtovanie vyhotovil, lehotu na uplatnenie prípadnej reklamácie, údaje potrebné pre zaplatenie nedoplatku alebo vrátenie preplatku z vyúčtovania a dátum vyhotovenia. V ďalšej časti by mali byť uvedené údaje za nehnuteľnosť, v prípade viacposchodových bytových domov aj údaje o položkách účtovaných podľa vchodov, a následne všetky údaje týkajúce konkrétneho bytu/nebytového priestoru. Z vyúčtovania by malo byť zrejmé, aké položky sú predmetom vyúčtovania, náklad na celý objekt a spôsob jeho rozpočítania, náklad na daný vchod a náklad na konkrétny byt. Náklady sa následne porovnajú so zaplatenými zálohovými platbami a uvedie sa výsledok vyúčtovania, ktorým môže byť preplatok, alebo nedoplatok. Najčastejšie účtované položky v bytových domoch sú: DODÁVKA VODY Náklad fakturovaný dodávateľom je rozdelený na jednotlivé byty a nebytové priestory podľa pomerových meračov pretečenej vody. Vlastníci v dome môžu rozhodnúť o tom, akým spôsobom bude rozúčtovaný rozdiel medzi spotrebou vody nameranou na fakturačnom meradle a súčtom spotrieb nameraných pomerovými meračmi. SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE NA OSVETLENIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV A PREVÁDZKU VÝŤAHU O spôsobe rozpočítania nákladov rozhodujú vlastníci bytov a nebytových priestorov, môže to byť napríklad podľa počtu osôb, rovnakou mierou na každý byt a nebytový priestor, alebo iným spôsobom. TEPLO NA OHREV VODY Spôsob vyúčtovania je daný príslušnou vyhláškou, ktorá súčasne určuje, že konečný spotrebiteľ musí mať vo vyúčtovaní uvedené aj nasledujúce údaje: a) základná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody vypočítaná na byt alebo nebytový priestor z celkových nákladov v eurách, b) indikovaný údaj za zúčtovacie obdobie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody konečného spotrebiteľa v metroch kubických, c) spotrebná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách, d) celkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v eurách. TEPLO NA VYKUROVANIE Postup pri rozpočítaní je upravený vyhláškou, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome si môžu v niektorých prípadoch schváliť odlišné pravidlá. Povinne uvádzané údaje pri vyúčtovaní tejto položky sú: a) meno a priezvisko konečného spotrebiteľa, b) podlahová plocha alebo obostavaný objem bytu, podlahová plocha alebo obostavaný objem nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch v metroch štvorcových alebo v metroch kubických, c) základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách, d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača tepla alebo určeného meradla na meranie tepla konečného spotrebiteľa, e) spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v eurách, f) celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v eurách. UPRATOVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV, ZIMNÁ ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ O spôsobe rozpočítania týchto nákladov rozhodujú vlastníci bytov a nebytových priestorov. Môže to byť napríklad rovnakou sumou na každý byt a nebytový priestor v dome, podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, podľa počtu osôb a podobne. Z uvedeného vyplýva, že vyúčtovacia faktúra obsahuje množstvo údajov a prekontrolovaniu jej správnosti je potrebné venovať dostatok času. Ak sú vám niektoré z údajov na vyúčtovacej faktúre nejasné, alebo sú podľa vášho názoru nesprávne, v prvom rade je potrebné obrátiť sa na správcu. V prípade, že s vysvetlením správcu nie ste spokojný, môžete vyúčtovanie reklamovať. Pokiaľ by ste neboli spokojný s vybavením reklamácie, môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Otázka č.4 Peter dôchodca V uplynulých rokoch sme platili za teplo 40 percent základnej zložky (plocha bytu) a 60 percent spotrebnej zložky podľa digitálnych pomerných meračov. Bez toho, aby majitelia bytov prejednali túto otázku na schôdzi, správca rozúčtoval v roku 2016 náklady na teplo 60 percent základnej zložky a 20 percent spotrebnej zložky. Mal na to právo ? Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Príslušná vyhláška pre rozpočítanie tepla určuje, že základná zložka tvorí 60 percent a spotrebná zložka tvorí 40 percent z celkových nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie. Toto rozdelenie základnej a spotrebnej zložky sa uplatňuje v prípade, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodnú inak. Ak ste teda v dome v minulosti právoplatným hlasovaním rozhodli o inom pomere rozdelenia základnej a spotrebnej zložky, správca musí pri vyúčtovaní takéto rozhodnutie rešpektovať. Požiadajte správcu o vysvetlenie jeho postupu (či sa medzičasom neuskutočnilo iné, napríklad písomné hlasovanie, alebo sa jedná o omyl pri spracovaní podkladov pre vyúčtovanie). V prípade, že správca postupoval v rozpore s právoplatným rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov, máte právo žiadať o prepracovanie vyúčtovania. Otázka č.3 Saste Správcu sme niekoľko krát žiadali, aby nám vyúčtovanie za rok 2015 neposielali poštou, ale iba v prílohe e-mailu (v maji 2016 sme neobdržali). Dodnes sme náklady na vyúčtovanie neobdržali. Je postup správcu správny? Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Správca bytového domu je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome vyúčtovanie úhrad za plnenia a nákladov spojených s vlastníctvom a užívaním bytov a nebytových priestorov. V prípade neplnenia tejto povinnosti nemá nárok na správcovský poplatok, a to až do predloženia vyúčtovania. Zákon neurčuje, akým spôsobom má byť vyúčtovanie vlastníkom predložené, vždy by to však malo byť preukázateľným spôsobom, teda najčastejšie formou poštovej zásielky, alebo odovzdaním vyúčtovania vlastníkovi oproti podpisu. Preukázateľné doručenie vyúčtovania je dôležité jednak z hľadiska posúdenia dodržania zákonnej lehoty zo strany správcu, ale je tiež podkladom pre prípadné vymáhanie nedoplatku z vyúčtovania. Zasielanie ročného vyúčtovania iba elektronickou poštou je možné v prípade, že sa na tom vlastníci a správca dohodnú, a doručenie vyúčtovania potvrdia vlastníci zaručeným elektronickým podpisom . Overte si preto, ako máte túto otázku upravenú v zmluve o výkone správy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov zmluvného vzťahu. Otázka č.2 Tomáš Dobrý deň , rád by som vedel, či máte nejakú vedomosť o tom, ako by nás mohli systematicky oberať o peniaze, pretože tie čísla, ktoré nám prezentujú, sú pre nás ťažko zrozumiteľné. Ďakujem Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku V prípade, že správu bytového domu vykonáva profesionálna správcovská organizácia, "oberanie vlastníkov o peniaze" vôbec neprichádza do úvahy. Každý bytový dom musí mať zriadený samostatný účet v banke. Prostredníctvom tohoto účtu sa uskutočňujú všetky finančné operácie súvisiace s daným domom, teda na tento účet platíte mesačné zálohové platby aj prípadné nedoplatky z vyúčtovania. Správca z tohto účtu uhrádza faktúry dodávateľom a tiež zasiela vlastníkom preplatky z ročného vyúčtovania. Finančné prostriedky na účte bytového domu sú majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správca s nimi môže nakladať iba v súlade so zmluvou o výkone správy alebo s rozhodnutím schôdze vlastníkov. Každá finančná operácia sa dá overiť podľa bankového výpisu, teda správca nemá žiaden dôvod na účtovanie neopodstatnených nákladov. Samotná forma ročného vyúčtovania nákladov nie je legislatívne upravená, avšak pokiaľ je súčasťou vyúčtovania aj teplo na vykurovanie a na ohrev vody, príslušná vyhláška určuje, aké údaje musí správca povinne vo vyúčtovaní uviesť. Práve množstvo povinných údajov často spôsobuje, že vyúčtovanie je pre mnohých vlastníkov ťažko zrozumiteľné a komplikované. Otázka č.1 Andrej Franko Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné založiť spoločenstvo vlastníkov bytov aj v takom prípade, že majiteľ bytovky je väčšinovým vlastníkom bytov (z celkového počtu 22 má vo vlastníctve 16 bytov na prenájom). Ostatné sú v súkromnom vlastníctve. Aké sú podmienky pre založenie spoločenstva vlastníkov bytov? Ďakujem Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Podmienky pre zloženie SVB sú uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzniku spoločenstva predchádza uzatvorenie písomnej zmluvy o spoločenstve. Keďže sa jedná o bytový dom, v ktorom už sú jednotlivé byty vo vlastníctve, so zmluvou o spoločenstve musí súhlasiť najmenej dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

01 - Modified: 2022-06-07 12:47:51 - Feat.: - Title: Máte za byt nedoplatok? Čítajte ročné vyúčtovanie správne a ušetrite za energie a služby 02 - Modified: 2022-05-11 04:00:00 - Feat.: - Title: Oáza pokoja: Ak sa zbavíte týchto vecí v obývačke, budete sa v nej cítiť oveľa príjemnejšie 03 - Modified: 2022-03-23 14:27:28 - Feat.: - Title: Ak nie ste spokojní so stavom bytovky, vymeňte správcu. Tu je návod, ako postupovať 04 - Modified: 2021-05-18 09:21:36 - Feat.: - Title: Obchodníci dostanú viac času na platby. Potravinári tvrdia, že ich poslanci odignorovali 05 - Modified: 2021-05-09 18:43:04 - Feat.: - Title: Nové pravidlá chránia vlastníkov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. september 2022 04:38