SúdnictvoReuters
StoryEditor

Advokátska komora dala niektorým názvom stopku. Majú byť vážnejšie

19.07.2016, 00:00
Nové uznesenie definuje pravidlá pre schvaľovanie obchodných mien kancelárií.

Atény, advokátska kancelária či Mirabella? Aj toto boli pokusy o obchodné meno kancelárie. Záujemcom o ich zriadenie zákon ukladá povinnosť názov tvoriť tak, aby neporušoval pravidlá profesijnej etiky a neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. To sa však často najmä u mladšej generácie advokátov vysvetľovalo po svojom. Advokátska komora preto pre v júni tvorbu názvov vysvetlila a uviedla, aké názvy akceptovať nebude.

Fantázii sa medze kladú
Nový prístup nepôsobí retroaktívne. To, čo komora už raz povolila, rušiť alebo postihovať spätne nebude. Platí teda postup, že záujemca o výkon advokácie musí požiadať o schválenie zamýšľaného názvu predsedníctvo komory. Názov má však po novom svoje hranice, a to najmä čo sa týka abstraktných či fantazijných názvov. Ak má advokát práve o takého názvy záujem, musí si ich pred komorou obhájiť. Aj preto sa niektoré pomenovania kancelárií dopredu vylúčiť úplne nedajú a konečné slovo budú mať predstavitelia komory. Tá pravdepodobne nepovolí pomerne bežné prekladanie priezvisk partnerov do anglického jazyka alebo rôzne cudzojazyčné názvy kancelárií, ktoré neindikujú poskytovanie advokátskych služieb. Podľa advokáta Vendelína Benkóczkiho je na škodu veci, že pravidlá nie sú dané ešte jednoznačnejšie. „V konečnom dôsledku aj tak rozhodujú o prípustnosti názvu advokátskej kancelárie iní advokáti, členovia predsedníctva advokátskej komory. Uvítal by som spresnenie pravidiel, a to aj za cenu ich sprísnenia,“ hovorí advokát.

Negatívne sa nový prístup môže dotknúť medzinárodných sieťových advokátskych kancelárií, ktoré plánujú na Slovensku zriadenie svojich pobočiek. „Problémy to môže spôsobiť tým, ktorých názvy sú veľmi dobre známe. Svoj názov budú musieť modifikovať tak, aby bol v súlade s aktuálnou právnou úpravou,“ vysvetľuje advokát Štefan Rybovič.

Povinný dodatok
V platnosti naďalej ostáva povinnosť odlíšiť názvy kancelárií od iných firiem poskytujúcich právne, ale i neprávne, napríklad konzultačné, daňové či účtovné služby. Na to slúži aj dodatok ako „advokátska kancelária“ alebo „spoločenstvo advokátov“. Tento však nemusí byť súčasťou mena uvádzaného v obchodnom registri, postačuje, ak ho kancelária používa v obchodnom styku a umiestni ho napríklad aj na budove, v ktorej sídli. S tým súhlasí aj Benkóczki. „Pravidlá pre názvy advokátskych kancelárií by mali byť prísnejšie, ako je to u bežných podnikateľov. Už z názvu advokátskej kancelárie by malo byť jasné, že sa za ním skrýva advokát alebo advokáti, prípadne, že pokiaľ sa v názve objavujú mená či priezviská, mali by to byť mená a priezviská aktuálnych alebo bývalých advokátov danej kancelárie,“ myslí si Benkóczki.

Nový prístup týkajúci sa schvaľovania názvov sa nedotkne na Slovensku usadených euroadvokátov. Ich názvy totiž podliehajú právnym poriadkom krajín Európskej únie, z ktorých k nám prichádzajú.

Obmedzená reklama
Aj keď zákon advokátom použitie reklamy dovoľuje, nemôže ísť o čistú formu reklamy. Advokáti alebo kancelárie môžu verejnosti pri informovaní o poskytovaní právnych služieb poskytovať len vecné a odborné informácie. Zakázaná je takzvaná porovnávacia reklama. Takou je napríklad slogan „som lacnejší, lepší a rýchlejší ako všetci ostatní advokáti“. „Považujem toza správne. U nás je ,produkt‘ právnych služieb daný a rovnaký pre každého advokáta, teda žiaden advokát nevymyslí v tomto smere už nič nové,“ hovorí advokát Vendelín Benkóczki. Advokátsky poriadok pritom taktiež hovorí, že advokáti sa prezentujú kvalitným výkonom povolania. U klienta často rozhoduje referencia či osobná skúsenosť pred cenou. Preto drvivá väčšina advokátov reklamu napríklad prostredníctvom bilbordov ani nevyužíva. Reklama sa tak skôr odohráva na úrovni prezentácií v odborných časopisoch, sponzoringu konferencií alebo rôznych podujatí. „Väčšina sa na reklamu spolieha skôr spôsobom dobrého mena ako aktívneho marketingu. Keďže s ňou nikto nemá skúsenosti, reklama zo strany advokátov je dosť nesmelá,“ myslí si advokát Andrej Terem.


Aké podmienky musia byť pri názve advokátskej kancelárie splnené

1.
Podmienky podľa zákona o advokácii spĺňa taký názov, ktorý je tvorený iba menom a priezviskom alebo len priezviskom aspoň jedného súčasného alebo bývalého účastníka združenia alebo spoločníka spoločnosti.

2. Je možné, aby bol názov bol tvorený aj iným spôsobom, avšak:

Nesmie znižovať dôstojnosť advokátskeho stavu a porušovať pravidlá profesijnej etiky, a to najmä použitím znevažujúcich a nedôstojných fantazijných údajov.

Súčasťou názvu musí byť aj dodatok jednoznačne vyjadrujúci, že predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb, napríklad označením „združenie advokátov“, „advokát“, „advokáti“, „advokátska kancelária“, „spoločenstvo advokátov“.

V názve môžu byť pedagogické, akademické alebo vedecké tituly.

Súčasťou názvu môže byť aj údaj o pôsobení viacerých advokátov, napríklad v podobe „a partneri“, „a spoločníci“, „a spol.“.

Zakázané sú aj klamlivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré sa týkajú poskytovania právnych služieb alebo uvádzania mien či priezvisk iných osôb než tých, ktoré pod názvom združenia alebo obchodným menom spoločnosti poskytujú právne služby.

Názov nesmie byť zameniteľný alebo poškodzujúci záujmy iných osôb poskytujúcich právne služby alebo spoločné záujmy všetkých advokátov a advokácie ako takej.

Neprípustný je taký názov, ktorý porušuje, ohrozuje alebo obmedzuje hospodársku súťaž, alebo ktorý vyzdvihuje činnosť alebo špecializáciu kancelárie.

Názov nesmie nabádať na zameniteľnosť s akýmikoľvek štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej samosprávy, orgánmi záujmovej samosprávy, nadáciami alebo charitatívnymi organizáciami.

Ak názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti už označenie „advokátska kancelária“ obsahuje, nie je nutné používať ho osobitne.

Príklady nevhodných názvov kancelárií

Justícia, advokátska kancelária
John Carrot & Partners, spoločenstvo advokátov
Trestné právo, advokáti
Slovensko, AK
Best lawyers, advokáti
Afrodita, spoločenstvo advokátov


Názor z praxe

Viktória Hellenbart, popredsedníčka advokátskej komory


Preferujeme konzervatívny prístup k obchodnému menu

Komora rešpektuje právo advokáta zvoliť si, pod akým obchodným menom sa mieni presadiť na trhu právnych služieb a prezentovať svoju profesionalitu. Je zrejmé, že obchodné meno je súčasne určitou formou osobnej prezentácie a reklamy advokátskej kancelárie. V tomto kontexte sme v praxi zaznamenali, že ponímanie toho, čo je a čo nie je dôstojným a vhodným obchodným menom, pod ktorým je vykonávané povolanie advokáta, je veľmi rôzne, v závislosti od dosiahnutého vzdelania, životných skúseností, hodnotového zamerania a preferencií advokátov. Čo jeden z kolegov považuje za skvelý nápad, neznižujúci dôstojnosť advokátskeho stavu, ale nesúci v sebe určité posolstvo pre odbornú aj laickú verejnosť, môže iný považovať za smiešne, nedôstojné alebo až urážlivé.

Je zrejmé, že potreba určitej objektivizácie prístupu a zjednotenia sa na tom, čo je a čo nie je možné považovať za vhodne zvolené obchodné meno, tu je. Prijaté uznesenie je snahou o nasmerovanie kolegov advokátov pri úvahách o tom, aké obchodné meno zvolia, aby toto mohlo byť bez akýchkoľvek výhrad akceptované zo strany komory ako spĺňajúce zákonné štandardy. Interný predpis preferuje konzervatívne poňatie obchodného mena obsahujúceho meno, priezvisko advokáta spoločníka alebo advokátov, ich akademické tituly, ktoré je vždy bez akýchkoľvek výhrad akceptované ako dôstojné. Súčasne upravuje aj situáciu, keď advokát, ktorého meno je obchodným menom spoločnosti, už prestal byť jej spoločníkom. Zložitejšia situácia posúdenia vhodnosti nastáva, ak advokát tvorí obchodné meno iným spôsobom. Tu musí dodržiavať ako základné pravidlo, aby fantazijný názov nebol znevažujúci a nedôstojný, pod čím sa rozumie, že nesmie pôsobiť urážlivo, zosmiešňujúco pre tretie osoby alebo samotný advokátsky stav. Snaha o zavedenie viac neformálneho prístupu do komunikácie s klientom nesmie prekročiť hranicu, za ktorou už oberá profesiu o jej vážnosť, ktorá k riešeniu právnych problémov, najmä v prostredí justície, nepochybne patrí.

Advokáti pri voľbe obchodných mien často zabúdajú na to, že sa podieľajú na výkone tretej moci v štáte, a to je moc súdna, v ktorej kontexte môže obchodné meno a podpis, pod odborne dobre spracovaným podaním advokáta, oslabiť celkový vážny dojem. Pre lepšie pochopenie si môže čitateľ predstaviť podanie na ústavný súd, vypracované renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá je podpísaná jej obchodným menom „Halabala s.r.o. advokátska kancelária“. Mnohí advokáti by chceli voliť názov všeobecný, napríklad „Advokát, obhajca s.r.o.“ a podobne, bez toho, že by si uvedomili, že použitie tohto všeobecného pojmu, ktorý charakterizuje všetkých kolegov, porušuje vyššie uvedené pravidlá. Advokáti musia ďalej dbať na dôsledné dodržiavanie pravidla označiť svoju kanceláriu názvom advokát, advokátka alebo advokátska kancelária, ak tento nie je priamo súčasťou obchodného mena, ktoré však nemôže byť tvorené len týmto údajom, čo ich odlišuje od ostatných obchodných spoločností a slúži na ochranu spotrebiteľov, našich klientov, aby sa vedeli zorientovať, že prijímajú právnu službu od osoby, ktorá má na to zákonnú licenciu, a teda sú jeho práva chránené, v najširšom rozsahu, etickými povinnosťami advokáta, povinným poistením výkonu povolania a jeho disciplinárnou zodpovednosťou voči komore.

01 - Modified: 2021-11-10 05:10:20 - Feat.: - Title: Sudca sa pustil do Lipšicovho prokurátora: Nerešpektuje práva obvinených, svojím postupom porušuje zákon 02 - Modified: 2021-10-29 14:43:30 - Feat.: - Title: Šéf advokátov: Policajti a prokurátori nerešpektujú limity, ale ovplyvňujú politické dianie 03 - Modified: 2021-10-26 21:28:47 - Feat.: - Title: Očista Slovenska: obhajcovia sa boja straty reputácie, nechcú zastupovať „toxických“ klientov 04 - Modified: 2021-07-12 21:29:42 - Feat.: - Title: Ako vyzerá ustálená súdna prax 05 - Modified: 2021-07-13 08:22:41 - Feat.: - Title: Veľká anketa: riešenie na podvody na DPH existuje
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
26. január 2023 17:23