21.11.2019, 17:45

Pravidlá Spotrebiteľskej propagačnej súťaže: „Vianoce s magazínom Evita“

Pravidlá Spotrebiteľskej propagačnej súťaže: „Vianoce s magazínom Evita“

 1. Organizátor súťaže

1.1.         Organizátorom a objednávateľom Spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Vianoce s magazínom EVITA“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s.,  so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava., IČO: 31 333 524, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 476/B (ďalej len „Organizátor“).  Organizátor je vydavateľom mesačníka EVITA magazín, zapísaného v zozname periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 5167/15, ISSN 1339-9241 (ďalej ako "časopis EVITA").

1.2.         Produkčným partnerom súťaže je spoločnosť BlackStar, s.r.o so sídlom na Michalskej 9, IČO: 35924675, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 35189/B (ďalej len „Produkčný partner“), ktorý komplexne zabezpečuje jej priebeh pre Organizátora

1.3.         Technicky súťaž zabezpečuje spoločnosť goodgames, s.r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45 612 536, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65860/B (ďalej len "Technický partner").

1.4.         Marketingovým partnerom súťaže sú mobilní operátori – spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863 a SWAN Mobile, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202.

 

 1. Termín a miesto konania súťaže

2.1.         Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 22.11.2019 do 24.1.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).

 

 1. Účastníci súťaže

3.1.         Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na  území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže dovŕšila 18 rokov, ktorá je koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., alebo SWAN Mobile, s.r.o., ktorý využíva platené verejné elektronické komunikačné služby na základe písomnej zmluvy o pripojení alebo je koncovým užívateľom predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby (ďalej len „účastník“).

 3.2.        Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora súťaže, Produkčného partnera a Technického partnera, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora, Produkčného partnera alebo Technického partnera alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

 1. Princíp a podmienky súťaže

4.1.         Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní súčasne všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

 1. a) zakúpi si v ktorejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky aspoň jeden časopis EVITA č. 12/2019 a/alebo 01/2020 (ďalej len „súťažný nákup“)
 2. b) pošle SMS správu v tvare „EVITA HESLO“ na číslo 7402, pričom HESLO je konkrétne vopred určené slovo, resp. slová z vopred určeného článku v časopise EVITA.

Organizátor súťaže oznámi správne HESLO alebo spôsob jeho identifikácie (číslo časopisu, číslo strany, názov článku a poradové číslo slova v rámci textu článku) priamo v inzercii súťaže, v rámci komunikácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, alebo formou bezplatnej SMS.

 1. c) platná SMS podľa bodu b) tohto článku bude úspešne prijatá v systéme Technického partnera súťaže, o čom bude súťažiaci informovaný spoplatnenou odpovednou SMS a táto spoplatnená odpovedná SMS bude úspešne doručená súťažiacemu.
 2. d) uschová si časopis EVITA č.12/2019 alebo 01/2020 s potvrdením jeho nákupu (napr. pokladničný doklad), ktorý dokazuje súťažný nákup. Bez predloženia zakúpeného časopisu EVITA nebude výhra výhercovi odovzdaná.

4.2.         Cena spätnej SMS je 2,00 vrátane DPH.

4.3.         Účastník je oprávnený zapojiť sa do súťaže viackrát s jedným heslom alebo aj s rôznymi heslami.

 

 1. Výhry v súťaži a žrebovanie

5.1.         Týždenné výhry v súťaži:

8x víkendový pobyt (3 noci) pre 2 osoby v Rajeckých Tepliciach v hodnote 500 EUR.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční každý týždeň počas doby trvania súťaže a to nasledovne:

Každý piatok počnúc 29.11.2019 a končiac 17.1.2020 bude náhodným elektronickým žrebovaním spomedzi všetkých platných SMS prijatých od začiatku súťaže až do dňa predchádzajúceho danému žrebovaniu určený jeden výherca.                                                          

5.2.         Hlavné výhry v súťaži:

1x zapožičanie automobilu Mini Cooper na 1 rok (tj. 365 dní od dátumu odovzdania) s maximálnym nájazdom 15000 kilometrov. Po prekročení stanoveného počtu kilometrov má Produkčný partner právo automobil výhercovi odobrať a nárokovať si náhradu nákladov za každý odjazdený kilometer podľa aktuálneho sadzobníka spoločnosti Effective CarService s.r.o.. Vajnorská 127, 83104 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 48031933. DIČ: 2120006735. IČ DPH: SK2120006735 (ďalej len Avis Prestige). Výherca sa v čase prevzatia hlavnej výhry musí preukázať platným vodičským preukazom. Hodnota vyššie uvedenej nepeňažnej výhry je 6336 EUR.

1x poukaz od TipTravel na dovolenku v hodnote 500 EUR.

Žrebovanie dvoch výhercov (pre každú hlavnú výhru jeden, pričom výherca jednej hlavnej výhry nemôže byť zároveň výhercom druhej hlavnej výhry) sa uskutoční dňa 27.1.2019 náhodným elektronickým žrebovaním spomedzi všetkých platných SMS prijatých v termíne trvania súťaže.

5.3.         Zoznam všetkých výhercov bude uverejnený na internetovej stránke www.svetevity.sk/mini-cooper po skončení súťaže. 

5.4.         Všetky výhry  budú odovzdané výhercom najneskôr do 31.3.2020.

5.5.         O výhre je výherca oboznámený Organizátorom prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo, z ktorého sa súťažiaci zapojil do súťaže. Výherca bude vyzvaný k zaslaniu dokladu o zakúpení časopisu EVITA a svojich osobných údajov potrebných na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na e-mailovú adresu marketing@mafraslovakia.sk v lehote do 3 dní od oznámenia o výhre.                                                              

5.6.         Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie, alebo nezašle požadované podklady v lehote podľa bodu 5.5. súťažných pravidiel, alebo odmietne prijatie výhry, alebo sa vzdá výhry, alebo bude zo súťaže vylúčený alebo mu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmito pravidlami, výherca stráca nárok na výhru. V takomto prípade výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Za odmietnutie prijatia výhry výhercom sa považuje aj odmietnutie oznámenia kontaktných údajov výhercu potrebných pre odovzdanie výhry.   

5.7.         Týždenné výhry budú odoslané poštou. Výhry budú doručované iba na území SR. Výhry neprevzaté výhercom prepadajú v prospech Organizátora. Výherca nemá v takom prípade voči Objednávateľovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.

5.8.         Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. Odovzdanie výhry je verená udalosť a bude z nej vyhotovený audiovizuálny záznam. Výherca svojou účasťou v súťaži a/alebo prevzatím výhry udeľuje Organizátorovi bezodplatný súhlas podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho audiovizuálneho záznamu v súvislosti so súťažou Organizátora

 

 1. Spracovanie osobných údajov
 • Každý účastník (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Organizátorovi, ktorý je pre účely spracúvania osobných údajov tzv. prevádzkovateľom (ďalej pre účely tohto článku aj ako "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov"). V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu podľa bodu 6.5 vzniká oprávnenie spracúvať Osobné údaje účastníka účasťou účastníka v súťaži podľa článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR a §13 odseku 1 písmena a) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom účastník súťaže poskytol svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov svojou účasťou v súťaži.
 • Zodpovednú osobu Organizátora podľa Predpisov o ochrane osobných údajov je možné kontaktovať na adrese elektronickej pošty gdpr@mafraslovakia.sk.
 • Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Organizátorom je (i) účasť Dotknutej osoby v súťaži, (ii) vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, (iii) identifikovanie výhercu, (iv) odovzdanie výhry výhercovi a (v) uverejnenie mena, priezviska a mesta / obce bydliska účastníkov, a poradia účastníkov a audiovizuálneho záznamu Dotknutej osoby z odovzdávania a preberania výhry vrátane prejavov osobnej povahy v časopise EVITA, na webovom sídle Organizátora (svetevity.sk, www.hnonline.sk), a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby na základe udeleného súhlasu aj (vi) propagácia Organizátora, (vii) spracúvanie Osobných údajov v databáze Organizátora za účelom telefonického ponúkania predplatného titulov vydávaných Organizátorom alebo služieb prevádzkovaných Organizátorom, a (viii) spracúvanie Osobných údajov v databáze Organizátora za účelom telefonických zákazníckych prieskumov, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený účasťou v súťaži.
 • Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností (najmä z daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívnictve), a (iii) oprávnený záujem Organizátora (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení podmienok a pravidiel súťaže zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa, Objednávateľa, Technického partnera alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.
 • V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov (i) propagácia Organizátora alebo (ii) spracúvanie Osobných údajov v databáze Organizátora za účelom telefonického ponúkania predplatného titulov vydávaných Organizátorom alebo služieb prevádzkovaných Organizátorom, alebo (iii) spracúvanie Osobných údajov v databáze Organizátora za účelom telefonických zákazníckych prieskumov, je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený účasťou v súťaži (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 • Organizátor bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): titul pred menom a za menom, meno a priezvisko, adresa bydliska pozostávajúca z názvu ulice a popisného čísla, poštového smerovacieho čísla a názvu mesta alebo obce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a audiovizuálny záznam Dotknutej osoby z odovzdávania a preberania výhry vrátane jej prejavov osobnej povahy, podpisy v prípade preberania výhier (ďalej ako "Osobné údaje").
 • Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercovi a premlčacia doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Organizátora v súdnom konaní určená podľa §100 až 114 Občianskeho zákonníka. V prípade spracúvania Osobných údajov na základe súhlasu podľa bodu 6.5 je doba spracúvania Osobných údajov dva (2) roky, pričom Organizátor je oprávnený pred skončením tejto doby telefonicky kontaktovať Dotknutú osobu so žiadosťou o predĺženie tejto doby o ďalšie dva (2) roky, alebo o inú dobu, na ktorej sa spoločne dohodnú, a to aj opakovane.
 • Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Organizátorom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 6.3, pričom v prípade neposkytnutia Osobných údajov nesplní účastník podmienky a pravidlá súťaže a nebude sa môcť zúčastniť súťaže alebo sa stať výhercom. Poskytnutie Osobných údajov ako aj účasť v súťaži sú dobrovoľné.
 • Organizátor nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 • Organizátor je oprávnený v rámci spracúvania Osobných údajov zverejniť meno a priezvisko vrátane titulov pred menom a za menom účastníka a mesta / obce jeho bydliska vrátane jeho poradia v súťaži, ako aj audiovizuálneho záznamu účastníka z odovzdávania a preberania výhry vrátane jej prejavov osobnej povahy, a to na webovom sídle Organizátora (svetevity.sk, www.hnonline.sk), v časopise EVITA, a na účtoch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
 • Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o právach a základných zásadách spracúvania Osobných údajov Organizátorom sú uverejnené na webovom sídle Organizátora (hnonline.sk/gdpr).

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie Osobných údajov priamo u Organizátora. Námietku je možné zaslať elektronickou poštou na adresu gdpr@mafraslovakia.sk.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

Dotknutá osoba má právo na prístup k Osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Osobných údajov a obmedzenie ich spracúvania a právo na prenosnosť Osobných údajov.

 • Organizátor je v rámci spracúvania Osobných údajov oprávnený tieto Osobné údaje poskytnúť aj iným osobám patriacim do skupiny Organizátora. Organizátor poskytuje Osobné údaje obchodným partnerom (Produkčný partner) a tretím osobám, prostredníctvom ktorých ich spracúva (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia). Technický partner je zmluvným partnerom Produkčného partnera a ďalším sprostredkovateľom. Organizátor môže poskytnúť Osobné údaje príjemcovi, ktorý pre Objednávateľa zabezpečuje uloženie a spracúvanie údajov v cloudovom riešení v Českej republike alebo v inej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru.  Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho aj zamestnanci Organizátora, Produkčného partnera a Technického partnera. Osobné údaje je možné so súhlasom Dotknutej osoby poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.
 • Organizátor okrem toho spracúva Osobné údaje aj prostredníctvom služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na adresy Dotknutých osôb. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (https://mailchimp.com/contact/). Okrem toho môžu byť Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/). Organizátor spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb MailChimp a Office 365, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sú uvedené na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov. Prevádzkovatelia služieb MailChimp a Office 365 okrem toho aktualizovali svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.
 • Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

7.1.         Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade so súťažnými pravidlami. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou, je vylúčené.

7.2.         Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade so súťažnými pravidlami), najneskôr však ku dňu odovzdania výhry.

7.3.         Organizátor, Produkčný partner ani Technický partner  nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Organizátora alebo Produkčného partnera je vylúčená a Organizátor s Produkčným partnerom nezodpovedajú za akékoľvek vady výhier ani škodu spôsobenú výhrami účastníkom alebo výhercom.

7.4.         Organizátor ani Produkčný partner nezodpovedajú za prenos dát elektronickými prostriedkami.

7.5.         Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať si na ne v alternatívnej podobe. Na výhru nie je právny nárok. Účastník ani výherca nemajú nárok na vyplatenie výhry alebo náhradu výhry v peniazoch.

7.6.         Organizátor je oprávnený po dohode s Produkčným partnerom meniť podmienky súťaže kedykoľvek v jej priebehu. Organizátor je oprávnený po dohode s Produkčným partnerom zmeniť súťažné pravidlá či technické alebo organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena súťažných pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webovej stránke www.svetevity.sk/mini-cooper

7.7.         Výhra podľa týchto súťažných pravidiel je príjmom, ktorý je podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR. Predmetom dane z príjmu je hodnota výhry v sume prevyšujúcej 350 EUR. Za odvedenie dane z príjmu zodpovedá vždy len výherca.

7.8.         Účastníci ani výhercovia nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora alebo Produkčného partnera, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo v súvislosti s prevzatím výhry.

 

Tieto súťažné pravidlá sú prístupné verejnosti na www.svetevity.sk/mini-cooper alebo na vyžiadanie u Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 21.11.2019

 

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.