StoryEditor

Benchmarking -- nástroj na zlepšenie produktivity

04.02.2003, 23:00

Perex: V čoraz tvrdšej konkurencii, ktorej sú vystavení podnikatelia, naberá na dôležitosti permanentné zlepšovanie hospodárnosti a produktivity firiem, aby si udržali konkurencieschopnosť. Na to je nutné poznať svoju vlastnú pozíciu pri porovnávaní s konkurentmi, ako aj s kľúčovými hráčmi mimo vlastného konkurenčného prostredia, aby bolo možné zistiť vlastný potenciál zlepšenia a vhodné opatrenia, ktorými je možné pôsobiť na zlepšenie produktivity.

Benchmarking je takým nástrojom manažmentu, ktorý pomáha podniku identifikovať jeho potenciál zlepšenia a poznať slabé miesta, t. j. zvýšiť produktivitu, hospodárnosť a konkurencieschopnosť. Uskutočňovanie benchmarkingu ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti hospodárskeho zoskupenia EÚ sa stáva jedným z najvýznamnejších súčasných projektov Európskej komisie. Dôvody na to sú dostatočne závažné. Hlavní svetoví konkurenti EÚ zvyšujú svoju konkurenčnú schopnosť v mnohých oblastiach rýchlejšie ako ich európski konkurenti. Ak sa tento trend v blízkej budúcnosti nezvráti, nebude možné reálne splniť zámer EÚ prezentovaný za francúzskeho predsedníctva -- stať sa v prvej dekáde tohto storočia najsilnejším hospodárskym zoskupením sveta.

Znovuzískanie pozície
Európska komisia, Rada ministrov priemyslu krajín EÚ, podporované poradnou skupinou Konkurencieschopnosť, Európsky okrúhly stôl priemyselníkov, ako aj relevantné ministerstvá krajín EÚ, identifikovali benchmarking ako nástroj na znovuzískanie európskej konkurenčnej pozície. Komisia vytvorila príslušný koordinačný úrad (The Benchmarking Co-Ordination Office) a na priemyselnej úrovni direktoriátu Industry (neskôr Enterprise) Fórum Benchmarkingu (The European Company Benchmarking Forum -- ECBF).
Pretože tento nástroj bol v minulých rokoch využívaný len veľkými podnikmi, začala komisia novú iniciatívu s cieľom umožniť aj malým a stredným podnikom využívať prednosti tohto nástroja. Hlavnou príčinou nedostatočného využívania benchmarkingu ako nástroja podnikového manažmentu je najmä jeho časová a finančná náročnosť. Preto britské ministerstvo obchodu a priemyslu vypracovalo rýchlu a finančne nenáročnú metódu Benchmark Index. Z nej bol odštartovaný európsky projekt na vytvorenie spoločného Benchmark Indexu krajín EÚ.
Názov tohto projektu, ktorý sa uskutočnil v deviatich krajinách EÚ (rámci programu REACTE), je
Benchmark Index: Európska štúdia (Benchmark INDEX: A European Study). Projekt sa začal koncom roku 1999 a jeho prvá fáza bola dokončená koncom roku 2001.
Model Benchmark Index je benchmarkingom kľúčových faktorov manažmentu a organizácie podniku a vychádza tiež z Business Excellence Modell (Model obchodnej/podnikateľskej jedinečnosti) EFQM -- European Foundation for Quality Management. Jeho cieľom je vybudovať celoeurópsku sieť centier benchmarkingu, ktoré budú ponúkať benchmarkingové programy špeciálne pre malé a stredné podnikanie. Predpokladá sa tiež vývoj a vybudovanie rozsiahlej medzinárodnej benchmarkingovej databanky na báze Benchmark Indexu.

Projekt v krajinách EÚ
Projekt zahŕňa budovanie siete centier benchmarkingu v deviatich krajinách (Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Írsko, Grécko, Portugalsko, Španielsko). Títo partneri vytvorili spoločne medzinárodnú databanku s benchmarkingovými informáciami z viac ako 7 000 malých a stredných podnikov, ktoré budú základom pre benchmarkingové aktivity nielen v uvedených krajinách, ale vo všetkých krajinách EÚ.
Internet bude slúžiť ako spojovacie médium medzi partnerskými organizáciami a centrálnou databankou. V rámci projektu sú k dispozícii potrebné technické a operačné predpoklady na získavanie dát a analýzu. Časťou projektu je aj jednotné zaškolenie poradcov a harmonizácia počtu a dát zákazníkov, aby bola zabezpečená celoeurópska porovnateľnosť získaných dát.

Medzinárodný aspekt
* Projekt umožní cezhraničné porovnávanie dát.
* Vytvorí sa fórum na výmenu informácií a skúseností, využívané malými a strednými podnikmi v EÚ.
* Zabezpečí sa celoeurópske rozšírenie príkladov Best-Practice prostredníctvom webových stránok.
Benchmarking je kontinuálny proces, ktorý môže priniesť malým a stredným podnikom úžitok ďaleko nad rámec tohto projektu. Celoeurópska sieť, vybudovaná v rámci pilotného projektu programu REACTE, bude i po ukončení projektu konštruktívne kooperovať v oblasti benchmarkingu.

Pozadie projektu
Benchmark Index je založený na rozsiahlej databanke podnikových a obchodných pochodov, postupov, prípadne výkonov malých a stredných podnikov a umožňuje porovnávať ich s inými podnikmi v širokej palete rôznych odvetví. Sú možné tiež porovnávania na základe veľkosti, odvetvia a iných kritérií. Benchmarking znamená v každom prípade enormnú príležitosť zlepšiť sa. Pomáha manažmentu správne ohodnotiť a zlepšiť celkovú výkonnosť podniku. Poskytuje rozsiahle, kvantifikovateľné a objektívne informácie o výkonnosti a umožňuje podniku ľahko sa porovnávať s inými. Index robí silné a slabé stránky podniku ľahko poznateľnými a týmto spôsobom umožní identifikovať tie oblasti, v ktorých sú zlepšenia možné.
Benchmark Indexom bol vytvorený systém, ktorý dáva najmä malým a stredným podnikom možnosť jednoduchým, rýchlym a cenovo dostupným spôsobom uskutočniť svoje prvé benchmarkingové analýzy. Umožní im pochopiť, že benchmarking nie je len módny trend, ale kontinuálne využívateľný nástroj manažmentu umožňujúci rýchle zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/publicistika, menuAlias = publicistika, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. január 2023 11:35