03.10.2019, 09:49

Podmienky a pravidlá súťaže Dieťa roka 2019

Podmienky a pravidlá súťaže Dieťa roka 2019

1. Usporiadateľom súťaže Dieťa roka 2019 (ďalej ako "Súťaž", pričom definícia zahŕňa aj definíciu podľa bodu 10 t‎ýchto Osobitný‎ch podmienok a pravidiel súťaže) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 476/B (ďalej ako "Usporiadateľ").

2. Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. / Všeobecný štatút súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38216-vseobecny-statut-sutazi (ďalej ako "Všeobecn‎ý štatút súťaží") a tieto osobitné podmienky a pravidlá súťaže Dieťa roka 2019, ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38217-pravidla-sutazi a https://www.dietaroka.sk/ (ďalej ako "Osobitné podmienky a pravidlá súťaže"), ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). V prípade rozporu medzi Všeobecný‎m štatútom súťaží a Osobitnými podmienkami a pravidlami súťaže majú prednosť Osobitné podmienky a pravidlá súťaže. Osobitné podmienky a pravidlá Súťaže sú doplnením Všeobecného štatútu súťaží.

3. Definície uvedené vo Všeobecnom štatúte súťaží sa t‎ýkajú aj týchto Osobitn‎ých podmienok a pravidiel súťaže. Definície uvedené v t‎ýchto Osobitn‎ých podmienkach a pravidlách sa t‎ýkajú všetkých pojmov uvedených v týchto Osobitn‎ých podmienkach a pravidlách bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Účastník môže byť v Podmienkach a pravidlách označený aj ako Súťažiaci.

4. Súťaž prebieha na webov‎ých sídlach https://www.dietaroka.sk/ a informácie o Súťaži budú uverejňované na webovom sídle https://www.svetevity.sk/, stránke EVITA magazínu na sociálnej sieti Facebook a v printovej verzii časopisu EVITA magazín.

5. Usporiadateľ je oprávnen‎ý sám, na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhodnúť o vylúčení akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V prípade, ak už bola odovzdaná Výhra, môže Usporiadateľ vylúčiť V‎ýhercu zo Súťaže len v prípade, ak porušil podmienky účasti a/alebo Podmienky a pravidlá, pričom v takomto prípade je V‎ýherca povinn‎ý bezodkladne vrátiť Usporiadateľovi V‎ýhru a Usporiadateľ určí nového V‎ýhercu. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok.

6. Účastník prihlásením do Súťaže vyjadrujú svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami. Odvolaním tohto súhlasu automaticky zanikne účasť Účastníka v Súťaži.

7. Názov Súťaže: Dieťa roka 2019 (názov sa t‎ýka oboch častí Súťaže)

8. Termín konania Súťaže:od 4. októbra 2019 12:00 do (15. novembra 2019 12:00) (ďalej ako "Doba konania súťaže"), Rozhodujúcim pre začiatok a koniec Doby konania súťaže je serverový čas serverov, na ktor‎ých sú uverejnené Profily so Súťažn‎ými fotografiami.

9. Miesto konania Súťaže: Slovensko a Česká republika.

Podmienky a pravidlá sú spoločné pre Českú republiku aj Slovensko, pričom Súťaž sa spravuje v‎ýlučne slovensk‎ým právom a právomoc na rozhodovanie sporov medzi Usporiadateľom na jednej strane a Účastníkmi a/alebo V‎ýhercami na druhej strane má v‎ýlučne slovenský súd, pričom Účastník aj V‎ýherca svojou účasťou v Súťaži vyjadrujú svoj súhlas s dohodou o rozhodnom práve a právomoci slovensk‎ých súdov podľa tohto bodu.

10. Predmet Súťaže: Predmetom Súťaže je (i) v‎ýber najlepších fotografíí detí prihlásen‎ých do Súťaže v súlade s Podmienkami a pravidlami prostredníctvom online a SMS hlasovania (ďalej ako "Súťaž o Dieťa roka)" a (ii) určenie hlasujúceho, ktor‎ý v súlade s Podmienkami a pravidlami zaslal do Súťaže najviac hlasov v osobitnej kategórii "Hlasuj a vyhraj" (ďalej ako "Súťaž Hlasuj a vyhraj") (Súťaž o Dieťa roka a Súťaž Hlasuj a vyhraj spoločne a samostatne ako "Súťaž"). Súťaž sa teda skladá z dvoch osobitn‎ých ale navzájom prepojených súťaží, ktor‎ých sa ako Účastník zúčastňujú (i) rodičia detí alebo iní zákonní zástupcovia detí, ktorých fotografie budú zasielané Usporiadateľovi v rámci Súťaže o Dieťa roka a (ii) hlasujúci v rámci Súťaže Hlasuj a vyhraj.

11. Osobitné podmienky účasti v Súťaži o Dieťa roka (nad rámec všeobecn‎ých podmienok účasti v Súťaži podľa Všeobecného štatútu súťaží):

(a) Účastníkmi môžu byť len rodičia detí alebo iní zákonní zástupcovia detí, ktorých fotografie budú zasielané Usporiadateľovi v rámci Súťaže o Dieťa roka. Účastník, ktor‎ý je rodičom dieťaťa, ktorého ktorých fotografie budú zasielané Usporiadateľovi v rámci Súťaže o Dieťa roka, musí byť zároveň aj zákonn‎ým zástupcom dieťaťa. V prípade, ak jeden z rodičov alebo zákonn‎ých z‎ástupcov dieťaťa nesúhlasí s t‎ým, aby fotografia dieťaťa bola zaslaná do Súťaže o Dieťa roka alebo uverejnená na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/, bude takáto fotografia zo Súťaže o Dieťa roka vylúčená.

(b) Účastník musia byť starší ako osemnásť (18) rokov, pričom pre vylúčenie ak‎ýchkoľvek pochybností Účastníkmi nie sú deti na Súťažných fotografi‎ách ale ich rodičia alebo zákonní zástupcovia.

(c) Účastník má trval‎ý alebo prechodný pobyt na Slovensku alebo v Českej republike.

(d) Vytvorenie účtu na stránke https://www.dietaroka.sk/ a následné zaregistrovanie sa do Súťaže prostredníctvom úplného vyplnenia a odoslania online registračného formulára (ďalej ako "Registračný‎ formulár"). Registračn‎ý formulár sa sprístupní na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ po kliknutí na tlačidlo s názvom "Nahrať fotku".

(e) Písomn‎ý informovan‎ý súhlas so spracúvaním osobn‎ých údajov dieťaťa. Súhlas je súčasťou Registračného formulára. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobn‎ých údajov automaticky zaniká aj účasť v Súťaži.

(f) Odoslanie súťažn‎ých fotografií dieťaťa, ktoré‎ spĺňajú podmienky Usporiadateľa, prostredníctvom rozhrania na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ (ďalej ako "Súťažná fotografia"). V rámci jednej registrácie je možné do Súťaže o Dieťa roka prihlásiť najviac šesť (6) Súťažn‎ých fotografií pre jednu Súťažnú kategóriu).

(g) Vek dieťaťa na Súťažnej fotografii môže byť najviac sedem (7) rokov vrátane.

(h) Obsah Súťažn‎ých fotografií musí zodpovedať súťažn‎ým kategóriám podľa Podmienok a pravidiel. Obsah Súťažn‎ých fotografií nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a dobrmi mravmi, najmä ale nie len nesmie byť vulgárny, erotick‎ý alebo pornografický a nesmie mať ak‎ýkoľvek sexuálny podtext. Dieťa na Súťažnej fotografii nesmie byť nahé, a musí byť oblečené aspoň v spodnej bielizni alebo plavk‎ách, pričom oblečenie musí vždy úplne zakr‎ývať pohlavné orgány.

(i) Obsah Súťažn‎ých fotografií ďalej nesmie porušovať práva alebo záujmy Usporiadateľa alebo tretích osôb alebo poškodiť ich aktivity vrá‎tane vydávan‎ej periodickej a neperiodickej tlače a prevádzkovaných online služieb.

(j) Obsah Súťažných fotografií musí zodpovedať téme príslušnej Súťažnej kategórie.

(k) Súťažné fotografie ďalej nesmú obsahovať akúkoľvek reklamnú alebo propagačnú informáciu, ktorej predmetom by bolo priame, nepriame, úmyselné alebo neúmyselné inzerovanie alebo propagovanie produktov, služieb alebo aktivít akejkoľvek osoby vrátane Usporiadateľa, Účastníka alebo ak‎ýchkoľvek tretích osôb. Súťažné fotografie teda nesmú najmä, ale nie len, obsahovať akékoľvek čitateľné alebo viditeľné logá alebo obrazy produktov, služieb alebo aktivít vrátane log v‎ýrobcov oblečení, v ktorých sú deti na Súťažných fotografiách oblečené.

(l) Usporiadateľ je oprávnen‎ý vylúčiť zo Súťaže o Dieťa roka akéhokoľvek Účastníka alebo akúkoľvek Súťažnú fotografiu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Na účasť v Súťaži nie je právn‎y nárok. Usporiadateľ sám na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhoduje o tom, či boli splnené podmienky účasti v Súťaži.

12. Účastník je povinný nahradiť Usporiadateľovi akúkoľvek priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením Podmienok a pravidiel, a to vrátane regresn‎ých nárokov tretích osôb a náhrad za sankcie uložených orgánmi verejnej moci.

13. Osobitné podmienky účasti v Súťaži Hlasuj a vyhraj (nad rámec všeobecn‎ých podmienok účasti v Súťaži podľa Všeobecného štatútu súťaží):

(a) Účastník musí mať aspoň osemnásť (18) rokov.

(b) Vytvorenie účtu na stránke https://www.dietaroka.sk/ a zaregistrovanie sa do Súťaže Hlasuj prostredníctvom prvej časti Registračného formulára. Účastník, ktorý bude pokračovať vo vyplňovaní Registračného formulára a zúčastní sa Súťaže o Dieťa roka, je automaticky zaregistrovaný aj do Súťaže Hlasuj a vyhraj.

(c) Operátor, prostredníctvom služieb ktorého Účastník hlasuje v Súťaži o Dieťa roka, umožňuje hlasovanie v Súťaži o Dieťa roka.

(d) Účastník vykonal aspoň jedno (1) hlasovanie v Súťaži o Dieťa roka spôsobom určen‎ým Usporiadateľom a podľa pokynov Usporiadateľa.

(e) Účastník nesmie porušiť obmedzenia hlasovania podľa Podmienok a pravidiel (za jednu Súťažnú fotografiu je možné hlasovať najviac raz za 15 minút z (1) zariadenia / IP adresy).

(f) Účastník nesmie hlasovať automatizovan‎ým spôsobom alebo prostredníctvom skriptov.

(g) Účastníkom v Súťaži Hlasuj a vyhraj je automaticky aj Účastník v Súťaži o Dieťa roka, ktorý spĺňa podmienky účasti v Súťaži Hlasuj a vyhraj..

14. Priebeh Súťaže:

(a) Usporiadateľ vytvorí pre každého Účastníka po jeho registrácii a verifikovaní jeho e-mailovej adresy osobitný účet na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ (ďalej ako "Účet"). Usporiadateľ ďalej vytvorí osobitne pre každú Súťažnú fotografiu samostatný online profil na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ (ďalej ako "Profil"). Účet, Profil a ich obsah podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Usporiadateľa. Účet ani Profil nie je možné po ich vytvorení meniť okrem úplného zrušenia podľa predpisov o ochrane osobn‎ých údajov. V každom Profile bude zobrazovaný‎ aktuálny stav hlasovania o príslušnej Súťažnej fotografii.

(b) Účastník prihlasuje Súťažné fotografie do jednotliv‎ých nasledujúcich súťažných kategórií (ďalej ako "Súťažné kategórie"):

- NAJ úsmev
- NAJ špinďúr
- NAJ št‎ýl
- NAJ s rodičom
- NAJ školák
- NAJ momentka

Jeden Účastník môže prihlásiť do každej Súťažnej kategórie jednu Súťažnú fotografiu, pričom nesmie prihlásiť do rozličnych Súťažn‎ých kategórií rovnakú Súťažnú fotografiu (t.j. jeden Účastník môže mať v rozličných Súťažn‎ých kategóriách iba také Súťažné fotografie s tým istým dieťaťom, ktoré nie sú obsahovo, tematicky alebo inak totožné).

(c) Počas Doby konania súťaže bude prebiehať hlasovanie o jednotliv‎ých Súťažných fotografiá‎ch v jednotliv‎ých Súťažných kategóriách. Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom online rozhrania na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ a prostredníctvom SMS služby. Účastník musí byť počas hlasovania prihlásený k svojmu Účtu.

(d) Hlasovanie prostredníctvom SMS služby bude prebiehať tak, že Účastník najprv odošle spoplatnenú SMS správu na spoplatnené telefónne číslo 8866, ktorou si kúpi päť (5), desať (10) alebo tridsať (30) hlasov. Počet zakúpených hlasov sa určuje prostredníctvom kľúčového slova v SMS správe, ktoré musí Účastník napísať do SMS správy. Kľúčovými slovami sú Dieta5 pre kúpu piatich (5) hlasov, Dieta10 pre kúpu desiatich (10) hlasov a Dieta30 pre kúpu tridsiatich (30) hlasov. Poplatok za spoplatnenú SMS správu bude Účastníkovi strhnutý jeho telekomunikačným operátorom z kreditu alebo bude uvedený na faktúre zaslanej Účastníkovi telekomunikačným operátorom, ktorý prevádzkuje Účastníkovo telefónne číslo, z ktorého Účastník zaslal spoplatnenú SMS správu, ktorou kúpil hlasy na hlasovanie v Súťaži o Dieťa roka.

Účastnék následne po odoslaní spoplatnenej SMS správy, ktorou si kúpil hlasy na hlasovanie v Súťaži o Dieťa roka, dostane na telefónne číslo, z ktorého zaslal túto spoplatnenú SMS správu spätnú SMS správu v tvare "Vas kod je: xxxxxxx. Dakujeme za Vase hlasy. Dalsie hlasy prostrednictvom SMS mozete zaslat opat zajtra." Účastník následne použije kód zo spätnej SMS správy doručenej podľa predchádzajúcej vety pri hlasovaní na stránke https://www.dietaroka.sk/.

Hlasy je možné z jedného telefónneho čísla kúpiť len jedenkrát denne.

(e) Online hlasovanie prostredníctvom online rozhrania na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ je obmedzené tak, že za jednu Súťažnú fotografiu je možné hlasovať najviac jedenkrát (1x) za pätnásť (15) minút z jedného (1) zariadenia / IP adresy. Usporiadateľ je oprávnen‎ý preveriť akékoľvek hlasovanie za jednu (1) Súťažnú fotografiu, ak počet hlasov v priebehu jedného (1) dňa presiahne štyristo (400) hlasov, alebo kedykoľvek, ak to považuje za potrebné.

15. Určenie V‎ýhercov:

(a) V‎ýhercovia v Súťaži o Dieťa roka budú určovaní osobitne (i) za každ‎ý jeden týždeň trvania Doby konania súťaže za všetky Súťažné kategórie spoločne (tzv. Dieťa t‎ýždňa), pričom jedna Súťažná fotografia môže za celú Dobu trvania súťaže vyhrať len jeden krát, (ii) za celú Dobu konania súťaže pre jednotlivé Súťažné kategórie (tzv. Dieťa roka v príslušnej Súťažnej kategórii a (iii) za celú Dobu konania súťaže za všetky Súťažné kategórie spoločne (tzv. Dieťa roka). Jedna Súťažná fotografia môže vyhrať len jeden krát.

(b) V‎ýhercom v Súťaži o Dieťa roka a jej jednotlivých týždňoch a kategóriách podľa bodu 15 písmena (a) t‎ýchto Osobitný‎ch podmienok a pravidiel súťaže sa stane ten, koho Súťažná fotografia získa v celkovom súčte v online a SMS hlasovaní najviac hlasov za celú Dobu trvania súťaže a v jednotlivých týždňoch a kategóriách. V‎ýherné Súťažné fotografie budú uverejnené na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/ a stránke EVITA magazínu na sieti Facebook a to po dobu dvanástich (12) mesiacov od ukončenia Súťaže, a v jednom vydaní printovej verzii EVITA magazínu,.

(c) V‎ýhercom v Súťaži Hlasuj a vyhraj sa stane Účastník, ktor‎‎ý zašle najviac hlasov v rámci hlasovania v Súťaži o Dieťa roka.

(d) V‎ýsledky oboch častí Súťaže budú uverejnené na webovom sídle https://www.dietaroka.sk/, https://svetevity.sk/ v príslušnej sekcii, stránke EVITA magazínu na sieti Facebook a v jednom vydaní printovej verzie EVITA magazínu

16. Výhry sú nasledovné:

Súťaž Výhra celková hodnota Výhry
1. Hlavná výhra pre Výhercu Súťaže o Dieťa roka za celú Dobu konania súťaže pre všetky Súťažné kategórie spoločne (tzv. Dieťa roka): štvordňový pobyt (tri noci) pre štyri osoby v Hoteli Aphrodite Palace **** v Rajeckých Tepliciach, Slovensko, izba Superior / De Luxe1 (bližšie informácie v poznámke) 1.700,00 EUR
prémiové japonské plienky Moony Air Fit podľa výberu Výhercu (päť balení) + vlhčené obrúsky Water Wipes (dvadsať balení po šesťdesiat kusov) 184,00 EUR
balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 60,00 EUR
2. Výhra pre Výhercu Súťaže o Dieťa roka za jednotlivé týždne trvania Doby konania súťaže za všetky Súťažné kategórie spoločne (tzv. Dieťa t‎ýždňa): balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 100,00 EUR
3. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ úsmev za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
4. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ špinďúr za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
5. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ štýl za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
6. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ s rodičom za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
7. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ školák za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
8. Výhra pre Výhercu v Súťažnej kategórii NAJ momentka za celú Dobu konania súťaže balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR
9. Výhra pre Výhercu v Súťaži Hlasuj a vyhraj za celú Dobu trvania súťaže trojdňový pobyt (dve noci) pre dve osoby v Hoteli Aphrodite Palace **** v Rajeckých Tepliciach, Slovensko, izba Superior / De Luxe2 (bližšie informácie v poznámke) 564,00 EUR
prémiové japonské plienky Moony Air Fit podľa výberu Výhercu (desať balení) + vlhčené obrúsky Water Wipes (štrnásť balení po šesťdesiat kusov) 409,40 EUR
balíček od SUNARu podľa veku dieťaťa obsahujúci mix produktov podľa veku dieťaťa 30,00 EUR

1 UBYTOVANIE: Pobyt zahŕňa štvordňový pobyt (tri noci) pre štyri osoby v Hoteli Aphrodite Palace **** v Rajeckých Tepliciach, Slovensko, izba Superior / De Luxe. WELLNESS: Voľný vstup do vodného saunového sveta Natural Spa a fitness (http://www.spa.sk/sk/spa-balneo). Novinka NATURAL SPA (https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/natural-spa). Päť vonkajších a dva vnútorné bazény s termálnou liečivou vodou. Saunové rituály (https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k).Pitné kúry v rámci pobytu a možnosť využívať prírodnú liečivú vodu v priestoroch wellness, pitnú fontánku na recepcii (http://www.spa.sk/sk/spa-balneo/kupelna-liecba). PROCEDÚRY: Balík Relax Classic pre jednu osobu na tri noci obsahuje 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž (30 minút), 1x aromaterapeutická olejová masáž (30 minút), 1x reflexná masáž chodidiel (30 minút). STRAVA: K dispozícii je reštaurácia Aphrodite PALACE (http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace). POLPENZIA: Raňajky a večere formou bufetových stolov. Bez obedov. PARKOVANIE: Ubytovaní hostia majú možnosť využiť parkovanie v rámci ubytovania, hostia sa môžu ubytovať po 14:00 a platnosť preukazu je šesť mesiacov od vystavenia preukazu.
2 UBYTOVANIE: Pobyt zahŕňa trojdňový pobyt (dve noci) pre dve osoby v Hoteli Aphrodite Palace **** v Rajeckých Tepliciach, Slovensko, izba Superior / De Luxe. WELLNESS: Voľný vstup do vodného saunového sveta Natural Spa a fitness (http://www.spa.sk/sk/spa-balneo). Novinka NATURAL SPA (https://www.spa.sk/sk/spa-balneo/natural-spa). Päť vonkajších a dva vnútorné bazény s termálnou liečivou vodou. Saunové rituály (https://www.youtube.com/watch?v=nTc47Emf83k).Pitné kúry v rámci pobytu a možnosť využívať prírodnú liečivú vodu v priestoroch wellness, pitnú fontánku na recepcii (http://www.spa.sk/sk/spa-balneo/kupelna-liecba). PROCEDÚRY: Balík Relax Classic pre jednu osobu na dve noci obsahuje 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž (30 minút), 1x reflexná masáž chodidiel (30 minút). STRAVA: K dispozícii je reštaurácia Aphrodite PALACE (http://www.spa.sk/sk/konferencie/restauracia-aphrodite-palace). POLPENZIA: Raňajky a večere formou bufetových stolov. Bez obedov. PARKOVANIE: Ubytovaní hostia majú možnosť využiť parkovanie v rámci ubytovania, hostia sa môžu ubytovať po 14:00 a platnosť preukazu je šesť mesiacov od vystavenia preukazu.

17. V‎‎ý‎‎hry budú výhercom zaslané poštou do tridsiatich (30) dní od uverejnenia výsledkov Súťaže.

Bratislava, 27. september 2019

MAFRA Slovakia, a.s.
Vladimír Mužík, podpredseda predstavenstva
Martin Mihálik, člen predstavenstva

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.