18.01.2022, 10:12
Autor:
HNHN
 1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže „BRAINEE SÚŤAŽ FIT&CO (4.)“ je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6998/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je vydavateľom printových periodík a prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá").
 2. Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. / Všeobecný štatút súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38216-vseobecny-statut-sutazi(ďalej ako "Všeobecný štatút súťaží") a tieto osobitné podmienky a pravidlá súťaže BRAINEE SÚŤAŽ FIT&CO (4.), ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38217-pravidla-sutazi (ďalej ako "Osobitné podmienky a pravidlá súťaže"), ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). V prípade rozporu medzi Všeobecným štatútom súťaží a Osobitnými podmienkami a pravidlami súťaže má prednosť Všeobecný štatút súťaží. Osobitné podmienky a pravidlá Súťaže sú doplnením Všeobecného štatútu súťaží.
 3. Definície uvedené vo Všeobecnom štatúte súťaží sa týkajú aj týchto Osobitných podmienok a pravidiel súťaže. Definície uvedené v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách sa týkajú všetkých pojmov uvedených v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Účastník môže byť v Podmienkach a pravidlách označený aj ako Súťažiaci.
 4. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.
 5. Usporiadateľ je oprávnený sám, na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhodnúť o vylúčení akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V prípade, ak už bola odovzdaná Výhra, môže Usporiadateľ vylúčiť Výhercu zo Súťaže len v prípade, ak porušil podmienky účasti a/alebo Podmienky a pravidlá, pričom v takomto prípade je Výherca povinný bezodkladne vrátiť Usporiadateľovi Výhru a Usporiadateľ určí nového Výhercu. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok.
 6. Účastník prihlásením do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami. Odvolaním tohto súhlasu automaticky zanikne účasť Účastníka v Súťaži.
 7. Súťaž bude prebiehať na Facebookovom a Instagramovom profile Brainee.sk v termíne od 18. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 (ďalej len „doba konania súťaže“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže zmeniť Dobu konania súťaže vrátane jej predĺženia alebo jej skrátenia. Miestom konania Súťaže je Slovensko (ďalej ako "Miesto konania súťaže").
 8. Súťaže sa môže zúčastniť len (i) fyzická osoba, ktorá (ii) má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku alebo v Českej republike, (iii) má najmenej osemnásť (18) rokov a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a zároveň (iv) splní všetky podmienky účasti v Súťaži a (v) poskytne jeho Osobné údaje vyžadované Usporiadateľom ako aj súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článku 5, ak je podľa Predpisov na ochranu osobných údajov potrebný (ďalej ako "Účastník"). Každý súťažiaci berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Organizátorovi, ktorý je pre účely spracúvania osobných údajov tzv. prevádzkovateľom oprávnenie spracúvať osobné údaje účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").

  Účastníkom nemôžu byť osoby, ktoré sú (i) ovládanými alebo ovládajúcimi osobami Usporiadateľa, a/alebo ktoré (ii) sú majetkovo alebo personálne prepojené s Usporiadateľom, a/alebo ktoré sú (i) v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu s Usporiadateľom alebo s osobami uvedenými v predchádzajúcich bodoch (i) a (ii) alebo sú ich štatutárnymi zástupcami, prokuristami alebo členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných, dozorných alebo iných orgánov, alebo ktoré sú (iii) poverené zabezpečovaním alebo organizovaním Súťaže, a/alebo ktoré sú (iv) blízkymi osobami osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch (i) až (iii).
  Z účasti v Súťaži sú pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností taktiež vylúčené osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá súťaže, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá súťaže spĺňať. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže akékoľvek osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa týchto Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá spĺňať. Vylúčenie zo Súťaže je konečné a vylúčená osoba nemá nárok na opätovnú účasť v Súťaži. Na vylúčenú osobu sa hľadí, ako keby sa Súťaže vôbec nezúčastnila od jej začiatku.
 9. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  (i) V prípade Facebooku - lajkne Facebook stránku Brainee.sk; lajkne súťažný príspevok na Facebook stránke Brainee.sk; prezdieľa súťaž na Facebooku; pridá komentár – napíše, aká súťaž by ho potešila nabudúce. (ii) V prípade Instagramu – “followne“ Instagramovú stránku Brainee.sk; lajkne súťažný príspevok na Instagrame; označí kamoša; pridá komentár – napíše, aká súťaž by ho potešila nabudúce.
 10. Výhrou v súťaži BRAINEE SÚŤAŽ FIT&CO (4.) je (i) V prípade Facebooku – 1x celoročný vstup do wellnessu; 2x tri vstupy do wellnessu; 2x štyri vstupy do fitka. Výherné vstupy je možné uplatniť iba v prevádzke Fit&Co v Bratislave. (ii) V prípade Instagramu – 1x balíček vitamínových doplnkov BioTechUSA; 2x balíček vitamínových doplnkov BoraTree.
 11. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 28. 1. 2022 po 12:30 náhodným žrebovaním spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnili podmienky súťaže v termíne trvania súťaže. Každý Účastník súťaže bude do žrebovania zaradený iba raz. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom komentára pod daným príspevkom súťaže alebo/a prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku/Instagrame.


  V Bratislave, dňa 18. 1. 2022

 

 

01 - Modified: 2022-02-03 09:05:59 - Feat.: - Title: BRAINEE SÚŤAŽ DEADPOOL 02 - Modified: 2022-01-26 09:33:07 - Feat.: - Title: BRAINEE SÚŤAŽ KRISKROS 03 - Modified: 2022-01-04 08:51:48 - Feat.: - Title: BRAINEE SÚŤAŽ – HARRY POTTER 04 - Modified: 2021-12-22 12:36:47 - Feat.: - Title: BRAINEE SÚŤAŽ – FUSAKLE II. 05 - Modified: 2021-12-22 12:35:20 - Feat.: - Title: BRAINEE SÚŤAŽ – MS U20 V HOKEJI
menuLevel = 1, menuRoute = statuty-sutazi, menuAlias = statuty-sutazi, menuRouteLevel0 = statuty-sutazi, homepage = false
03. február 2023 23:44