21.12.2018, 09:52

LETÁ HRA SPOZNAJTE ŠTÁTY

LETÁ HRA SPOZNAJTE ŠTÁTY

2000 €
Mária Bílá, Vyšný Orlík

300 €
Mariana Kentošová, Sedliská

Notebook
Peter Ludaš, Nitrianske Hrnčiarovce

TV
Viera Cameková, Bratislava

Kávovar
Nadežda Gladišová, Prešov

Vysávač
Zuzana Vysudilová, Trnava

Úplné pravidlá propagačnej spotrebiteľskej a vedomostnej súťaže „Letá hra Spoznajte štáty“
pre Slovenskú republiku

1. Názov súťaže

Názov propagačnej spotrebiteľskej a vedomostnej súťaže je „Letá hra Spoznajte štáty“ (ďalej aj „súťaž“). Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zviditeľnenie a propagácia printových titulov, ktoré vydáva spoločnosť BAUER MEDIA SK v.o.s. (tituly na stránke www.bauermedia.sk).

2. Organizátor súťaže

Propagačnú spotrebiteľskú a vedomostnú súťaž  „Letná hra Spoznajte štáty“, prebiehajúcu na území Slovenskej republiky organizuje spoločnosť  BAUER MEDIA SK v.o.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36817325, IČ DPH: SK2022432247, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vložka č. 675/B (ďalej len „organizátor“).

3. Podmienky účasti v propagačnej spotrebiteľskej a vedomostnej súťaži

Do súťaže prebiehajúcej na území Slovenskej republiky sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ku dňu začiatku súťaže dovŕšila vek 18 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ďalej blízke osoby podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka týchto osôb. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

4. Miesto konania a trvanie spotrebiteľskej súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Výhercovia súťaže sú určovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže. Rovnako výhry uvedené v týchto pravidlách sú spoločné všetky časopisy vydavateľstva.

Propagačná vedomostná súťaž trvá v termíne od 29.06.2018 do 27.08.2018 vrátane a bude prebiehať v časopisoch vydávaných organizátorom, ktoré sú uvedené v bode 5. týchto pravidiel.

5. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že správne vyplní doplňovčku a vybrané písmená doplní do tajničky (v ďalšom: tajničku), ktorá sa nachádza v nižšie uvedených vydaniach časopisov a následne, počas doby konania súťaže, najneskôr do 27.08.2018 vrátane, spôsobom podľa týchto pravidiel odošle tajničku do súťaže.

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 29.06.2018 do 27.08.2018 vrátane odošle SMS so správnym riešením tajničky na skrátené číslo 6665, a to v tvare uvedenom v príslušnom časopise pri danej krížovke.

SMS so správnym riešením tajničky sa na skrátené číslo 6665 zasielajú v tvare: SUTAZ (medzera) SKRATKA PRÍSLUŠNÉHO ČASOPISU (medzera) Tajnička. Skratky jednotlivých časopisov sú nasledovné:

EuroTelevízia: ETV

Tele pestrý ženský magazín: TVM

TV MAX: MA

Rytmus života: RY

Chvíľka pre teba: CH

TELE plus: TP

Napísané životom: NA

Príbehy zo života: PZ

Chvíľka pre teba krížovky: CHK

Čas na lásku: CA

Príbehy zo života: PZ

Chvíľka pre teba Varíme: CH

Rytmus života Varíme: RY

Noviny do pohody: NP

Naša záhrada: ZE

Rytmus života Krížovky: RY

Záhady a horoskopy: ZAH

Srdce a duša: RY

Noviny pre zdravie: RY

Návraty hviezd: RY

Svet seriálov: MA

Všetko pre ženu: VPZ

Tajomstvá ženy: CH

Čas na relax Krížovky: PZ

LENNA LENNA

Balans ZAH

HAPPY HAP

Špeciálne vydania (rôzne) ETV

Súťažiaci, ktorého SMS so správnym riešením tajničky bude v správnom tvare doručená do súťaže v období od 29.06.2018 do 27.08.2018 vrátane, dostane spätnú SMS s potvrdením o zaradení do súťaže. Každému takémuto súťažiacemu bude zaslaná spätná SMS so súťažnou otázkou.. Výhercami vecných a finančných výhier sa stanú tí súťažiaci, ktorí v najkratšom čase správne zodpovedajú zaslanú súťažnú otázku, t.j. v najkratšom čase doručia do súťaže (t.j. na číslo 6665) SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku.

Finále súťaže o hlavnú výhru, t.j. o peňažné prostriedky vo výške 2.000,- EUR, sa uskutoční dňa 28.08.2018. Všetkým súťažiacim, ktorí boli na základe ich SMS správy so správnym riešením tajničky zaradení do súťaže, bude dňa 28.08.2018 odoslaná SMS s finálovou súťažnou otázkou. Výhercom hlavnej výhry sa stane ten súťažiaci, ktorý finálovú súťažnú otázku správne zodpovie v najkratšom čase, t.j. v najkratšom čase doručí do súťaže (t.j. na číslo 6665) SMS so správnou odpoveďou na finálovú súťažnú otázku.

Pre určenie výhercov vecných výhier ako aj pre určenie výhercu hlavnej výhry je teda rozhodujúci čas medzi odoslaním SMS so súťažnou otázkou (resp. finálovou súťažnou otázkou) súťažiacemu zo strany organizátora a doručením SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku (resp. finálovú súťažnú otázku) od daného súťažiaceho organizátorovi (t.j. do súťaže – na číslo 6665). Ak bude vzhľadom na rovnaký čas medzi odoslaním súťažnej otázky a jej zodpovedaním umiestnených viac súťažiacich na niektorom výhernom poradí (t.j. na niektorej výhernej pozícii), rozhoduje o výhercovi na danom poradí (pozícii) skorší dátum a čas doručenia prvej SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku od daných súťažiacich do súťaže, s tým, že súťažiaci, ktorí na danej pozícii nevyhrali, postupujú na ďalšie miesto v poradí (t.j. rozhoduje skutočnosť, SMS s najrýchlejšou správnou odpoveďou na súťažnú otázku ktorého z týchto súťažiacich bola do súťaže doručená ako prvá). Výhercovia budú určovaní len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 06.09.2018 zástupcom organizátora, a to v prípade vecných a finančných výhier spomedzi všetkých SMS obsahujúcich správnu odpoveď na súťažnú otázku riadne doručených do súťaže období od 29.06.2018 do 27.08.2018 vrátane (rozhoduje dátum doručenia SMS do súťaže) v rámci celej súťaže. V prípade hlavnej výhry sa vyhodnotenie uskutoční spomedzi všetkých SMS obsahujúcich správnu odpoveď na finálovú súťažnú otázku riadne doručených do súťaže dňa 28.08.2018 (rozhoduje dátum doručenia SMS do súťaže) v rámci celej súťaže.

Vyhodnotenie súťaže (t.j. výhercovia súťaže) bude uverejnené na internetovej stránke www.bauerkiosk.sk.

Počet SMS, ktoré možno odoslať do súťaže z jedného telefónneho čísla nie je obmedzený. Cena jednej SMS je maximálne 1,- EUR s DPH. V každej SMS je možné zaslať vždy najviac jednu odpoveď na súťažnú otázku/tajničku.

6. Výhry

Do súťaže je zaradených celkovo 6 výhier:

1x hlavná výhra (určená pre finále súťaže): peňažné prostriedky vo výške 2.000,- EUR

5 x výhry, konkrétne:
1x TV 380,- EUR
1x Kávovar 560,- EUR
1x Hotovosť 300,- EUR
1x Notebook 330,- EUR
1x Vysávač 620,- EUR

Výhry sú spoločné pre všetky časopisy.

7. Odovzdanie výhry

Organizátor si vyhradzuje právo pred odovzdaním výhry vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu. Základnými predpokladmi pre úspešné uplatnenie výhry je predloženie dokladu o oprávnení používať telefónne číslo, z ktorého bola odoslaná SMS správa do súťaže. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhry budú zasielané prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Účastník bude telefonicky, na telefónnom čísle z ktorého bola do súťaže odoslaná výherná SMS, informovaný o výhre v súťaži a spôsobe jej uplatnenia, a to najneskôr do 15 dní od určenia výhercov súťaže. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 15 dní od určenia výhercov súťaže (organizátor musí uskutočniť aspoň 2 pokusy) alebo výherca nepreukáže, že je osobou, ktorá bola určená za výhercu, výherca stráca právo na získanie výhry a výhra prepadá bez náhrady v prospech organizátora. V prípade, ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu trvalého bydliska a výherca sa neprihlási organizátorovi a nedohodne si s organizátorom spôsob prevzatia výhry ani do 15 dní odo dňa neúspešného pokusu doručiť výhru poštou, výherca stráca právo na získanie výhry a táto prepadá bez náhrady v prospech organizátora. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú bez náhrady v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

8. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži či jej uplatňovaním. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie SMS správ ani za akékoľvek technické problémy spojené so zasielaním SMS správ. SMS správy možno do súťaže zasielať len zo štandardných telefónnych čísel, u ktorých je možné telefónne číslo identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán alebo pevných telefónnych liniek sú zo súťaže vylúčené. Organizátor nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier ako ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier. Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia uvedené v týchto pravidlách.

9. Osobné údaje a osobnostné práva

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov a prehlasujú, že tak konajú v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. a sú si vedomí svojich práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne zaslaním súťažnej SMS na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného oprávnenému subjektu odvolať. Organizátor smie osobné údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené príslušnými predpismi, najmä zákonom 18/2018 Z.z.. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Osobné údaje súťažiaceho môže organizátor spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. Účasťou v súťaži zároveň súťažiaci organizátorovi udeľuje súhlas so zasielaním informácií o novinkách, ponukách a ďalších informácií na jeho telefónne číslo, ktoré poskytol v rámci zapojenia sa do súťaže. Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného organizátorovi odvolať. Súťažiaci má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené príslušnými ustanoveniami § 62 a súv. zákona o elektronických komunikáciách.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj na účely propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň a ďalšie zložky osobnostných práv súťažiaceho, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich rokov po jej skončení.

10. Dane

Výhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov. Príslušné subjekty sú povinné pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry resp. ich hodnota uvedená v týchto pravidlách, predstavujú výhry resp. ich hodnotu pred zdanením.

11. Osobitné ustanovenia

Za účastníka sa považuje osoba oprávnene používajúca a držiaca mobilný telefón so SIM kartou s telefónnym číslom, z ktorého bola do súťaže odoslaná SMS. Každý účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oprávneným užívateľom telefónneho čísla, z ktorého odoslal SMS do súťaže. U SMS doručených do súťaže je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia a obsah doručenej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce pre určenie výhercov a riešenie prípadných otázok. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek a bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť spotrebiteľskú súťaž ako aj právo zmeniť pravidlá súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s týmito úplnými pravidlami súťaže na internetovej stránke organizátora http://pravidla-a-vyhercovia.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže ako aj záväzok riadiť sa nimi a plne ich dodržiavať.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.