13.07.2021, 09:52

SÚŤAŽ S FILMOM ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA

 1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže „SÚŤAŽ S FILMOM ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA“ je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 51 904 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6998/B (ďalej ako "Usporiadateľ"). Usporiadateľ je vydavateľom printových periodík a prevádzkovateľom alebo správcom webových sídiel a online služieb, prostredníctvom ktorých vyhlasuje Súťaže (ďalej ako "Médium" alebo "Médiá").
 2. Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. / Všeobecný štatút súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38216-vseobecny-statut-sutazi (ďalej ako "Všeobecný štatút súťaží") a tieto osobitné podmienky a pravidlá súťaže SÚŤAŽ S FILMOM ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA, ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38217-pravidla-sutazi (ďalej ako "Osobitné podmienky a pravidlá súťaže"), ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). V prípade rozporu medzi Všeobecným štatútom súťaží a Osobitnými podmienkami a pravidlami súťaže má prednosť Všeobecný štatút súťaží. Osobitné podmienky a pravidlá Súťaže sú doplnením Všeobecného štatútu súťaží.
 3. Definície uvedené vo Všeobecnom štatúte súťaží sa týkajú aj týchto Osobitných podmienok a pravidiel súťaže. Definície uvedené v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách sa týkajú všetkých pojmov uvedených v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Účastník môže byť v Podmienkach a pravidlách označený aj ako Súťažiaci.
 4. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
 5. Usporiadateľ je oprávnený sám, na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhodnúť o vylúčení akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V prípade, ak už bola odovzdaná Výhra, môže Usporiadateľ vylúčiť Výhercu zo Súťaže len v prípade, ak porušil podmienky účasti a/alebo Podmienky a pravidlá, pričom v takomto prípade je Výherca povinný bezodkladne vrátiť Usporiadateľovi Výhru a Usporiadateľ určí nového Výhercu. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok.
 6. Účastník prihlásením do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami. Odvolaním tohto súhlasu automaticky zanikne účasť Účastníka v Súťaži.
 7. Súťaž bude prebiehať na Facebookovej stránke Brainee.sk v termíne od 13. 7. 2021 do 19. 7. 2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu Súťaže zmeniť Dobu konania súťaže vrátane jej predĺženia alebo jej skrátenia. Miestom konania Súťaže je Slovensko (ďalej ako "Miesto konania súťaže").
 8. Predmetom Súťaže je (i) na Facebooku "lajknuť" daný príspevok súťaže a pridať komentár pod príspevok (napísať, s kým by sa chcel Účastník ísť do kina na tento film).
 9. Súťaže sa môže zúčastniť len (i) fyzická osoba, ktorá (ii) má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, (iii) má najmenej osemnásť (18) rokov a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a zároveň (iv) splní všetky podmienky účasti v Súťaži a (v) poskytne jeho Osobné údaje vyžadované Usporiadateľom ako aj súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článku 5, ak je podľa Predpisov na ochranu osobných údajov potrebný (ďalej ako "Účastník"). Každý súťažiaci berie na vedomie, že jeho účasťou v Súťaži vzniká Organizátorovi, ktorý je pre účely spracúvania osobných údajov tzv. prevádzkovateľom oprávnenie spracúvať osobné údaje účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").

  Účastníkom nemôžu byť osoby, ktoré sú (i) ovládanými alebo ovládajúcimi osobami Usporiadateľa, a/alebo ktoré (ii) sú majetkovo alebo personálne prepojené s Usporiadateľom, a/alebo ktoré sú (i) v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu s Usporiadateľom alebo s osobami uvedenými v predchádzajúcich bodoch (i) a (ii) alebo sú ich štatutárnymi zástupcami, prokuristami alebo členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných, dozorných alebo iných orgánov, alebo ktoré sú (iii) poverené zabezpečovaním alebo organizovaním Súťaže, a/alebo ktoré sú (iv) blízkymi osobami osôb uvedených v predchádzajúcich bodoch (i) až (iii).
  Z účasti v Súťaži sú pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností taktiež vylúčené osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá súťaže, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá súťaže spĺňať. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže akékoľvek osoby, ktoré inak spĺňajú podmienky podľa týchto Podmienok a pravidiel, ale akýmkoľvek spôsobom porušia Podmienky a pravidlá, alebo prestanú v priebehu Súťaže Podmienky a pravidlá spĺňať. Vylúčenie zo Súťaže je konečné a vylúčená osoba nemá nárok na opätovnú účasť v Súťaži. Na vylúčenú osobu sa hľadí, ako keby sa Súťaže vôbec nezúčastnila od jej začiatku.
 10. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  (i) na Facebooku "lajkne" daný príspevok súťaže a pridá komentár pod príspevok (napísať, s kým by sa chcel Účastník ísť do kina na tento film).
 11. Výhrou v súťaži „SÚŤAŽ S FILMOM ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA“ je 1 x filmový balíček zložený z filmového dámskeho tielka a pánskeho trička, kľúčenka, 5 x drink vitamín well recover, 1 x 2 vstupenky do kina v sieti multiplexov Cinemax.
 12. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 19. 7. 2021 o 20:00 náhodným žrebovaním spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnili podmienky súťaže v termíne trvania súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom komentára na Facebooku. Výhru sa zaviazala výhercom doručiť spoločnosť Bontonfilm a.s.
  V Bratislave, dňa 12. 7. 2021

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.