Bezpečnosť nie je samozrejmosť SNÍMKA: Hn KonferencieSNÍMKA: Hn Konferencie
StoryEditor

BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤ 12.9.2023, AC Hotel By Marriott, Bratislava

07.07.2023, 14:44

HN Events v spolupráci s odborným garantom, Globsec, pripravujú konferenciu 

Bezpečnosť nie je samozrejmosť, ktorá sa uskutoční 12. septembra v AC Hotel by Marriott, v Bratislave.

Diskusie konferencie budú reflektovať kľúčové témy otázky bezpečnosti

 

Agenda konferencie:

 

 

  • 8:30 – 8:55     Registrácia hostí

 

  • 9:00 – 9:05     Oficiálne otvorenie konferencie

 

  • 9:05 – 9:45   PANELOVÁ DISKUSIA I.: NATO ako garant bezpečnosti v nestabilnom svete

Od začiatku vojny na Ukrajine NATO dokazuje, ako pevne stojí pri napadnutej, statočne sa brániacej krajine, ležiacej v priamom susedstve východného krídla Aliancie. Ukrajina s určitosťou bojuje za budúcnosť demokracie a euroatlantických hodnôt. Summit vo Vilniuse vyústil do vzniku prelomovej spolupráce v podobe Rady NATO–Ukrajina s cieľom jej priblíženia ku štruktúre Aliancie. Spojenci sa tiež dohodli na najrobustnejších obranných plánoch od čias studenej vojny. Záväzok obrany „každého centimetra spojeneckého územia“ je aktuálne demonštrovaný najmä na posilňovaní východného krídla NATO. Aké konkrétne výstupy má pre bezpečnosť východného krídla Aliancie tohtoročný Summit s prívlastkom „historický“? Ako ovplyvní vstup Švédska a Fínska bezpečnosť v regióne Baltu? Do akej miery možno označiť práve poradné fórum s Ukrajinou ako jednu z garancií bezpečnosti v nestabilnom svete? Aký prínos má prítomnosť predsunutých vojenských jednotiek Aliancie v štátoch na východnom krídle, počnúc Slovenskom?

 

Rečníci:          Martin Sklenár, minister obrany Slovenskej republiky

Moderátor:    Romana Hlavanda Gogová, Hospodárske noviny

 

  • 9:45 – 10:00  Prezentácia GLOBSEC Trends 2023

Prezentuje:    Dominika Hajdu, riaditeľka Centra pre demokraciu a odolnosť, GLOBSEC

 

  • 10:00 – 10:05   Prestávka

 

  • 10:05 – 10:55   PANELOVÁ DISKUSIA II.:  Dopady vojny na modernizáciu ozbrojených síl v oblasti informačných a komunikačných technológií

V čase vojenského konfliktu je navyšovanie štátnych obranných prostriedkov nevyhnutné, rovnako ako nárast investícií do modernizácie kapacít, technológií a tréningu príslušníkov ozbrojených zložiek. Vývoj bezpečnostno-politického priestoru tiež v mnohých prípadoch vedie k rozsiahlym reformám v rámci ozbrojených síl v zmysle zefektívnenia veliteľských štruktúr či optimalizácie prideľovania zdrojov. Na aké prostriedky a zbraňové systémy aktuálne armády vynakladajú najväčšie investície? Ako sa zmenili potreby armád od februára 2022? K akým reformám došlo alebo sú plánované? Je spolupráca so súkromným sektorom v rámci akvizícií techniky efektívna? Zároveň, konflikt na Ukrajine podčiarkol dlhodobú potrebu rozvoja systému posilňovania  kybernetickej bezpečnosti. V akom stave sú informačné a komunikačné technológie, ktoré majú ozbrojené sily Slovenska a Česka k dispozícii? Do akej miery je nutná ich modernizácia a ako v tomto smere hodnotíte spoluprácu so súkromným sektorom? Na aké konkrétne hrozby potrebuje oblasť informačných a komunikačných technológií aktuálne reagovať a aká je jej úspešnosť/spoľahlivosť?

 

Rečníci:          plk. Miroslav Miškovič, veliteľ 6. spojovacieho pluku, Ozbrojené sily SR

brig. gen. Miroslav Feix, riaditeľ sekcie plánovania schopností Ministerstva obrany ČR

Pavol Gálik, podpredseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s.

Moderátor:     Adam Sipos, PR manažér a moderátor, GLOBSEC

 

  • 10:55 – 11:10            Prestávka

 

  • 11:10 – 12:05  PANELOVÁ DISKUSIA III.: Ochrana kritickej infraštruktúry: informácie ako zbraň

Úmyselné poškodenie kritickej infraštruktúry je v poslednej dekáde akcentované najmä v súvislosti s kybernetickým priestorom a hybridnými hrozbami, terorizmom, a organizovaným zločinom. Ruskom okupovaná najväčšia atómová elektráreň v Európe, Záporožská jadrová elektráreň, je v režime tzv. studenej odstávky. Je tento stav vzhľadom k pokračujúcim vojenským aktivitám v jej okolí a poškodeniu Kachovskej priehrady bezpečný? Zriadiť okolo komplexu demilitarizovanú zónu je nateraz neuskutočniteľné – aké sú šance do budúcnosti? Čo predstavovalo najväčšiu hrozbu pre kritickú infraštruktúru v Európe v období pred ruskou vojenskou ofenzívou v Ukrajine? Aké ciele sú najviac ohrozené dnes? S vyššie spomínanými hrozbami súvisí aj riziko úniku utajovaných skutočností. Ako zaistiť lepšiu ochranu kriticky dôležitých informácií, na ktorých stojí bezpečnosť štátu a zamedziť ich únikom? Ako zapadá bezpečná mobilná komunikácia do celkového konceptu ochrany kritickej infraštruktúry? Prečo je dôležité používať prostriedky určené pre bezpečnú mobilnú komunikáciu?

 

Rečníci:          Tomáš Kucharík, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Ardaco

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady VVS a.s., prezident Asociácie vodárenských spoločností

                        Peter Líška, expert na energetiku, VUJE

                        Patrik Lipčík, expert na bezpečnosť a komunikačné systémy národných a NATO systémov

Moderátor:     gen. Pavel Macko, expert na obranu a bezpečnosť

 

  • 12:10 – 12:30            Chat s riaditeľom Slovenskej informačnej služby

Rečníci:          Tomáš Rulíšek, riaditeľ, Slovenská informačná služba

Moderátor:     Adam Sipos, PR manažér a moderátor, GLOBSEC

 

 

  • 12:30  Spoločný obed

English language version:

8:30 – 8:55     Registration of guests

 

9:00 – 9:05     Official welcoming

 

9:05 – 9:45   PANEL DISCUSSION No. I.: NATO as a guarantor of security in an unstable world

Since the beginning of the war in Ukraine, NATO has shown how firmly it stands by an embattled, bravely defending country, situated in the immediate neighbourhood of the Alliance‘s eastern wing. Ukraine is certainly fighting for the future of democracy and Euro-Atlantic values. The Vilnius Summit resulted in the creation of a ground-breaking cooperation in the form of the NATO-Ukraine Council, with the aim of bringing it closer to the Alliance structure. The allies also agreed on the most robust defence plans since the Cold War. The commitment to defend "every inch of Allied territory" is currently demonstrated in particular by the strengthening of NATO‘s eastern flank. What are the concrete outcomes for the security of the Alliance‘s eastern flank of this year‘s "historic" Summit? How will the entry of Sweden and Finland affect security in the Baltic region? To what extent can the Consultative Forum with Ukraine be described as one of the guarantees of security in an unstable world? What is the benefit of the presence of the Alliance‘s forward troops in the states on the eastern flank, starting with Slovakia?

 

Speakers:      Martin Sklenár, Minister of Defence of the Slovak Republic

Led by:           Romana Hlavanda Gogová, Hospodárske noviny

 

9:45 – 10:00   GLOBSEC Trends 2023

Presented by:           Dominika Hajdu, Director, Centre for Democracy and Resilience, GLOBSEC

 

10:00 – 10:05   Break

 

10:05 – 10:55   PANEL DISCUSSION No. II.:  The impact of war on the modernisation of the armed forces in the field of information and communication technologies

In times of military conflict, an increase in state defence spending is inevitable, as is an increase in investment in modernising the capabilities, technologies and training of members of the armed forces. The evolution of the security-political space is also in many cases leading to major reforms within the armed forces in terms of streamlining command structures or optimising resource allocation. Which assets and weapon systems do the armies currently spend the largest investments on? How have the militaries‘ needs changed since February 2022? What reforms have occurred or are planned? Is collaboration with the private sector on equipment acquisition effective? At the same time, the conflict in Ukraine has underscored the long-term need to develop a system for strengthening cybersecurity. What is the state of information and communication technologies available to the armed forces of Slovakia and the Czech Republic? To what extent is their modernisation necessary and how do you assess cooperation with the private sector in this respect? What specific threats does the ICT sector currently need to respond to and how successful/reliable is it?

 

Speakers:       Col. Miroslav Miškovič, Commander of the 6th Signal Regiment, Armed Forces of the Slovak Republic

Brigadier General Miroslav Feix, Director of the Capabilities Planning Section,

                        Ministry of Defence of the Czech Republic

Pavol Gálik, Vice-Chairman of the Board of Directors, Aliter Technologies, a.s.

Led by:           Adam Sipos, PR Manager and Host, GLOBSEC

 

10:55 – 11:10            Break

 

11:10 – 12:05  PANEL DISCUSSION No. III.: Critical infrastructure protection: information

as a weapon

Intentional damage to critical infrastructure has been highlighted in the last decade, particularly in the context of cyberspace and hybrid threats, terrorism, and organized crime. The Russian-occupied Zaporozhye nuclear power plant, the largest nuclear power plant in Europe, is in ‘cold shutdown‘ mode. Is this a safe state of affairs, given the ongoing military activities in its vicinity and the damage to the Kakhovka dam? Establishing a demilitarised zone around the complex is unfeasible for the time being - what are the chances for the future? What posed the greatest threat to critical infrastructure in Europe in the run-up to the Russian military offensive in Ukraine? What targets are most at risk today? Related to the above threats is the risk of leaks of classified information. How can we better protect the critical information on which national security rests and prevent leaks? How does secure mobile communications fit into the overall concept of critical infrastructure protection? Why is it important to use assets designed for secure mobile communications?

 

Speakers:       Tomáš Kucharík, CEO & Chairman of the Board of Directors, Ardaco

Stanislav Hreha, Chairman of the Supervisory Board of VVS a.s., President of the Association of Water Companies

                        Peter Líška, Energy Expert, VUJE

                        Patrik Lipčík, Expert in Security and Communications Systems for National and NATO Systems

Led by:           Gen. Pavel Macko, Defence and Security Expert

 

12:10 – 12:30            Chat with Director General of the Slovak Information Service

Speaker:        Tomáš Rulíšek, Director General, Slovak Information Service

Led by:           Adam Sipos, PR Manager and Host, GLOBSEC

 

12:30  Lunch

 

 

Konferencia je na pozvánky.

 

Kontakt: Zuzana Švorcová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

01 - Modified: 2023-09-13 19:39:40 - Feat.: - Title: Ďalšie obmedzenie motoristov? Droba hovoril o novinke, ktorá je populárna na Západe 02 - Modified: 2023-09-21 14:05:36 - Feat.: - Title: Jesenné stretnutie obchodníkov Zväzu obchodu, 22.11.2023 Grandhotel PRAHA, Tatranská Lomnica 03 - Modified: 2023-09-13 05:27:48 - Feat.: - Title: HN FÓRUM Kam sa môžu rozvíjať regulované monopoly, 26.10. GRANDHOTEL RIVERPARK, BRATISLAVA 04 - Modified: 2023-09-13 10:17:41 - Feat.: - Title: Vojna je pre nás hrozbou. Atómky by na Slovensku mala strážiť armáda, hovorí expert 05 - Modified: 2023-09-08 22:00:00 - Feat.: - Title: Expert pre HN o ďalšom vývoji vojny: Každý deň sa Ukrajinci posúvajú vpred, potrebujeme byť trpezliví
menuLevel = 2, menuRoute = konferencie/archiv, menuAlias = archiv, menuRouteLevel0 = konferencie, homepage = false
27. september 2023 10:08