StoryEditor

Proces s Dušanom Kováčikom na Najvyššom súde

18.05.2022, 14:21
14:15

Náš online prenos sa dnes končí. Ďakujeme za pozornosť.

14:02

Súd vyhlási rozsudok v utorok o 13:00 hodine.

14:01

So záverečným slovom sa pred súd postavil aj obžalovaný Kováčik.

„Pridržiavam sa stanoviska návrhu môjho obhajcu. Táto predmetná trestná vec bola predčasne ukončená, nebola objasnená, pričom sudkyňa Záleská celé pojednávanie viedla neobjektívne, zaujato, pripustila len vykonanie dôkazov voči mojej osobe a ak aj dôkazy svedčili v môj prospech, tak v konečnom dôsledku tieto vyhodnotila proti mne. Rozsudok trpí značnými vadami, je nedostatočne odôvodnený, dokonca obsahuje rôzne klamstvá," ukončil Kováčik svoju reč. 

13:58

Záverečnú reč za obhajobu predniesol obhajca Kováčika Erik Magál. V návrhu Najvyšší súd žiada o „dôsledné posúdenie všetkých odvolacích argumentov".

„Navrhujem, aby odvolací súd zrušil rozsudok prvého stupňa a rozhodol vo veci sám tak, že doktora Kováčika spod obžaloby v celom rozsahu oslobodí. Pretože nebolo dokázané, že sa stali skutky, pre ktoré je stíhaný. Alternatívne navrhujem, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vrátil vec súdu prvého stupňa na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Pre prípad tohto procesného postupu však navrhujem, aby odvolací súd z dôležitých dôvodov špecifikovaných v odôvodnení odvolania nariadil, aby vec prejednal a rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici. Pre prípad, že odvolací súd nevzhliadne dôvody pre tento procesný postup, navrhujem, aby z dôležitých dôvodov nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol iný samosudca Špecializovaného trestného súdu," povedal v mene obhajoby Magál.

13:51

Stanovisko prednáša prokurátor Michal Šúrek. Chce reagovať na vykonané dôkazy. „K výsluchu obžalovaného zo včerajšieho dňa by som chcel reagovať, že sa vyhýbal priamym odpovediam, označoval všetky osoby, ktoré vypovedajú proti jeho osobe, za klamárov, opakoval svoje tvrdenia v záverečnej reči," povedal Šúrek.

Predseda senátu ho upozornil, aby nehodnotil dôkazy, ale pristúpil k záverečnému návrhu. „Vykonanými dôkazmi dnes ani na včerajšom zasadnutí nebola nijakým spôsobom spochybnená podaná obžaloba, ani prvostupňový rozsudok. Rešpektujúc usmernenie predsedu senátu sa obmedzím len na to, že odvolaním napadnutý rozsudok považujem za zákonný a správny, tresty za spravodlivé a to práve s poukazom na postavenie obžalovaného a s tým súvisiace konanie obsiahnuté v skutkových vetách. Považujem za dôvodný postup, keď neboli pripustené ďalšie dôkazy, nakoľko aj vykonané dôkazy na dnešnom verejnom zasadnutí nemajú priamy súvis s vyšetrovanými skutkami. S poukazom na uvedené a rešpektujúc právo obžalovaného brániť sa spôsobom, aký uzná za vhodné, teda aj prekrúcať fakty a tvrdiť nepravdy, navrhujem, aby Najvyšší súd odvolanie obžalovaného, rovnako tak odvolanie manželky, zamietol ako nedôvodné," povedal prokurátor.

13:41

Dokazovanie je ukončené.

Súd má dostatok dôkazov k tomu, aby mohol pristúpiť k ďalšiemu postupu. 

13:32

Kováčik vo výpovedi opäť poukazuje na dôvody, prečo boli kajúcnici prepustení z väzby.

„Jednoznačne z týchto materiálov vyplýva, že každý jeden z menoványch bol vzatý do väzby pre konkrétne dôvody. Keď si však vezmeme príkazy prokurátora na prepustenie z väzby, tak z toho vyplýva jeden jediný dôvod, a to spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ich ochota vypovedať, a takto je to v príkaze aj formulované" opakuje bývalý šleciálny prokurátor. 

Kováčik poukazuje na to, že Zemanovi bolo umožnené vycestovať do Chorvátska. Podľa Kováčika si mal Zeman v telefóne cez Google prekladať frázy, ktoré by mu pomohli predať dom, ktorý nemal kajúcnik zaistený.

13:24

Obžalovaný sa opäť radí so svojimi obhajcami. Predseda senátu ho však vyzval, aby to netrvalo dlhšie ako päť minút.

13:13

Pojednávanie pokračuje. Senát po dlhšej pauze vyhlásil, že doplní ešte niektoré listinné dôkazy. 

Predseda senátu Štift zo spisu číta uznesenie k väzobnému stíhaniu kajúcnikov Makóa, Zemana a Böhma.

12:31

Dokazovanie je ukončené. Senát sa ide poradiť. 
Pokračovať sa bude o 12:45

12:30

Kováčik sa vyjadruje k hodnoteniu jeho činnosti, ktoré o vypracoval Peter Kysel z Úradu špeciálnej prokuratúry. Kováčik tvrdí, že takéto hodnotenie môže urobiť iba Generálna prokuratúra a nie jeho bývalý podriadený.

„Údaje čerpal z informácií, ktoré mu predložili prokurátori trestného odboru. V texte som opakovane uvedený ako dozorový prokurátor. Ja som zastával funkciu špeciálneho prokurátora viac ako 16 rokov, popritom som dozoroval aj trestné veci. Ale ak to mám matematicky priblížiť, tak dozorová činnosť mi zaberala 10 až 15 percent mojej činnosti. Sám som bol prekvapený, že v priebehu celého trestného konania nikto nepožiadal o nejaké vyhodnotenie mojej činnosti ako špeciálneho prokurátora, teda tej funkcie, ktorú som viac ako 16 rokov zastával. Moje hodnotenie sa zúžilo na činnosť dozorového prokurátora," sťažuje sa Kováčik.

12:15

Kováčik pripomína, že opakovane poukázal na zištnosť výpovede Zemana proti nemu. 

Zároveň poukazuje na bezútešnú situáciu Zemana vo väzbe, kedy mu bol odopieraný kontakt s rodinou. „14. mája 2020 bolo voči Zemanovi dokonca rozšírené obvinenie, kde mu hrozil trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov až doživotie. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že Matej Zeman bol už o dva týždne ochotný s políciou spolupracovať," komentuje súvislosti bývalý špeciálny prokurátor. 

Podľa neho "je nepochybné, že táto spolupráca bola iba výsledkom psychického rozpoloženia a psychického nátlaku zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Aj na základe týchto skutočností som presvedčený, že je veľmi dôležité do spisu pridať zoznam návštev, kto menovaného počas jeho výkonu väzby navštevoval. Kedy a za akým účelom, pretože to má jednoznačný vplyv aj na posúdenie otázky možnej manipulácie s možnými výpoveďami tohto svedka, tak ako na to poukazujeme počas celého trestného konania," dodáva obvinený.

12:02

Kováčik upozorňuje, že  svedok Zeman, ktorý ho usvedčuje, je stíhaný v procese ovplyvňovania svedeckých výpovedí. „Som toho názoru, ak už bolo začaté trestné stíhanie vo veci ovplyvňovania a inštruovania, teda manipulácie svedkov a spolupracujúcich obvinených, aby malo prioritu toto trestné konanie a podľa výsledku v tomto trestnom konaní rozhodovať aj o tejto trestnej veci," hovorí Kováčik.

11:44

Kováčik sa posťažoval k zaisteniu majetku Makóa. „Napriek tomu, že má zaistený majetok, tak ho prevádza, respektíve sa ho zbavuje. Aj tieto skutočnosti svedčia o tom, čo celú dobu tvrdíme, že ku kajúcnikom sa pristupuje absolútne benevolentným spôsobom. Nezaisťujú sa im všetky majetky a aj napriek tomu, že ich majú zaistené, tieto prevádzajú a zbavujú sa ich," upozorňuje.

11:39

Po dlhšej odmlke sa Kováčik postavil pred senát s poznámkami a začal čítať.


„Je pozoruhodné, že opatrenie o určenie výšky peňažnej záruky bolo doručené aj na ÚŠP, a to konkrétne doktorovi Honzovi," spustil Kováčik. „Z akého dôvodu bolo toto opatrenie doručené práve doktorovi Honzovi a nie dozorujúcemu prokurátorovi Mgr. Stanislavovi nie je zrejmé. Pokiaľ si pamätám, doktor Honz vo svojich výpovediach, či už z prípravného konania alebo na hlavnom pojednávaní, ani v jednom prípade neuviedol takúto skutočnosť, že by mu bolo doručené predmetné opatrenie. On tvrdil, že nič o danej veci nevie, na nič si nespomína, Godžovej nič nedal ani s ňou nič neprejednal. Z úradného záznamu je však zrejmé, že na ÚŠP sa muselo vedieť o prijatí peňažnej záruky, pretože to musel vedieť prinajmenšom doktor Honz."

11:24

Predseda senátu číta spis k udalostiam z roku 2017. Spomína sa v ňom boss takáčovcov Ľubomír Kudlička, ktorý bol väzobne stíhaný. Keď sa chcel dostať na slobodu, jeho manželka bola ochotná zaplatiť kauciu.

Kováčik sa pred vyjadrením k spisu opäť radí s právnymi zástupcami. 

Predseda senátu vyzval obžalovaného, aby s právnymi zástupcami už ukončili poradu.

11:14

Pojednávanie pokračuje. 

Predseda senátu Peter Štift číta uznesenie o zastavení stíhania voči Františekovi Böhmovi, kvôli dôvodu úmrtia.

10:48

Obžalovaný mimo záznam upozorňuje, že uznesenie o zaistení majetku JUDr. Makóa neobsahuje stranu dva. 

V tejto súvislosti bolo pojednávanie prerušené do 11:00 hodiny.

10:43

Bývalý špeciálny prokurátor sa začal vyjadrovať k zaisteniu majetku Böhma.

„Böhmovi zaisťovali len hnuteľné a nehnuteľné veci. Nezaisťoval sa jeho majetok v zahraničí," poukazuje Kováčik.

„Z medializovaných informácií je zrejmé, že manželka menovaného mala v Rakúsku vybrať 500-tisíc eur". Podľa Kováčika tieto informácie orgány činné v trestnom konaní nezisťovali.

10:31

Obžalovaný opäť požiadal prostredníctvom svojho právneho zástupcu o krátku poradu. 

10:28

Podľa Kováčika nemá Matej Zeman zaistený majetok. „Vlastní nehnuteľnosť v Chorvátsku v hodnote milión eur, ktorú chce predať. Preto vyznieva až komicky jeho vyjadrenie, že je nemajetný. Aj táto skutočnosť jednoznačne vyvracia jeho pravdovravnosť,“ vyjadril sa k uzneseniu obžalovaný.

10:21

Kováčik pokračuje vo výpovedi. Vyjadruje sa k zaisteniu majetku Ľudovíta Makóa. „Zaistené mu boli len nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Jelenec. Ale z rozhodnutia nevplýva, či menovaný má nejakú majetkovú účasť v spoločnostiach, či má bankové účty, respektíve, či má nejaký majetok v zahraničí." Podľa Kováčika cez spoločnosť LAMA, ktorú Makó vlastní „menovaný presúval majetok do zahraničia“, upozornil.

10:09

Obžalovaný práve požiadal o krátku poradu so svojími obhajcami. 

Vyjadrovať sa bude k zaisťovaniu majetkov kajúcnikov. 

09:58

Dušan Kováčik sa začne vyjadrovať k Böhmovi. Upozorňuje, že Böhm mal byť podľa vyšetrovateľa stíhaný väzobne kvôli jeho profesionálnemu životu. Teda kvôli jeho pôsobeniu v SIS, vďaka čomu poznal vyšetrovacie postupy.

Böhm sa podľa bývalého špeciálneho prokurátora vyhol väzobnému stíhaniu v nadväznosti na jeho usvedčujúcu výpoveď proti nemu.

Kováčik poukzauje na zmenu výpovede Böhma. „Na priamu otázku vyšetrovateľa, či má vedomosť o tom, že sa Makó pozná s Kováčikom, odpovedal Böhm, že takúto vedomosť nemá. Avšak po tom, čo mu bola predložená výpoveď JUDr. Makóa už takúto vedomosť má," upozorňuje. 

 

09:45

Kováčik sa ide vyjadriť aj k Matejovi Zemanovi. „Bol prepustený po viac ako roku. v rovnaký deň, keď sa ku skutkom, ktoré mu boli kladené za vinu dobrovoľne priznal,"  upozorňuje.

Podľa Kováčika sa tak stalo kvôli tomu, že v ten ďen vypovedal proti nemu. 

09:34

Podľa bývalého špeciálneho prokurátora, keď na jeseň 2020 žiadal vyšetrovateľ pre Makóa väzbu, Makóchladnokrvným kalkulom vopred pripravoval dôkazy, ktoré by svedčili v jeho prospech". Kováčik sa sťažuje, že po začatí spolupráce už kolúzne správanie Makóa neprekážalo a prepustili ho na slobodu.

09:28

Kováčik hovorí o tom, že prepustenie Makóa „bolo jeho odmenou za spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ upozornil aj na to, že „s jeho prepustením čakali, až kým podá usvedčujúcu výpoveď,“ proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi.

09:22

Vypovedať bude Dušan Kováčik. 

Má prichystané štyri strany výpovede, ktoré sa chystá prečítať. 

09:14

Čítať sa budú listinné dôkazy, ktoré sa týkaju Ľudovíta Makóa, Františka Böhma a Mateja Zemana.

Ľudovít Makó má v súčasnosti zaistený majetok a je trestne stíhaný. Matej Zeman má zaistený majetok. Jeho trestné stíhanie je však prerušené. Tretí svedok František Böhm vlani spáchal samovraždu. Jeho stíhanie tak automaticky zastavili. 

08:54

Dnes pokračuje odvolací proces s Dušanom Kováčikom na Najvyššom súde druhým dňom. Bývalý špeciálny prokurátor sa dostavil v obleku a na otázky novinárov neodpovedal.

17:22

Dnešný online prenos sme ukončili. Ďakujeme za pozornosť.

17:17

Súd dnes skončil. Bude pokračovať v piatok 20. mája čítaním listinných dôkazov.

17:15

Predseda senátu sa pýtal na prípadné dohody o informovaní medzi Ľudovítom Makóm a Dušanom Kováčikom. „To je úplna sprostosť, nič také nebolo. To mne JUDr. Makó povedal, že je odpočúvaný a podozrivý z prípravy vraždy vyšetrovateľa Čurilu.
Ak by existovala taká dohoda, tak by som informoval o tom ja jeho a nie on mňa," obhajoval sa bývalý špeciálny prokurátor.  

17:10

Súd sa zaujímal aj o pohyb písomností medzi Makóom a Kováčikom. Bývalý špeciálny prokurátor celú vec zjednodušil. „Skutok čislo tri zednodušene. Makó povedal dostal som to od Kováčika. To sudkyni stačilo, potom sa už ohľadom písomností  nevykonávalo žiadne dokazovanie," opísal situáciu.

16:56

Keď Kudličku prepustili na slobodu, prokurátorka Godžová nepodala odvolanie. Neskôr tvrdila, že ju k tomu naviediedol Kováčík. 

Kudlička podľa Kováčika „sám požiadal niekoľkokrát o prepustenie a keď už niekto tvrdí, že sme sa stretávali, že sme priatelia a že som bol činný pre nich, potom si sám kladiem otázku, ako je možné, že som mu už dávno predtým nepomáhal s prepustením," zamýšľa sa.

16:49

Obžalovaný Kováčik bol vyzvaný, aby súdu opísal rozhovor s prokurátorkou Godžovou, ktorá zastupovala prokuratúru na rozhodovaní o väzbe Kudličku v lete 2017. „Nemám takú pamäť ako pán Makó a Slobodník. Nepamätám si to, som z toho taký zmätený," vyhlásil. V zápätí rýchlo pokračoval: „Nerád by som niečo rozprával, o čom sám nie som presvedčený. Ale pokyn som jej nedal žiadny, to nie je pravda," doplnil Kováčik.

16:34

Súd sa pýta Kováčika na vzťahy s Makóom. 

Kováčik popisuje ich vzťah ako pracovný. Stretávali sa vraj na pracovných poradách. Neskôr sa začali stretávať aj „na káve". 

Predseda senátu sa pýta, či sa s Makóom niekedy rozprávali o skupine takáčovcov. „Skôr to vylučujem, nebol na to dôvod," odpovedá Kováčik.

16:30

Kováčik spochybnil aj vyšetrovacie postupy policajta Ďurku, ktorý  vypočúval svedka „vo veci odovzdania listín Dušanom Kováčikom" a potom mu položil otázku, či vie, kto listiny odovzdal Ľudovítovi Makóovi.

16:24

Kováčik sa vyjadril aj k tretiemu a štvrtému bodu obžaloby. Opisuje udalosti, pri ktorých sa u Makóa počas domovej prehliadky našla obálka, ktorú mal dostať od Kováčika. „V obálke však boli aj materiály z KÚFS-u, ktoré zrejme vypracoval doktor Makó," domnieva sa  Kováčik. „Ani z toho nevyplýva, že podozrivým z vydierania mal byť pán Makó, to je čistý výmysel."

16:15

Dušan Kováčik odmieta, že by spolupracoval s mafiou. „Tvrdím to teraz, budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli. Týchto skutkov som sa ja nedopustil,“ vyhlásil.

„Nebol som nikdy činný pre zločineckú skupinu takáčovcov. Podotýkam, že samotné vymedzenie mojej činnosti pre zločineckú skupinu je čírym výmyslom. Vôbec nevychádza z akéhokoľvek dokazovania. Ukončenie mojej činnosti pre zločineckú skupinu 17. 9. 2020 je podľa môjho názoru viazané čisto na dátum, keď bol zadržaný doktor Makó,“ hovorí bývalý prokurátor. 

15:35

Kováčik sa rozhodol vypovedať. 

„Svoje právo nevypovedať nevyužívam. Chcem sa vyjadriť. Budem vypovedať spontánne a následne odpovedať na otázky senátu, nie však na otázky prokurátora."

15:08

O slovo sa prihlásil Dušan Kováčik. Chcel sa vyjadriť k niektorým bodom obžaloby. Predseda senátu Štift ho oboznámil s tým, že ak bude súhlasiť s výpovedou, bude vypočúvaný neskôr. 

15:02

Slovo má obhajca Erik Magál, ktorý sa opäť prihlásil so snahou upozorniť na niektoré dôležité body. Pripomína napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu, že súd sa nemôže spoliehať iba na spoluprácu obvineného.

Spomenul aj fakt, že podľa Európskeho súdu pre ľudské práva musia byť hodnotené aj osobnostné rysy a motívy takzvaných kajúcnikov. Poukazuje na príklad, že spolupracujúci obvinení sa dostali z väzby práve preto, že zmenili postoj v kauzách a začali spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. 

14:49

Čítanie odvolacieho spisu sa skončilo. 

14:47

Prokurátor Michal Šúrek Najvyššiemu súdu navrhol odmietnuť odvolanie, pričom skonštatoval, že súd sa vysporiadal so všetkými návrhmi na dokazovanie. „Návrhy na prerušenie stíhania považuje za účelové," referuje z vyjadrenia prokurátora predseda senátu. 

14:19

Po krátkej prestávke proces pokračuje. 

Predseda senátu tichým hlasom číta záver Kováčikovho odvolania, v ktorom obvinený žiada zrušenie rozsudku Špecializovaného trestného súdu a svoje oslobodenie spod obžaloby.

Ako alternatívu žiada vrátenie prípadu Krajskému súdu v Banskej Bystrici, nie Špecializovanému trestnému súdu v Pezínku, ktorý považuje za zaujatý. 

13:52

Bývalý špeciálny prokurátor spochybňuje v odvolaní výpovede kajúcnikov. V tejto súvislosti žiada Najvyšší súd, aby zistil kto, prečo a na ako dlho navštívil vo väzbách Ľudovíta Makóa, Františka Böhma a Mateja Zemana.

Kováčik už skôr tvrdil, že boli ovplyvňovaní, aby si naňho niečo vymysleli. Všetci traja ho v korupčnej kauze usvedčovali.

Prostredníctvom odvolacieho spisu Kováčik požaduje aby sa viaceré články z rôznych médií vykonali ako dôkazy.  

13:39

Kováčik v odvolacom spise žiada, aby Najvyšší súd v prebiehajúcom prípade vypočul množstvo svedkov.

Požaduje vypočutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka, ktorý dozoruje Kováčikov prípad. Ďalej žiada vypočuť bývalého námestníka SIS Borisa Beňu a sudcov, ktorí rozhodovali o väzbe mafiána Ľubomíra Kudličku Jána Hrubalu, Petra Hatalu a Juraja Klimenta.

Ďalej by chcel vypočuť napríklad exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, vyšetrovateľku Dianu Santusovú, ktorá pôsobila v policajnej inšpekcii či bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana.

Vyššie spomenutí sú aktérmi vojny v polícii, v rámci ktorej sa spochybňujú vyšetrovania veľkých korupčných prípadov.

13:19

Bývalý špeciálny prokurátor sa v odvolaní sťažuje, že médiá vlani písali zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku o priebehu jeho prípadu.

Tým, že nebola z pojednávania vylúčená verejnosť, nebola zaručená jeho prezumpcia neviny, lebo bol vystavený mediálnemu lynču, čo vraj malo vplyv aj na dokazovanie.

13:06

Obžalovaný sa sťažoval, že počas procesu na Špecializovanom trestnom súde požiadal o zmenu poradia výsluchov, v čom mu nebolo vyhovené. 
Následne požiadal o prepočutie svedkov. Avšak ani v tomto prípade mu nebolo vyhovené. 
„Namieta sa zaujatosť sudkyňe, ktorá ostala podľa obžalovaného nepovšimnutá," cituje zo spisu predseda senátu. 

13:01

Nasleduje časť, kde súd podľa Kováčika pochybil v procesných úkonoch.

Podľa obžalovaného bolo porušené stíhanie zo zákonných dôvodov a porušené jeho právo na obhajobu. 


„Podstata je v tom, že sa žiadalo o určité zabezpečenie vykonania dôkazov a či boli vykonané dostatočne určito alebo vágne" hovorí o obsahu spisu predseda senátu. 

Obvinený sa sťažuje na „neurčitosť konania, nemal informácie o tom, čo sa mu kladie za vinu," vyhodnocuje Štift."

12:43

Pojednávanie pokračuje. 

Kováčik pred koncom prestávky živo diskutoval so svojími právnymi zástupcami. Kyslý a zádumčivý výraz na tvári striedal smiech. 

Teraz sedí na lavici obžalovaných s okuliarmi a číta si spis. 

Senát pokračuje v čítaní spisu.

11:37

Nasleduje obedná prestávka, ktorá bude trvať do 12:30. 

11:37

Böhm prvýkrát oslovil Makóa esemeskou, že s ním potrebuje riešiť niečo veľmi dôležité. Na stretnutí v kaviarni v Poluse mu vysvetlil, že by chcel pomoc pri zabezpečovaní prepustenia Kudličku z väzby, s ktorým si bol Böhm blízky, povedal vo svojej výpovedi Ľudovít Makó. S takáčovcom Matejom Zemanom nemal nijaký vzťah, len vedel, že sa s ním pozná Böhm. Ako priateľskú službu bral fakt, že ho Böhm požiadal, aby cez Kováčika vybavil prepustenie Kudličku z väzby. Keď ho o toto Böhm požiadal, zhruba po 3-4 dňoch oslovil Kováčika. Jeho požiadal, či sa dá zabezpečiť, aby prokurátor, čo pôjde na pojednávanie o Kudličkovej väzbe, nepodal sťažnosť.

11:17

Dušan Kováčik v spise upozornil, že podľa výpovede Ľudovíta Makóa mal zobrať obálku s peniazmi cez bundu. Malo sa tak stať  v lete 2017, obvniený Kováčik namieta, že by v lete nosil bundu a spochybňuje opis svedka.

Obhajoba poukazuje aj na rozdielne výpovede svedkov vo veci, ako malo dôjsť k vyplateniu úplatku. Poukazuje na rozpory medzi výpoveďami Ľudovíta Makóa, Mateja Zemana a Františka Böhma. Práve táto trojica mala aktívne riešiť prepustenie Kudličku prostredníctvom úplatku. 

Bývalý člen SIS František Böhm bol kľúčový svedok policajnej korupcie. Usvedčoval z korupcie nebohého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Böhm spáchal vo februári 2021 samovraždu. 

11:04

V spise sa ďalej uvádza, že obžalovaný neovplyvňoval vyšetrovania. Poukázal na to, že  proti prepusteniu Kudličku na slobodu nebolo podané odvolanie. Obhajoba dodáva, že práve počas funkčneho obdobia Kováčika bol Kudlička vzatý do väzby. 

Práve v tomto proti Kováčikovi svedčila prokurátorka Blanka Godžová, ktorej výpoveď teraz Kováčik označuje za zmätočnú. Špeciálny prokurátor ju mal podla jej výpovede inštruovať tak, aby nedávala sťažnosť proti prepusteniu Kudličku na slobodu.

10:50

Predseda senátu ďalej číta odvolací spis, v ktorom sa teraz poukazuje na rôzne výpovede. 

Poukazuje napríklad na výpoveď Ľudovíta Makóa, ako sa vyjadruje k osobe Zemana a ako sa vyjadruje Zeman k osobe Makóa.

Rozpor vo výpovediach mal byť v tom, že jeden tvrdil, že sa poznali a druhý tvrdil, že sa nepoznali.

Spis hovorí aj o výpovedi bývalej podriadenej prokurátorky Blanky Godžovej. Obžalovaný hovorí, že „vykazuje znaky zmätočnosti".

10:39

Kováčik sa v odvolacom spise vyjadruje aj ku vzťahu s Ľubomírom Kudličkom.

Z výpovedi Kudličku podľa odvolacieho spisu vyplýva, že obžalovaného neovplyvňoval, ani nechcel, aby bolo preňho niečo vybavované. 

Šéf takáčovcov Ľubomír Kudlička je v súčasnosti súdený Špecilizovaným trestným súdom v Pezinku. Prokurátor minulý rok v júli podal obžalobu na 16 osôb, ktoré obviňujú z 24 skutkov. Medzi nimi je zosnovanie zločineckej skupiny aj vydieranie. 

10:13

Kováčikov právny zástupca sa prihlásil, že chce poukázať na istú skutočnosť. 
Spomenul výpoveď Mateja Zemana, ktorý povedal, že neexistoval žiadny proces jeho vstupu do zločineckej skupiny. „Čo nasvedčuje tomu, že údajná zločinecká skupina nemala formálne procesy vstupu a výstupu." 

Predseda senátu stopol Kováčikovho právneho zástupcu s tým, že zachádza do podrobností. 

„Všetko, čo ste povedali, beriem. Môžete tam nájsť dalších desať vecí, ktoré som nespomenul."

Predseda senátu tvrdí, že so vsetkým, čo spomenul Kováčikov obhajca, je oboznámený, ale pre veľkosť odvolávacieho spisu nemôže zachádzať do podrobností. 

Matej Zeman je bývalý takáčovec, ktorý sa priznáva ku skutkom a spolupracuje s vyšetrovateľom.

10:04

Nálada v pojednávacej miestnosti je ponurá. Sedí tu asi tridsať ľudí, z toho dvadsať novinárov. 

Predseda senátu stále číta Kováčikovo odvolanie. Prokurátor si listuje v spise. To isté robia aj Kováčikovi obhajcovia. 

Kováčik sedi na lavici vzpriamene a počúva predsedu senátu. 

10:00

Kováčik vo svojom odvolaní namieta, že zločinecká skupina takáčovci nebola nikdy preukázaná. Kováčika odsúdili pre štyri skutky.

Mal pomáhať mafiánskej skupine takáčovcov, vynášať jej informácie a zobrať od nej úplatok 50-tisíc eur za pomoc pre bosa Ľubomíra Kudličku. Kováčik ako vysokopostavený funkcionár podľa obžaloby zneužil svoje právomoci a opakovane vyniesol citlivé informácie z vyšetrovania priamo podozrivým osobám.

Šéf takáčovcov Ľubomír Kudlička to odmieta. „Žiadne peniaze nešli Kováčikovi, Matej Zeman si nechal peniaze a mňa podviedli. Keď Böhm zistil, že sa na to pýtam, zľakol sa a poslal peniaze naspäť. Potom som sa dozvedel, že celé vybavenie môjho prepustenia vzniklo pri bujarej zábave Böhma a Zemana. A tak sa stalo, že nastala táto obrovská kauza s uplácaním doktora Kováčika," vypovedal vlani v novembri pred súdom.

09:51

Kováčik sa v odvolaní sťažuje že „súd vykonal dôkazy, ktoré boli navrhnuté obžalobou a dôkazy navrhnuté obhajobou zamietol."

Namietajú sa aj dalšie dôkazy, ktorými súd zdôvodnoval existenciu zločineckej skupiny. 

09:48

Kováčik riadil Úrad špeciálnej prokuratúry 17 rokov, polícia ho zadržala necelý rok pred skončením jeho funkčného obdobia.

Mal prezývku 61:0, keďže v 61 prípadoch nepodal ani raz obžalobu v prípadoch, ktoré dozoroval. Polícia ho pred dvomi rokmi zadržala pred budovou policajného prezídia, keď tam išiel na stretnutie.

Bývalý šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik dostal trest 14 rokov väzenia. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská poukázala, že zastával v orgánoch štátu významnú pozíciu.

09:43

Predseda senátu teraz číta dôvody, ktoré Kováčik uviedol pri odvolaní. Kováčik v nej okrem iného tvrdí, že „zločineckú skupinu som nepodporoval".
V odvolaní sa pýta, „ako som mohol podporovať zločineckú skupinu, ktorej činnosť nebola preukázaná?"

09:31

Predseda senátu Peter Štift ozámil, že tisícstranové odvolanie sa nebude čítať celé. Kováčik totižto súdu doručil odvolanie, ktoré obsahovalo zhruba päťsto strán textu a rovnaký počet strán príloh.  

09:24

Kováčik sedí uvoľnene. Oblečený je neformálne v krátkom tričku a nohaviciach. Na lavici obžalovaných sedí sám. Jeho manželka Ivana sa nedostavila a to aj napriek tomu, že odvolanie podala aj ona. 

09:14

Pojedávanie sa začalo. Predseda senátu číta rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obžalovanému Kováčikovi hrozí 14-ročné väzenie. 

09:10

Obžalovaný Dušan Kováčik sa dostavil na pojednávanie osobne. Na otázky novinárov neodpovedal.

menuLevel = 1, menuRoute = static, menuAlias = static, menuRouteLevel0 = static, homepage = false
11. august 2022 07:03