12.08.2013, 10:00

Uvažujete o živnosti? V takom prípade sa otestujte, čo o nej viete

Štát vám môže prispieť na rozbeh živnosti. Ale predtým vás môžu preskúšať, čo o nej viete. HNporadňa vám prináša ďalšie odpovede, ktoré by ste mali vedieť.

Ak uvažujete o založení živnosti a získaní príspevku z úradu práce na jej rozbeh, môžete absolvovať prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti (živnosti). Zabezpečí ju úrad práce a je bezplatná.

Do mája tohto roku bola príprava povinnou podmienkou na získanie príspevku. V súčasnosti je dobrovoľná.

Ak sa ju rozhodnete absolvovať, skončíte ju záverečným testom. Budete odpovedať na sto otázok.

Dnes vám prinášame štvrté pokračovanie „ťaháka“. O tom, kto dostane podporu, rozhodne rezortná komisia.  

OTÁZKY A ODPOVEDE
Aká je minimálna a maximálna doba pozastavenia živnostenského oprávnenia? Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie živnosti. Pozastavenie živnostenského oprávnenia začína dňom doručenia oznámenia úradu, alebo dňom, ktorý je uvedený v oznámení. Po pozastavení podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby, ktorú uviedol v oznámení. Pozastavenie živnosti však nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.
V akej lehote vydá živnostenský úrad  osvedčenie o živnosteskom oprávnení? Ak živnostenský úrad zistí, že v ohlásení sú uvedené všetky potrebné údaje, vydá podnikateľovi osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.
Je strata bezúhonnosti prekážkou prevádzkovania živnosti ? Bezúhonnosť je jednou z podmienok založenia a vykonávania živnosti. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
Aký doklad sa považuje za preukaz živnostenského oprávnenia? Preukazom živnostenského oprávnenia je osvedčenie o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom (osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Do jeho vydania aj rovnopis ohlásenia živnosti s preukázaným doručením a výpis zo živnostenského registra.
Predkladá slovenská fyzická osoba príslušnému živnostenskému úradu aj výpis z registra trestov? Nie, fyzická a právnická osoba uvedú spolu s ohlásením živnosti len údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca a matky (vrátane jej rodného priezviska). Výpis z registra trestov predkladá pri ohlásení živnosti len zahraničná osoba, ktorá nie je občanmi SR a to len vtedy, ak ide o vedúceho podniku, alebo vedúceho organizačnej zložky firmy zahraničnej osoby.

 

 

Tieto údaje musia byť pri ohlasovaní živnosti:
  1. meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko, rodné meno, štátna príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či súd, alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnost
2. obchodné meno firmy
3. predmet podnikania
4. identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené)
5. miesto podnikania
6. adresy prevádzkarní (ak sú zriadené)
7. doba podnikania, ak sa bude podnikať len určitú dob
8. deň začatia živnosti

 

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.