16.09.2003, 00:00
Automobil a lízing
Som podnikateľom účtujúcim v sústave JU. V auguste tohto roku som si obstaral motorové vozidlo prostredníctvom lízingu. Zaujímalo by ma, aké zmeny nastali v súvislosti so zmenou zákona o daniach z príjmov? Aká je limitovaná výška obstarávacej ceny?
- Každý podnikateľ, ktorý obstaral motorové vozidlo (na podnikateľské účely formou lízingu), by nemal pri zatváraní jednoduchého účtovníctva na konci roka zabudnúť na prehodnotenie jeho daňových aspektov. Daňové aspekty lízingu upravuje § 24 ods. 3 písm. f) a § 24 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Podnikatelia, ktorí preukazujú na daňové účely svoje výdavky a sú teda účtovnými jednotkami, ustanovenia § 24 odseku 3 písm. f) posudzujú vo vzájomnej súvislosti s odsekom 1, čo znamená, že:
* pri obstaraní osobných automobilov formou nájmu, resp. lízingu je možné uznať nájomné (resp. lízingovú splátku) ako daňový výdavok len do výšky pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie, ak:
a) splátky nájomného sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka,
b) nájomné bolo skutočne zaplatené,
c) nájomné je preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,
d) pri dopravných prostriedkoch využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovanie služieb sa do daňových výdavkov zahrnie zaplatené nájomné rovnomerne počas trvania nájomnej zmluvy len do výšky stanoveného limitu. Limitovaná výška obstarávacej ceny v roku 2003 je nasledujúca:
1. pri osobných automobiloch vrátane osobných terénnych automobilov (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2) a pri nákladných terénnych automobiloch (kód Klasifikácie produkcie 34.10.4 a 34.10.54) s výnimkou osobných dodávkových automobilov najviac suma 950 000 Sk,
2. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód Klasifikácie produkcie 35.12 a 35.3) s dohodnutým nájomným neprevyšujúcim sumu 1 600 000 Sk najviac suma 800 000 Sk,
3. pri osobných dopravných prostriedkoch (kód 35.12 a 35.3) s dohodnutým nájomným prevyšujúcim 1 600 000 Sk suma rovnajúca sa 50 % nájomného, a to vrátane kúpnej ceny, za ktorú prevezme nájomca prenajímaný automobil do vlastníctva. V prípade nájmu osobného motorového vozidla platí obmedzenie pre tie vozidlá, ktoré používa daňovník pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb. Obmedzenie výšky nájomného pri zahrnovaní do nákladov (výdavkov) sa nebude týkať osobných automobilov používaných na vykonávanie takých služieb, ako je napr. taxislužba, autopožičovne, zasielateľské služby a pod. Ustanovenia § 24 ods. 4 určujú ďalšie podmienky, pri splnení ktorých je možné uznať leasingové splátky ako daňové výdavky, ktorými sú:
a) doba nájmu prenajímaného dopravného prostriedku je dlhšia ako 20 % určenej doby odpisovania podľa § 30 ZDP, najmenej však 3 roky. V prípade postúpenia nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci prechádzajú všetky pohľadávky a záväzky na nového nájomcu. Zmluva ako celok sa posudzuje len pri postúpení zmluvy bez zmeny podmienok, nie je však potrebné skúmať, či predchádzajúci nájomca bol podnikateľom.
b) kúpna cena prenajatého dopravného prostriedku (veci) nie je vyššia ako zostatková cena, ktorú by automobil mal pri rovnomernom odpisovaní podľa tohto zákona,
c) po skončení doby nájmu prenajatej veci bude daňovník (fyzická osoba) účtovať o odkúpenej veci ako o majetku využívanom na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť alebo na prenájom, alebo ho bude evidovať podľa § 9 ods. 4 ZDP. Ak dôjde k porušeniu uvedených podmienok, resp. k skončeniu lízingovej zmluvy bez zavinenia daňovníka, nájomné sa ponecháva v daňových výdavkoch bez následnej úpravy. Na ustanovenia § 24 ods. 5 je potrebné upozorniť tých daňovníkov, ktorým skončil nájomný vzťah (lízingová zmluva) predčasne. Ak nedôjde k splneniu podmienky minimálnej doby nájmu podľa odseku 4 a dopravný prostriedok sa predáva nájomcovi, uznajú sa lízingové splátky ako daňové výdavky iba za podmienky, že kúpna cena nebude nižšia ako zostatková cena, ktorú by predmet lízingu mal pri odpisovaní podľa § 31 alebo § 32 ZDP. Ak je kúpna cena nižšia ako zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny u prenajímateľa počas doby odpisovania, uzná sa do daňových výdavkov zaplatené nájomné len do výšky odpisov podľa § 31 alebo § 32 ZDP (t. j. do výšky odpisov vypočítaných rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom. Jedinou podmienkou uznania leasingových splátok ako daňových výdavkov je používanie motorového vozidla na dosahovanie, zabezpečovanie a udržanie príjmov a vedenie príslušnej evidencie, ktorou sú tieto skutočnosti dokladované. Mesačnú splátku (vrátane pomernej časti zaplatenej zálohy) je možné uznať ako daňový výdavok v plnenej výške (vrátane DPH) v prípade, ak podnikateľ nie je platiteľom DPH. Platiteľ DPH si môže uplatniť odpočítanie DPH na vstupe v plnej výške v prípade, že motorové vozidlo nie je používané aj na iné účely ako za účely podnikania.
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 17:58