01.05.2018, 15:52

TÉMA

Tu nájdete štatút platný pre všetky súťaže prebiehajúce v týždenníku TÉMA alebo na sociálnych sieťach (Facebook).

TÉMA

Podmienky a pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s.

1       Usporiadateľ a pravidlá a podmienky súťaží

 • Usporiadateľom a organizátorom súťaží, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky a pravidlá súťaží, (ďalej ako "Súťaž" alebo "Súťaže") je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 476/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je vydavateľom printových periodík a prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá").
 • Usporiadateľ v príslušnom Médiu zverejní (i) predmet Súťaže, (ii) dobu konania súťaže, (iii) ceny alebo výhry, ich počet (vrátane počtu Výhercov) a ich výšku alebo hodnotu, (iv) prípadné označenie osôb, ktoré vyhodnocujú výsledky Súťaže a vykonajú ocenenie, (v) uvedenie kritérií pre posúdenie splnenia podmienok Súťaže a/alebo spôsob určenia Výhercu, (vi) lehotu alebo termín na vyhodnotenie a oznámenie výsledkov Súťaže a (vii) odkaz na tieto podmienky a pravidlá súťaží spolu s upozornením, že účasťou v Súťaži Účastník súhlasí s Podmienkami a pravidlami a poskytnutím, spracúvaním a zverejnením Osobných údajov. Tieto podmienky a pravidlá súťaží predstavujú všeobecné doplnenie osobitných konkrétnych podmienok a pravidiel príslušnej Súťaže, ktorú Usporiadateľ vyhlásil a zverejnil v príslušnom Médiu, ktoré sú v prvej vete tohto bodu, a ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá príslušnej Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). Podmienky a pravidlá predstavujú štatút Súťaže a sú uložené v sídle Usporiadateľa a zverejnené na webovom sídle Usporiadateľa www.hnonline.sk/statuty-sutazi
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho udania jednostranne a akokoľvek meniť Podmienky a pravidlá. Tieto Podmienky a pravidlá a ani Súťaže nepredstavujú verejný prísľub podľa §850 až 852 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek Súťaž zmeniť alebo zrušiť. Účastníkom nevznikne akýkoľvek nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči Usporiadateľovi v prípade zmeny alebo zrušenia Súťaže, a to vrátane kompenzácie nákladov spojených s účasťou v Súťaži.

2       Doba trvania, miesto konania Súťaže a Výhra

 • Usporiadateľ určí dobu konania Súťaže v príslušnom Médiu (ďalej ako "Doba konania súťaže"). Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže zmeniť Dobu konania súťaže vrátane jej predĺženia alebo jej skrátenia. Miestom konania Súťaže je Slovensko (ďalej ako "Miesto konania súťaže"). Usporiadateľ vyhodnotí Súťaž po uplynutí Doby konania súťaže v lehote určenej v príslušnom Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil.
 • Usporiadateľ určí výhry alebo ceny spolu s ich počtom a výškou alebo hodnotou v príslušnom Médiu 2018 (ďalej ako "Výhra"). Ak je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami Súťaže, je Výhra predmetom dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhru v Súťaži môžu vyhrať len tí Účastníci, ktorí splnia všetky podmienky a pravidlá podľa Podmienok a pravidiel príslušnej Súťaže.
 • Usporiadateľ je oprávnený zmeniť Výhru na inú cenu obdobného typu a hodnoty a/alebo zmeniť podmienky odovzdania Výhry za predpokladu, že dodávateľ Výhry mu ju nedodá v podobe uvedenej v Podmienkach a pravidlách a/alebo v príslušnom Médiu, a to kedykoľvek počas trvania tejto Súťaže alebo po jej ukončení, podľa toho, kedy takéto okolnosti nastanú. Usporiadateľ rozhoduje o konkrétnej podobe Výhry, pričom si vyhradzuje právo, že zobrazenie Výhry na akýchkoľvek propagačných, marketingových alebo iných materiáloch alebo na webovej stránke Usporiadateľa, nemusí zodpovedať skutočnej podobe Výhry.

3       Podmienky účasti v Súťaži

 • V súťaži sa môže zúčastniť len (i) fyzická osoba, ktorá (ii) má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, (iii) má najmenej osemnásť (18) rokov a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a zároveň (iv) splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v Médiu a Podmienkach a pravidlách a (v) poskytne jeho Osobné údaje vyžadované Usporiadateľom v príslušnom Médiu v oznámení o vyhlásení Súťaže ako aj súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článku 5, ak je podľa Predpisov na ochranu osobných údajov potrebný (ďalej ako "Účastník").
 • Účastníkom nemôžu byť osoby, ktoré sú (i) ovládanými alebo ovládajúcimi osobami Usporiadateľa, a/alebo ktoré (ii) sú majetkovo alebo personálne prepojené s Usporiadateľom, a/alebo ktoré sú (i) v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu s Usporiadateľom alebo s osobami uvedenými v predchádzajúcich bodoch (i) a (ii) alebo sú ich štatutárnymi zástupcami, prokuristami alebo členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných, dozorných alebo iných orgánov, alebo ktoré sú (iii) poverené zabezpečovaním alebo organizovaním Súťaže, a/alebo ktoré sú (iv) blízkymi osobami osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch (i) až (iii).
 • Z účasti v Súťaži sú pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností taktiež vylúčené osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá súťaže, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá súťaže spĺňať. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže akékoľvek osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa týchto Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá spĺňať. Vylúčenie zo Súťaže je konečné a vylúčená osoba nemá nárok na opätovnú účasť v Súťaži. Na vylúčenú osobu sa hľadí, ako keby sa Súťaže vôbec nezúčastnila od jej začiatku.
 • Aby sa Účastník mohol zúčastniť Súťaže, musí okrem všeobecných podmienok účasti v Súťaži podľa bodov 3.1 až 3.4 ďalej splniť osobitné podmienky účasti v Súťaži, ktoré Usporiadateľ uvedie v Médiu, v ktorom túto Súťaž vyhlásil alebo zverejnil.
 • Účastník sa Súťaže zúčastní spôsobom uvedeným v Médiu, v ktorom Usporiadateľ túto Súťaž vyhlásil alebo zverejnil. Účastníci sa Súťaže zúčastňujú na vlastné riziko a náklady. O akýchkoľvek námietkach Účastníkov súťaže rozhoduje s končenou platnosťou Usporiadateľ.

4       Vyhodnotenie Súťaže a odovzdanie Výhry

 • Súťaž môže vyhrať len ten Účastník, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá podľa Podmienok a pravidiel. Účastník, ktorý podľa Podmienok a pravidiel vyhral Súťaž, je Výhercom (ďalej ako "Výherca"). Výherca je povinný preukázať na základe žiadosti Usporiadateľa, že splnil a spĺňa všetky podmienky a pravidlá Súťaže podľa Podmienok a pravidiel.
 • Usporiadateľ v Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil, určí počet Výhercov a prípadne aj počet výherných miest s uvedením Výhier prislúchajúcich k jednotlivým miestam. Usporiadateľ v Médiu, v ktorom Súťaž vyhlásil alebo zverejnil, ďalej určí kritériá a spôsob výberu Výhercu, pričom ak tento spôsob nie je v Médiu vo vzťahu k danej Súťaži uvedený, bude Výherca určený náhodným žrebovaním z Účastníkov, ktorí splnili Pravidlá a podmienky vzťahujúce sa na danú súťaž. Náhodné žrebovanie je možné vykonať manuálnym žrebovaním alebo automaticky náhodným výberom.
 • Usporiadateľ informuje Výhercu o úspechu v Súťaži a získaní Výhry prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré Výherca poskytol Usporiadateľovi a dohodne sa s nim na odovzdaní Výhry. V prípade, ak (i) sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom, alebo ak (i) sa Výherca neozve Usporiadateľovi do piatich (5) pracovných dní od odoslania oznámenia o tom, že Výherca získal Výhru, alebo ak (iii) Usporiadateľ po vyhodnotení Súťaže zistí, že Výherca nesplnil Podmienky a pravidlá, stráca Výherca svoje postavenie Účastníka a Výhercu a nárok na Výhru. Novým Výhercom sa stane iný Účastník, ktorého Usporiadateľ vyberie spôsobom uvedeným v bode 4.2, pričom pôvodný Výherca nebude pri novom výbere braný do úvahy.
 • Výherca nemá nárok na poskytnutie náhrady za Výhru vo forme finančného vyrovnania alebo iného plnenia, alebo na kompenzáciu za splnenie podmienok účasti v Súťaži, a to ani v prípade, ak nedôjde k skutočnému dodaniu Výhry alebo služieb s ňou spojených dodávateľom Výhry úplne alebo sčasti. Usporiadateľ nezodpovedá za nedodanie Výhry z dôvodov na strane Výhercu alebo akejkoľvek tretej osoby. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za vady alebo chyby Výhry, jej stratu, zničenie, poškodenie alebo jej nedodanie dodávateľom Výhercovi, alebo jej dodanie s omeškaním.
 • Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť a nevznikajú mu akékoľvek povinnosti alebo záväzky súvisiace s Výhrou vrátane reklamačných. V prípade, ak Výhra predstavuje úplne alebo sčasti dodanie služieb alebo vecí od tretej osoby, Usporiadateľ nezodpovedá za to, že Výhra bude Výhercovi skutočne dodaná. Výherca si akékoľvek reklamačné alebo iné nároky týkajúce sa Výhry dodanej treťou osobou musí uplatňovať iba u jej dodávateľa, pričom Usporiadateľ nezaručuje Výhercovi, že mu tieto nároky voči tretej osobe vzniknú.
 • Výherca je povinný používať alebo využívať Výhru len v súlade s právnymi predpismi, obvyklým spôsobom a s maximálnou obozretnosťou.

5       Ochrana osobných údajov

 • Každý Účastník (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Usporiadateľovi, spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 476/B ako prevádzkovateľovi (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje Účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").
 • Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je (marketing@mafraslovakia.sk).
 • Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) účasť Dotknutej osoby v Súťaži, (ii) vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov Súťaže, (iii) identifikovanie Výhercu a (iv) odovzdanie Výhry Výhercovi. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (v) zasielanie newsletterov Dotknutej osobe a (vi) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený účasťou v Súťaži.
 • Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení Podmienok a pravidiel zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe. V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov Dotknutej osobe a/alebo zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený účasťou v Súťaži (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 • Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): titul pred menom a za menom, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, IP adresa (ďalej ako "Osobné údaje").
 • Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na vyhodnotenie Súťaže, odovzdanie Výhry Výhercovi a uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa §100 až 114 Občianskeho zákonníka.
 • Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 5.3, pričom v prípade neposkytnutia Osobných údajov nesplní Účastník Podmienky a pravidlá a nebude sa môcť zúčastniť Súťaže. Poskytnutie Osobných údajov ako aj účasť v Súťaži sú dobrovoľné.
 • Prevádzkovateľ ani profilovanie. Žrebovanie ani náhodný automatický výber Výhercu nie je automatizovaným rozhodovaním podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v rámci spracúvania Osobných údajov zverejniť meno a priezvisko vrátane titulov pred menou a za menom Účastníka a obce jeho bydliska vrátane jeho poradia v Súťaži, a to na webovom sídle Prevádzkovateľa (Usporiadateľa) alebo v príslušnom Médiu Prevádzkovateľa (Usporiadateľa), v ktorom bola Súťaž vyhlásená. Prevádzkovateľ je v rámci spracúvania Osobných údajov oprávnený tieto Osobné údaje poskytnúť aj iným osobám patriacim do skupiny Prevádzkovateľa.
 • Účastník / Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.